Grau de Comunicació Audiovisual

Instruccions per als alumnes que continuen estudis al grau de Comunicació Audiovisual 2018-19

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Informació de matrícula del grau de Comunicació Audiovisual

Alumnes que continuen estudis

Curs 2018-2019

Per tal de facilitar-vos el procés de matriculació, us recomanem que llegiu atentament la informació següent:

Instruccions sobre el procediment de matriculació

 1. A finals de juliol es publica la llista d'adjudicació horària. A partir d'aquest dia ja podeu recollir la carpeta amb la informació de matrícula pel Punt d'Informació. L'automatrícula es pot fer accedint directament a l’adreça «MónUB (estudiants)/Automatrícula»:

  • el dia i hora assignat (dia 6 o 7 de setembre) a la llista d’automatrícula a l’aula 303 de la Facultat o bé,
  • per Internet des del dia i hora assignat fins al dia 17 de setembre.
  • Abans de matricular-vos, recolliu la carpeta al Punt d’informació que hi ha al vestíbul d’entrada.

 2. Recordeu que podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria del centre ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ; tel. 934035770/934035771) per resoldre dubtes relacionats amb el tràmit de matriculació, o bé amb Jorge Franganillo ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ), cap d'estudis de l'ensenyament, per a qüestions de contingut acadèmic.


 3. Els estudiants que vulgueu realitzar la "matrícula condicional com a becari/becària per al curs 2018/2019", i que no hagueu gaudit de beca durant el curs 2017-2018, heu d'acreditar estar en condicions econòmiques d'obtenir la Beca General i de Mobilitat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Consulteu la pàgina de beques la UB http://www.ub.edu/beques/1r2ncicle, que us informa d'aquests tràmits. Heu de demanar l'acreditació econòmica i la beca Equitat i demanar també la beca General quan el Ministeri publiqui la convocatòria a partir de finals del mes de juliol. És aconsellable portar còpia de la sol·licitud de beca a l'automatrícula per si no és possible aplicar la matrícula condicional en la connexió amb l'aplicació del Ministeri.


 4. Import de la matrícula universitària

  L’actual sistema de preus públics per a crèdits matriculats per primera vegada estableix l’import que ha de pagar l’estudiant en funció del nivell de renda familiar computable i del nombre de membres de la unitat familiar, sempre que no es superin determinats nivells de patrimoni familiar. S’estableixen set llindars diferents de renda familiar en funció dels quals es paga entre el 0% i el 25% del cost total dels estudis, a través de les Beques Equitat. En el moment de la matrícula s'expedeix el rebut per l'import total possible i, en el termini corresponent, s'ha de demanar la Beca Equitat per obtenir el descompte corresponent d'acord amb el llindar. El sol·licitant que obtingui el tram 1 de la beca Equitat ha de demanar la beca general del Ministeri d’Educació, curs 2017-2018. Més informació: http://matriculauniversitaria.cat


 5. Pagament de la matrícula. Podeu triar una de les opcions següents:

  Pagament únic
  1. Rebut únic:

  En el moment de fer la matrícula, cal imprimir el resguard de matrícula i el rebut de pagament, que s’ha de fer efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB, dintre del termini que recull el rebut (7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula) i mitjançant una de les opcions que s’indiquen a continuació:

  • Pagament per caixer automàtic de les oficines de les entitats col·laboradores
  • Pagament per banca electrònica:
   • Línia oberta (Caixa-Bank), també permet a no clients pagar amb targeta de dèbit o de crèdit
   • Banca Online (BBVA)
   • Supernet (Banco de Santander)
  2. Pagament domiciliat en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB (demanem l’autorització signada pel titular del compte)

  Pagament fraccionat:

  3. Rebuts fraccionats en terminis

  En el moment de la matrícula cal imprimir el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques en què es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB, al qual hauràs d’accedir per pagar la resta de rebuts.

  4. Pagament fraccionat en mensualitats mitjançant préstec
  4.1. Préstec de fraccionament de matrícula a través de l’AGAUR
  10 mensualitats a 0% interès (24 euros despeses de gestió)
  Consultar requisits i condicions http://www.ub.edu/acad/grau/matricula/matricula2.html

   

4.2. Préstec amb una entitat financera col·laboradora. Consultar acords a http://www.ub.edu/monub/serveis/financament.htm
 1. En cas que gaudiu d'algun descompte de matrícula (família nombrosa, matrícula d'honor de batxillerat, discapacitat...) heu d'aportar a Secretaria la documentació justificativa en el termini màxim de 10 dies a partir de la data de matrícula.


  L'alumne està obligat a fer el pagament de tots i cadascun dels pagaments fraccionats, si és el cas. El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne. Aquesta suspensió s'aixecarà quan s'aboni, en efectiu i en un sol pagament, la totalitat de l'import pendent més un recàrrec en concepte de despesa de gestió.


  El recàrrec a afegir a l'import del/s rebuts no satisfet/s serà d'un 5% si l'estudiant abona a la Universitat l'import pendent en el termini de dos mesos des de la finalització del termini per efectuar el pagament, incrementant-se a raó d'un 5% per cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d'un 50%.

6. Comproveu les assignatures que heu de matricular d'acord amb els horaris i la normativa de permanència. D'acord amb la normativa de permanència, els alumnes s’han de matricular de totes les assignatures obligatòries no superades del curs inferior per poder matricular assignatures obligatòries del curs superior.

El curs 2015-2016 es va incloure en el pla d'estudis els requisits entre les assignatures següents:
 • Per matricular Projectes II (3r curs) s'ha d'haver superat Projectes I (2n curs).
 • Per matricular Estructura del sistema audiovisual (3r curs) s'han d'haver superat Fonaments de la Comunicació mediatitzada (1r curs) i Teories de la comunicació mediatitzada (2n curs).

7. En el cas dels alumnes de 4t curs, el nombre de crèdits superats i la nota mitjana del vostre expedient determinarà la vostra prioritat per triar les assignatures optatives. En el cas que coincideixin amb les obligades d'una mateixa menció: Creació audiovisual, Gestió audiovisual o Anàlisi i crítica audiovisuals, podreu sol·licitar la confirmació de la menció de l'11 al 28 de febrer de 2019. També hi ha la possibilitat de combinar les optatives que més us agradin sense la necessitat d'acollir-vos a cap menció.

8. Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi de grup per motius laborals documentats o l’addició d’assignatures de la matrícula ja efectuada en un termini de 7 dies naturals des de la data de la formalització. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abona a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.

Un cop finalitzat aquest termini, l’estudiant pot sol·licitar la supressió o l’addició d’assignatures de la matrícula ja efectuada dins dels terminis establerts que genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i l’estudiant ha d’abonar l’import dels crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagi anul·lat o modificat.

És recomanable llegir tota la resta d’informació relacionada amb la matriculació (qüestions econòmiques, modificacions i anul·lacions de matrícula, etc.) que teniu disponible al web de la UB (http://www.ub.edu/acad/grau/matricula/matricula.html) i de la Facultat (informació específica de l'ensenyament i calendari d'automatrícula).

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació