Grau d'Informació i Documentació

Pla d'estudis

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Durada dels estudis: 4 anys (Itinerari a temps complet) i 7 anys (Itinerari a temps parcial).

Total crèdits: 240 crèdits ECTS (25 hores = 1 crèdit ECTS)

Tipus de matèries

Crèdits

Matèries bàsiques

60

Troncals

129

Pràcticum

12

Treball fi de grau

9

Optatives

30

 

 

- Matèries bàsiques: Són 60 crèdits orientats a la formació inicial de l'estudiant. Tenint en compte l'orientació de les assignatures es poden diferenciar tres blocs dins d'aquesta formació bàsica. El primer bloc, amb les matèries d’Història, Sociologia i Psicologia, respon pròpiament a la finalitat de proporcionar coneixements dels condicionants de la societat i del coneixement, posant l’èmfasi en la dimensió sociocultural de la informació i la documentació. En segon lloc, les matèries d’Economia, Dret, Estadística i Informàtica combinen l’adquisició dels coneixements de base i el treball de competències relacionades amb la previsió i control de costos, els aspectes ètics i legals de la informació, l’anàlisi estadística i l’ús dels recursos tecnològics. I, finalment, un tercer bloc amb dues assignatures instrumentals que reforcen les habilitats de comunicació oral i escrita i de cerca i gestió d’informació, competències clau per a l’exercici de la professió.

- Troncals: Les matèries troncals sumen 129 crèdits obligatoris i se subdivideixen en:

 • Unitats, sistemes i serveis d’informació (30 crèdits)
 • Anàlisi de l’entorn i mètodes de recerca (12 crèdits)
 • Planificació, organització i avaluació de sistemes d’informació (21 crèdits)
 • Organització i representació de la informació (36 crèdits)
 • Adquisició, valoració i preservació de la documentació (18 crèdits)
 • Tecnologies de la informació (12 crèdits)

- Pràcticum: El Pràcticum, amb una assignació de 12 crèdits, permet realitzar una estada de pràctiques de 240 hores que facilita el coneixement global del centre, de l'empresa o del servei d'informació on s'està i la integració de l’estudiant en la dinàmica del funcionament diari. Per realitzar el Pràcticum és necessari haver superat prèviament un mínim de 150 crèdits incloent l'assignatura Avaluació i qualitat.

La Facultat manté unes relacions estretes amb el món professional, fet que fa possible una interacció elevada en tots els àmbits, en especial en la configuració de l’oferta dels més de 200 llocs on es pot fer el Pràcticum (http://www.ub.edu/biblio/informacio-per-a-estudiants/centres-de-practiques-curriculars/totes-les-pagines-2.html) o les estades de pràctiques voluntàries remunerades.

Tipologia de centres on es pot fer el Pràcticum:

 • Biblioteques públiques (biblioteques municipals del Sistema de Lectura Pública de Catalunya).
 • Biblioteques acadèmiques i de recerca (Biblioteca de Catalunya, biblioteques de les universitats de Catalunya, Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, Ateneu Barcelonès, etc.).
 • Biblioteques especialitzades i centres de documentació (Idescat, CaixaFòrum, Institut Català de les Dones, etc.).
 • Mitjans de comunicació (El Periódico, TV3, Catalunya Ràdio, etc.).
 • Arxius (Arxiu Nacional de Catalunya, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, etc.).
 • Empreses i organitzacions (Doc6, Centro de Información Jurídica, Metges Sense Fronteres, Hospital Sant Joan de Déu, etc.).

- Treball de fi de grau: El Treball de fi de grau té una assignació de 9 crèdits. El tutorarà un professor i s'haurà de defensar davant d’un tribunal en sessió pública. Per realitzar el Treball de fi de grau és necessari haver superat prèviament un mínim de 180 crèdits incloent l'assignatura Metodologia de la recerca.

- Optatives: L'oferta d'assignatures optatives, de 3 i 6 crèdits, s'actualitza i es revisa anualment per assolir l'objectiu de completar coneixements i habilitats, tenint en compte perfils professionals per a biblioteca pública, universitària i especialitzada; arxius públics i administratius; gestió d'informació a les empreses i als centres de documentació, i gestió de continguts en portals i espais web. S'integren en les matèries següents: Habilitats metodològiques i lingüístiques, Serveis tècnics, Informació especialitzada i Serveis als usuaris. L'alumnat ha de cursar trenta crèdits optatius que, juntament amb els dotze del Pràcticum i els nou del Treball de fi de grau, li permetran de configurar l'orientació professional, amb el suport del Pla d'acció tutorial (PAT). Dels 30 crèdits optatius que ha de cursar l’alumnat, 6 poden ser reconeguts per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (vegeu Reconeixement de crèdits).

Itineraris acadèmics

La universitat de Barcelona reconeix en la seva Normativa de permanència dos tipus d’itineraris acadèmics:

 • Itinerari a temps complet: En aquest itinerari l’alumne matricula en el primer any 60 crèdits i a partir del segon any entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i sota autorització del cap estudis, pot matricular un màxim de 74 crèdits/curs. La taula següent mostra l’itinerari recomanat per a aquells alumnes que segueixin un itinerari a temps complet de 60 crèdits anuals. Per a itineraris a temps complet amb menys o més crèdits curs s’aconsella contactar amb el tutor del Pla d’Acció Tutorial.

ITINERARI A TEMPS COMPLET (matriculació de 60 crèdits anuals)

 

1r semestre

2n semestre

1r curs

 • Cerca i ús d'informació (MB) 6 cr.
 • Informació i societat (MB) 6 cr.
 • Tècniques de comunicació (MB) 6 cr.
 • Fonaments de tecnologia (MB) 6 cr.
 • Introducció als sistemes d'inf. i documentació (6+6 cr.)
 • Fonaments de cognició humana (MB) 6 cr.
 • Història social del coneixement (MB) 6 cr.
 • Informació i formats digitals (MB) 6 cr.
 • Recuperació d'informació 6 cr.
 • Introducció als sistemes d'inf. i documentació (6+6cr)

2n curs

 • Bases de dades (6 cr.)
 • Anàlisi de necessitats d'informació (6 cr.)
 • Teoria de les organitzacions (MB) 6 cr.
 • Estadística aplicada (MB) 6 cr.
 • Recursos i serveis de referència (6 cr.)
 • Metadades (6 cr.)
 • Aspectes legals de la informació (MB) 6 cr.
 • Gestió documental a les organitzacions (6 cr.)
 • Mètodes i tècniques de planificació (6 cr.)
 • Suport i formació d'usuaris (6 cr.)

3r curs

 • Catalogació i indexació (6+6 cr.)
 • Desenvolupament de col·leccions (6 cr.)
 • Metodologia de la recerca (Research Methods) (6 cr.)
 • Preservació i conservació (6 cr.)
 • Sistemes de gestió automatitzada I (6 cr.)
 • Catalogació i indexació (6+6 cr.)
 • Classificació i descripció de documents d'arxiu (6 cr.)
 • Avaluació i qualitat (9 cr.)
 • Sistemes de gestió automatitzada II (6 cr.)
 • Optativa (3 cr.)

4t curs

 • Web semàntic (6 cr.)
 • Pràcticum (12 cr.)
 • Optatives (12 cr.)
 • Màrqueting (6 cr.)
 • Treball de fi de grau (9 cr.)
 • Optatives (15 cr.)

 • Itinerari a temps parcial: En aquest itinerari l’alumne matricula el primer any 30 crèdits i a partir del segon any entre 18 i 45 crèdits. La següent taula mostra l’itinerari recomanat per als dos primer anys, sota supòsit de matriculació de 30 crèdits. A partir del tercer curs, es recomana als alumnes que consultin al seu tutor del Pla d’Acció Tutorial a fi de pactar una continuació dels estudis adaptada a les seves necessitats.

ITINERARI A TEMPS PARCIAL (matriculació de 30 crèdits anuals)

 

1r semestre

2n semestre

1r curs

 • Cerca i ús de la informació (MB) 6 cr.
 • Fonaments de tecnologia (MB) 6 cr.
 • Introducció als sistemes d'inf. i documentació (6+6 cr.)
 • Informació i formats digitals (MB) 6 cr.
 • Introducció als sistemes d'inf. i documentació (6+6 cr.)
2n curs
 • Tècniques de comunicació (MB) 6 cr.
 • Informació i societat (MB) 6 cr.
 • Recuperació d'informació (6 cr.)
 • Història social del coneixement (MB) 6 cr.
 • Fonaments de cognició humana (MB) 6 cr.

 • Reconeixement de crèdits:  Els alumnes procedents de determinats cicles formatius de grau superior (CFGS) i/o amb estudis universitaris anteriors poden veure reconegudes algunes assignatures del grau en Informació i Documentació en funció dels continguts que hagin cursat. En aquests casos l’itinerari (ja sigui a temps complet o parcial) pot veure’s modificat pel que es recomana contactar amb el tutor del Pla d’Acció Tutorial per tal de dissenyar-ne un de personalitzat. Les  opcions de convalidació d’assignatures / reconeixement de crèdits poden consultar-se dins l’apartat  Reconeixement de crèdits.
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació