Grau d'Informació i Documentació

Pràcticum

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Pràcticum
Quins són els requisits per matricular el Pràcticum?
Quines activitats es fan a l’assignatura?
Quin és el calendari del Pràcticum?
En quins centres es pot fer l’estada de pràctiques?
Com funciona la tria i l’assignació del centre de pràctiques?
Quines responsabilitats té l’estudiant?
Com s'avalua el Pràcticum?
Quins són els requisits per obtenir dispensa de l’estada al centre de pràctiques?
Què cal fer per sol·licitar dispensa de l’estada al centre de pràctiques?
Totes les pàgines

El Pràcticum consisteix en un període d’immersió de l’estudiant en un entorn professional que li ha de permetre comprendre l’aplicació dels coneixements adquirits al llarg dels cursos anteriors a un context determinat, prendre consciència dels principis de l'ètica professional en l’atenció a l’usuari i en la col·laboració amb altres professionals, i avançar en la consolidació de la seva orientació professional. Es regula amb la normativa de pràctiques externes de la UB i les especificacions de la Facultat.


L’assignatura té 12 crèdits, està ubicada en el primer semestre del darrer any dels estudis i, juntament amb les assignatures optatives i el Treball de Fi de Grau, conforma el bloc d’especialització del pla d’estudis. El conjunt d’aquestes assignatures ha de contribuir a configurar una orientació professional d’acord amb les preferències de l’estudiant i amb el suport del Pla d'acció tutorial (PAT).


L’assignatura compta amb un equip de professors tutors, coordinat per Aurora Vall ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ), que s’ocupa de les qüestions acadèmiques relacionades tant amb l’oferta de centres com amb el seguiment i avaluació de l’alumnat.


A continuació es donen unes indicacions bàsiques; per a informació més detallada consulteu la Guia de Pràcticum.


Quins són els requisits per matricular el Pràcticum?

Per matricular el Pràcticum cal haver aprovat l'assignatura Avaluació i qualitat i disposar d’un mínim de 150 crèdits superats.


Quines activitats es fan a l’assignatura?

L’activitat principal és l’estada de pràctiques en un entorn professional durant 240 hores (entre 20 i 25 hores setmanals).
Aquest treball continuat de l’estudiant al centre de pràctiques es combina amb els seminaris de grup a la Facultat i les activitats dirigides pels tutors acadèmics dels grups de pràctiques.

L’estudiant ha de tenir present que el Pràcticum exigeix la dedicació d’un torn horari – ja sigui matí o tarda – i, per tant, haurà de cursar les assignatures que matriculi en el mateix semestre en el torn horari alternatiu.


Quin és el calendari del Pràcticum?

L’organització del Pràcticum requereix la implicació per part de l’estudiant amb anterioritat a la matriculació de l’assignatura. La fase prèvia de preparació per al Pràcticum es fa a l'assignatura Avaluació i qualitat (2n semestre de 3r curs), i és en el marc de l’avaluació d’aquesta assignatura quan l’estudiant ha de seleccionar el tipus de centre on vol fer l’estada de pràctiques. S’amplia la informació a Com funciona la tria i l’assignació del centre de pràctiques?


És especialment recomanable cursar el Pràcticum en el 1r semestre, tal com contempla l’itinerari curricular recomanat. Per a aquells alumnes que tinguin dificultats d’horari per combinar les pràctiques amb altres assignatures, també s’ofereix la possibilitat de cursar l’assignatura en el 2n semestre. En qualsevol cas, convé realitzar el Pràcticum amb anterioritat al Treball de Fi de Grau ja que l’estada de pràctiques proporciona una primera experiència d’autoaprenentatge i pot ser un element clau en la tria i/o concreció del tema del treball.


Calendari orientatiu:


1ª quinzena de maig:

 • Difusió de l’oferta de centres.
 • Sessió de presentació del Pràcticum (a l’assignatura Avaluació i Qualitat).

1ª quinzena de juny:

 • Formulari de sol·licitud per cursar el Pràcticum (Lliurar a la coordinadora de pràctiques).
 • Sol·licitud de dispensa de l’estada de pràctiques (Secretaria).

1ª quinzena de juliol:

 • Publicació de l’assignació provisional de centre i de la distribució de grups de practiques del 1r semestre.

2ª quinzena de juliol:

 • Contacte i/o entrevista de l’estudiant amb el responsable/tutor del centre.

1ª quinzena de setembre:

 • Matriculació de l’assignatura
 • Publicació de l’assignació definitiva de centre i de la distribució de grups de practiques del 1r semestre. 
 • Signatura del projecte formatiu per part de l’estudiant.

2ª quinzena de setembre:

 • Primer seminari dels grups de pràctiques. 
 • Estada de pràctiques: de finals de setembre a finals de desembre.

1a quinzena de gener:

 • Darrer seminari conjunt dels grups de pràctiques.

L’estada al centre en el 2n semestre és de finals de febrer a finals de maig i les accions anteriors tenen lloc entre el 15 de gener i el 15 de febrer.


La data d’avaluació de l’assignatura s’indica en el calendari de proves d’avaluació establert per la Facultat. El calendari de reavaluació és específic per al Pràcticum: primers dies de juliol per als estudiants del 1r semestre i primers dies de setembre per als estudiants de 2n semestre. 


En quins centres es pot fer l’estada de pràctiques?

L’estada de pràctiques es pot fer en un ampli ventall de centres: arxius i institucions patrimonials, biblioteques públiques, biblioteques escolars, biblioteques universitàries i de recerca, serveis d’informació d’empreses i d’altres organitzacions, i empreses del sector d’informació i documentació.

L’estada de pràctiques s’ha de fer en un dels centres que han acordat amb l’Equip de pràctiques un programa per a l’acollida d’alumnes de pràctiques, i aquest acord ha estat formalitzat amb la signatura d’un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada de pràctiques en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula. La llista de centres per al Pràcticum del grau d’Informació i Documentació figura en annex a la Guia del Pràcticum. Al Campus de l’assignatura Avaluació i Qualitat es facilita informació detallada de l’oferta de centres de cada curs. Així mateix, a nivell orientatiu, l’estudiant pot consultar la llista de centres de l'oferta de Pràcticum de la Facultat.

L’estudiant no podrà dur a terme el Pràcticum en un centre on abans ja hagi estat arran d'un conveni de cooperació educativa. Trobareu altres limitacions a la plana "Pràctiques en empreses i institucions".

Les estades de pràctiques en centres de l’estranger es contemplen en el marc del programa ERASMUS. Els estudiants interessats han de fer la sol·licitud de l’ajut dins del termini que fixi la convocatòria de cada any, i haver contactat prèviament amb la institució o empresa en la qual desitgin fer l’estada. Trobareu informació detallada del procediment a seguir a ERASMUS Pràctiques.


Com funciona la tria i l’assignació del centre de pràctiques?

L’estudiant decidirà quina opció de tipus de centre considera més adient als seus interessos i orientació professional. Les visites i seminaris que es realitzen en els crèdits de pràctiques de l’assignatura Avaluació i qualitat estan destinats a proporcionar a l’estudiant elements de reflexió i de suport per prendre la decisió.

L’estudiant comunicarà les seves preferències de centres concrets – argumentades i d’acord amb la seva disponibilitat horària – per a realitzar l’estada de pràctiques en el formulari de sol·licitud per cursar el Pràcticum que ha de lliurar a la coordinadora de practiques; Aquest formulari també s’ha d’adjuntar a l’informe d’autoanàlisi corresponent a l’avaluació de l’assignatura Avaluació i qualitat (mes de juny del curs anterior a la realització del Pràcticum).

Sempre que no es puguin respectar les preferències de centre de l’estudiant, la coordinadora de practiques li consultarà  altres opcions abans de l’assignació. L’Equip de pràctiques resoldrà l’assignació de centre a cada estudiant i, un cop rebuda la confirmació per part dels centres, farà pública una llista provisional al juliol, i la llista definitiva abans del 15 de setembre.


Quines responsabilitats té l’estudiant?

L’estudiant ha de realitzar 240 hores al centre de pràctiques i ha de participar en les activitats dels seminaris del grup.

L’estada de pràctiques és una activitat molt individualitzada, en la qual l’estudiant és el principal responsable dels resultats del seu aprenentatge, que dependrà principalment del seu grau d’iniciativa i de la capacitat de reflexió a partir de l’observació i de les tasques que porti a terme.

Per a l’estada de pràctiques, l’estudiant ha de signar – juntament amb el responsable de la institució i el degà de la Facultat – un annex al conveni de col·laboració de pràctiques externes, i un compromís a respectar la confidencialitat de les dades i la informació de la institució de pràctiques, així com dels seus clients i/o usuaris.


Com s'avalua el Pràcticum?

En l’avaluació del Pràcticum intervenen el tutor del centre, el tutor acadèmic del grup de pràctiques i el mateix estudiant.

El tutor del centre avalua les actituds i les habilitats de l’estudiant en la realització de les tasques programades durant l’estada de pràctiques. 

El tutor acadèmic avalua les capacitats d’anàlisi crítica, de reflexió i d’integració de l’aprenentatge al centre amb els coneixements adquirits en les assignatures cursades anteriorment, mitjançant el treball de pràctiques elaborat per l’estudiant i la seva participació en les activitats i els seminaris de grup.

L’estudiant avalua els propis resultats de l’aprenentatge i les aportacions de l’estada i de les activitats de l’assignatura en la identitat professional i el creixement personal, i en reflecteix les conclusions en un informe de valoració de l’experiència.

Informació més detallada al pla docent de l’assignatura i a la Guia de Pràctiques.


Quins són els requisits per obtenir dispensa de l’estada al centre de pràctiques?

Els estudiants que disposin d’un mínim de dos anys d’experiència laboral en una mateixa unitat d’informació o empresa de serveis documentals en el moment de formalitzar la matrícula de l’assignatura poden sol·licitar ser eximits de les 240 hores d’estada al centre.


Per obtenir la dispensa caldrà acreditar experiència en tasques diverses i en un entorn professional homologable als centres de pràctiques de la Facultat. L’Equip de pràctiques resoldrà les sol·licituds i, a partir de la documentació presentada, podrà concedir la dispensa del total de les hores de l’estada o bé una reducció del 50% de les hores. L’experiència adquirida en pràctiques externes realitzades amb convenis de cooperació educativa queda exclosa de la dispensa.


Els estudiants que obtinguin dispensa de l'estada han de participar en els seminaris, realitzar les activitats programades en el seu grup de pràctiques pel tutor acadèmic, i realitzar els treballs especificats en el pla d’avaluació de l’assignatura.


Què cal fer per sol·licitar dispensa de l’estada al centre de pràctiques?

Cal adreçar una sol·licitud al deganat de la Facultat i acreditar els requisits de la dispensa amb la documentació següent:
 • Currículum professional de l’estudiant.
 • Informe del responsable del centre amb l’especificació de les tasques realitzades.
 • Breu descripció del centre (informació indicativa de les dimensions i diversitat de recursos d’espais, personal i fons, així com de la dinàmica de treball i activitats del centre).
Es recomana als alumnes interessats que es posin en contacte amb la coordinadora de pràctiques Aurora Vall ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ) per tal d’exposar el seu cas, abans de fer el tràmit de la sol·licitud.

El termini d’admissió de sol·licituds finalitza el primer divendres de juny.

L'equip de pràctiques resoldrà la concessió de la dispensa, a partir de la documentació aportada, i ho comunicarà a l’estudiant abans del 15 de juliol.
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació