Grau d'Informació i Documentació

Treball de fi de grau

Imprimeix

Guia del TFG del grau d'Informació i Documentació

 

Crèdits: 9

Coordinador: Jordi Ardanuy Baró

Equip de tutors:

Format per professorat de departaments implicats en la docència del grau.

 

Presentació

 

El Treball de fi de grau (TFG) és la culminació del procés d’aprenentatge de l’estudiant per la qual cosa es recomana que es cursi en la fase final dels estudis i després de l’assignatura de Pràcticum. Es regula d'acord amb les Normes generals reguladores dels treballs de fi de Grau de la Universitat de Barcelona  que es concreten en la  Normativa reguladora dels Treballs de Fi de Grau (TFG) de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona l’alumne ha de triar un tema i el tipus de treball que es planteja dur a terme (estudi històric, estat de la qüestió, treball de camp, estudi de cas o bé un projecte de desenvolupament), a partir d'una llista de temes proposats. La tria i justificació del tema així com l’elaboració d’un pla de treball constitueix una fase de treball que té una especial rellevància per assolir els objectius del TFG.

Consisteix en la realització d’un treball individual i autònom, tutoritzat per un professor, i en la seva presentació oral davant d’un tribunal en sessió pública.

Per matricular el TFG l’estudiant ha d’haver superat un mínim de 180 crèdits incloent l'assignatura Metodologia de la recerca.

Consulteu el pla docent i els horaris i espais de les sessions presencials.


Procediments i calendaris

 

En començar el semestre (consulteu el calendari de les diferents fases) l’estudiant ha d’emplenar un formulari per presentar una proposta de tema de treball al coordinador, a triar d’entre les propostes. Per tal d’assignar un tutor cal que el formulari sigui convenientment omplert. Fins que no es compleixi el tràmit, l’alumne no podrà disposar d’un tutor assignat. Fins ara s'han defensat els següents treballs. Els que mereixin la consideració d'excel·lents per l'equip de tutors passen a formar part d'una col·lecció específica de dins del Dipòsit digital de la UB.

L’assignació del tutor la realitza el coordinador segons els objectius, la metodologia i la temàtica  entre el professorat assignat pels departament implicats.

L’alumnat ha d’assistir a 3 sessions presencials obligatòries. La primera es realitza al principi de semestre (setembre o febrer) i s’explica el funcionament de l’assignatura. En aquesta sessió l’alumnat ha de presentar la seva proposta de treball als companys, independentment de si ja té o no un tutor assignat. A més l’alumnat ha d’assistir a dos seminaris específics, un centrat en qüestions més metodològiques que es realitza a principis d’octubre o de març, segons el semestre; i, un altre al final del procés dirigit sobretot a la presentació oral.

L’alumnat ha de desenvolupar el treball de manera autònoma. El tutor realitza una tasca de guia. En aquest sentit són obligatòries un mínim de 3 sessions de tutoria durant el procés d’elaboració del treball.

Un cop es coneix la quantitat d’alumnes que han obtingut del seu tutor una valoració positiva de la seva tasca, el coordinador nomena els tribunals de defensa entre el professorat disponible dels departaments implicats i/o professionals i acadèmics de reconegut prestigi dins de les temàtiques defensades.


Procés d'avaluació

 

El sistema d’avaluació del TFG es basa en la superació de diverses fases en les quals s’avaluen mitjançant una matriu d’avaluació les diferents competències que ha de desplegar l’alumnat, entenent-les aquí com un conjunt de coneixements, habilitats i valors que convergeixen i permeten dur a terme una tasca eficaçment, de manera que l’alumnat assoleixi els objectius d’una manera eficient i que obtingui l'efecte desitjat en el temps estipulat i utilitzant els millors mètodes i recursos disponibles per a la seva realització.

El TFG, sigui quina sigui la seva naturalesa, necessita d’una memòria escrita. Aquesta pot redactar-se en les llengües oficials de Catalunya. A principi de semestre s’informarà sobre els aspectes formals de presentació.

El treball final, un cop superada la fase d’escriptura de la memòria segons el criteri del tutor, s’ha d’exposar davant d’un tribunal que avaluarà competències relacionades amb la comunicació oral i escrita. L’alumne haurà de lliurar també al tribunal un resum executiu. Aquest resum haurà de ser obligatòriament en anglès. Durant la defensa oral també s’avaluarà la competència lingüística oral en anglès de l’alumnat.

L’alumnat tindrà disponible tota la documentació, matrius o rúbriques d’avaluació, calendaris, etc. a l’espai de l’assignatura del campus virtual.

Darrera actualització (dilluns, 23 de juliol de 2018 12:54)

SEO by Artio