INFOCOM: doble titulació del grau d'Informació i Documentació i el grau de Comunicació Audiovisual

Presentació

Imprimeix

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació ofereix, des del curs 2013-2014, la possibilitat de cursar de forma simultània el grau d' Informació i

Tríptic grau

Documentació i el grau de Comunicació Audiovisual en un itinerari de doble titulació especialment dissenyat per assolir les competències de les dues titulacions de forma satisfactòria en el menor temps possible.

Aquesta oferta es basa en la relació estreta que mantenen els dos àmbits professionals en el desenvolupament de funcions que els són pròpies, relació que ha donat lloc a un professional híbrid, amb els dos perfils, molt apreciat pel mercat laboral arreu del món. Existeix també la voluntat de donar resposta a les necessitats formatives i a les capacitats d’aprenentatge d’un segment important de nous estudiants, com la intenció de satisfer, a més, una exigència social de formació acadèmica més integrada i completa.

L’itinerari doble permet obtenir el dos títols de grau en 10 semestres, matriculant un total de 348 crèdits. La resta de crèdits necessaris per assolir cadascun dels dos títols de grau són reconeguts en l'altre ensenyament d'acord amb les taules de reconeixements establertes en finalitzar l'itinerari. Cada semestre es cursen assignatures de tots dos graus.

L'accés a aquest ensenyament es fa per preinscripció universitària específica i s'ofereixen 20 places de nou accés.

Els alumnes que ja estiguin cursant algun dels dos graus i vulguin afegir l’altre per continuar amb els dos estudis de forma simultània, o les persones ja graduades en un que vulguin afegir l'altre com a segona titulació, no poden acollir-se a l’itinerari que segueix ni a les taules de reconeixement de crèdits aplicades a la doble titulació. Si és aquest el vostre cas, heu de consultar la informació corresponent a aquesta situació.


Informació resum de crèdits ECTS


Grau d’Informació i Documentació

Grau de Comunicació Audiovisual

Itinerari simultani INFOCOM [1]

Matèries bàsiques

60

60

66

Obligatòries

129

138

237

Optatives

30

30

18

Pràcticum

12

6

12

Treball final

9

6

15 (9+6) [2]

Total crèdits

240

240

348

Itinerari simultani INFOCOM [3]

1r curs

Codi assig.

Assignatures

Sem.

Crèd.

Tipus

Codi matèria

363604

Expressió oral i escrita en castellà (CAV)

1

6

MB

211424

363595

Fonaments de la comunicació mediatitzada (CAV)

1

6

MB

211417

363605

Llenguatge audiovisual (CAV)

1

6

OB

211425

360040

Informació i societat (ID)

1

6

MB

210022

360035

Cerca i ús d'informació (ID)

1

6

FU

210025

360044

Introducció als sistemes d'informació i documentació (ID)

anual

6(+6)

OB

210026363600

Estètica i audiovisuals (CAV)

2

6

MB

211417

363606

Narrativa audiovisual (CAV)

2

6

OB

211425

360045

Recuperació d’informació (ID)

2

6

OB

210026

360041

Història social del coneixement (ID)

2

6

MB

210023

360043

Informació i formats digitals (ID)

2n

6

MB

210024

360044

Introducció als sistemes d'informació i documentació (ID)

anual

6(+6)

OB

210026

Total crèdits

72

2n curs

Codi assig.

Assignatures

Sem.

Crèd.

Tipus

Codi matèria

363611

Música i so en l’audiovisual (CAV)

1

6

OB

211427

363601

Teoria de la imatge (CAV)

1

6

MB

211422

363602

Expressió oral i escrita en anglès (CAV)

1

6

MB

211423

360048

Anàlisi de necessitats d’informació (ID)

1

6

OB

210027

360038

Estadística aplicada (ID)

1

6

MB

210020

360046

Recursos i serveis de referència (ID)

1

6

OB

210026363621

Documentació audiovisual (CAV)

2

6

OB

211433

363615

Llenguatge i tecnologia multimèdia (CAV)

2

6

OB

211429

360057

Gestió documental a les organitzacions (ID)

2

6

OB

210029

360036

Aspectes legals de la informació (ID)

2

6

MB

210018

360047

Suport i formació d’usuaris (ID)

2

6

OB

210026

360050

Mètodes i tècniques de planificació (ID)

2

6

OB

210028

Total crèdits

72
 

3r curs

Codi assig.

Assignatures

Sem.

Crèd.

Tipus

Codi matèria

363622

Producció audiovisual (CAV)

1

6

OB

211433

363614

Vídeo digital (CAV)

1

6

OB

211429

363607

Guió (CAV)

1

6

OB

211425

360049

Metodologia de la recerca (ID)

1

6

OB

210027

365641

Base de dades (ID)

1

6

OB

210048

360054

Catalogació i indexació (ID)

anual

6(+6)

OB

210048363612

Muntatge i edició (CAV)

2

6

OB

211428

363608

Metanarratives (CAV)

2

6

OB

211425

363610

Teories de la comunicació mediatitzada (CAV)

2

6

OB

211426

360052

Màrqueting (ID)

2

6

OB

210028

365642

Metadades(ID)

2

6

OB

210048

360054

Catalogació i indexació (ID)

anual

6(+6)

OB

210048

Total crèdits

72
 

4t curs

Codi assig.

Assignatures

Sem.

Crèd.

Tipus

Codi matèria

363613

Postproducció d'imatge i so (CAV)

1

6

OB

211428


Crèdits optatius

1

6

OT


363619

Disseny (CAV)

1

6

OB

211432

363625

Comunicació a la xarxa (CAV)

1

6

OB

211434

360056

Desenvolupament de col·leccions (ID)

1

6

OB

210029

360059

Sistemes de gestió automatitzada I (ID)

1

6

OB

210030363626

Estructura del sistema audiovisual (CAV)

2

6

OB

211435

365551

Disseny d'interacció (CAV)

2

6

OB

211432

363623

Realització audiovisual (CAV)

2

6

OB

211433

360238

Classificació i descripció de documents d’arxiu (ID)

2

6

OB

210048

360051

Avaluació i qualitat (ID)

2

9

OB

210028

Total crèdits

69
 

5è curs

Codi assig.

Assignatures

Sem.

Crèd.

Tipus

Codi matèria

360237

Pràcticum (CAV + ID)

1

12

PR

210145

360058

Preservació i conservació (ID)

1

6

OB

210029

363624

Producció multimèdia (CAV)

1

6

OB

211433

 

Crèdits optatius

1

6

OT

 363609

Anàlisi i crítica de films (CAV)

2

6

OB

211425

363627

Economia aplicada als mitjans (CAV)

2

6

OB

211435

363629

360239

TFG -ID

Projecte Final (TFG)-CAV

2

9

(6)

TFG

210146

211437


Crèdits optatius

2

6

OT


Total crèdits

57 (+6)
 

Informació addicional sobre optativitat

L’alumnat ha de cursar 18 crèdits optatius amb assignatures que pot triar entre l’oferta d’optativitat dels dos graus, però tenint en compte que és obligatori triar un mínim de 6 crèdits optatius de l’oferta de cadascun dels graus.

Queden fora de la tria d’assignatures optatives les subjectes a les incompatibilitats entre assignatures obligatòries i optatives ja esmentades (Màrqueting i publicitat), i les afectades per les incompatibilitats entre les assignatures optatives següents:

Informació addicional sobre requisits entre assignatures

Es mantenen els requisits entre assignatures establerts per a cadascun dels dos graus:

 

Si voleu més informació, podeu trucar o demanar una entrevista a:

 


[1] Aquest itinerari d’estudis simultanis no permet obtenir cap de les tres mencions específiques del grau de Comunicació Audiovisual, el títol serà l’equivalent a l’itinerari sense mencions.

[2] L'estudiant haurà de matricular el TFG de cadascun dels dos graus, atès que aquesta assignatura no es pot reconèixer, però n’haurà de realitzar només un de conjunt, de 9 crèdits, en el qual es garantirà que s’assoleixin les competències assignades als TFG dels dos graus. Això es garantirà mitjançant la tutorització, avaluació i defensa pública del TFG, processos en què participaran professorat i experts de tots dos àmbits/titulacions. La qualificació obtinguda al TFG realitzat serà la que constarà al treball final de totes dues titulacions.

[3] Les assignatures s'imparteixen al matí i només en casos excepcionals les d'ID es poden cursar en format semipresencial.

 

Darrera actualització (dijous, 31 de maig de 2018 11:22)

SEO by Artio