Perfil i requisits d'accés

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Perfil d'accés

Per a l’admissió dels estudiants tindran preferència aquells que posseeixin algun dels següents títols: grau d'Informació i Documentació, llicenciatura de Documentació, diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, grau de Periodisme, llicenciatura de Periodisme, grau de Comunicació Audiovisual, llicenciatura de Comunicació Audiovisual, grau d'Enginyeria Informàtica, enginyeria d'Informàtica, grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions, enginyeria de Telecomunicacions i altres títols amb continguts equivalents.

També es valorarà que els candidats tinguin coneixements i habilitats en gestió de continguts digitals acreditats mitjançant la pràctica professional i la formació no universitària. Així mateix es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient acadèmic, el currículum vitae i el grau de coneixement de l’anglès.

Requisits generals

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster.

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/acces_preinscripcio/acces_preinscripcio.html

Requisits específics

En el procés de selecció es comprovarà si els candidats disposen d’un nivell adequat de coneixements en les àrees:

  • Creació de pàgines web amb HTML i maquetació amb CSS.
  • Coneixements bàsics en gestió de la informació.

En cas negatiu en una o dues de les àrees, la resolució d’acceptació del candidat marcarà el requeriment de matricular complements formatius. Aquests es concreten en fins a dues assignatures que caldrà cursar de forma obligatòria el primer semestre dels estudis. Els complements formatius es poden cursar de forma simultània amb els crèdits propis del màster.

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació