Preinscripció i admissió al màster de Gestió de Continguts Digitals per al curs 2016-2017

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

 

En la taula següent disposeu de tota la informació referent als períodes de preinscripció, estudis previs necessaris, documents que cal presentar i procediment de selecció de candidats:

Información en español


Períodes de preinscripció:
 • 1r període de preinscripció: del 15 de febrer al 13 d’abril.
 • 2n període de preinscripció: del 14 d’abril al 17 de juliol.
 • 3r període de preinscripció per cobrir les places vacants disponibles: del 19 de juliol al 18 de setembre al formulari en línia.
Taxa de sol·licitud de preinscripció

Pagaments:

- Per tal que la sol·licitud de preinscripció sigui vàlida, s'ha d'abonar una taxa de 30,21 euros en el moment de formalitzar-la.

Aquest import es podrà pagar per internet a través dels sistemes habituals i també amb targeta de crèdit.

Estudis previs necessaris:
L'accés al màster és obert a les persones que posseeixin un títol universitari oficial espanyol, un títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti (en el país d’expedició) per accedir als ensenyaments de màster oficial, o un títol aliè a l’EEES (homologat o no a un títol universitari oficial espanyol.

Per l’admissió dels estudiants, tindran preferència aquells que posseeixin alguns dels títols següents: grau d'Informació i Documentació, llicenciatura de Documentació, diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, grau de Periodisme, llicenciatura de Periodisme, grau de Comunicació Audiovisual, llicenciatura de Comunicació Audiovisual, grau d'Enginyeria Informàtica, enginyeria d'Informàtica, grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions, enginyeria de Telecomunicacions i altres títols amb continguts equivalents.
Documents necessaris:

Per formalitzar la preinscripció caldrà adjuntar amb el formulari de sol·licitud i en format .pdf, cópia del document identificatiu, currículum vitae i la documentació següent, en funció de la procedència:

- Títol oficial espanyol de només primer cicle, de primer i segon cicle i de només segon cicle
(graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte).

 • Original i fotocòpia del títol, o del certificat substitutori i del certificat acadèmic on hi constin tots els crèdits superats. En el cas de titulats UB serà suficient un expedient acadèmic.
- Títol estranger homologat al corresponent títol espanyol de nivell de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte.
 • Original i fotocòpia de la credencial d'homologació emesa pel Ministeri d'Educació i Ciència i del certificat acadèmic on hi constin tots els crèdits superats.
- Títol estranger no homologat al corresponent títol espanyol de nivell de graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte.
 • Còpia autentificada del títol de llicenciat o l'equivalent (traduït i legalitzat per la via diplomàtica).

Un cop admès:

 • Sol·licitud d'autorització d'accés degudament emplenada i pagament de la taxa per Estudi d’equivalència de títol d'estudis estrangers no homologats, per a l’accés als estudis de màster.
Selecció de candidats:

 

En el procés de selecció de l'alumnat, es pot ser convocat a una entrevista personal amb el coordinador del màster. Les resolucions d'admissió al màster s'envien de manera personalitzada per correu postal a l'adreça indicada a la sol·licitud.

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà:

 • Durant la segona quinzena de juliol
  • Període de matrícula de nou accés al màster per als admesos en els 1r i 2n període de preinscripció
 • Durant la segona quinzena de setembre
  • Període de matrícula de nou accés al màster per als admesos en el 3r període de preinscripció
 

Preu curs

 • Preu del curs 2015-16:
  • 46,50 € / crèdit (estudiants de la Unió Europea, de països membres de l’Acord Econòmic Europeu, o de Suïssa i Andorra, així com estudiants amb permís de residència superior a un any acadèmic), el que suposa un total de 2.927 euros el primer curs (2 semestres) i 1.532 euros el segon curs (1 semestre).
  • 82 € / crèdit (resta d'estudiants), el que suposa un total de 5.057 euros el primer curs (2 semestres) i 2.597 euros el segon curs (1 semestre).
Per a més informació:

 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació