Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals

Preinscripció i admissió al màster de Gestió de Continguts Digitals per al curs 2018-2019

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

 

A la taula següent, disposeu de tota la informació referent als períodes de preinscripció, estudis previs necessaris, documents que cal presentar i procediment de selecció de candidats:

Información en español


Períodes de preinscripció:
 • 1r període de preinscripció: del 5 març al 16 d’abril de 2018.
 • 2n període de preinscripció: del 17 d’abril al 9 de juliol de 2018. 
 • 3r període de preinscripció per cobrir les places vacants disponibles: del 10 de juliol al 10 de setembre de 2018 en aquest enllaç.
Taxa de sol·licitud de preinscripció

Pagaments:

- Per tal que la sol·licitud de preinscripció sigui vàlida, cal abonar una taxa de 30,21 € en el moment de formalitzar-la.

Aquest import es podrà pagar per internet a través dels sistemes habituals i també amb targeta de crèdit.

Estudis previs necessaris:

L'accés al màster és obert a les persones que posseeixin un títol universitari oficial espanyol, un títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti (en el país d’expedició) per accedir als ensenyaments de màster oficial, o un títol aliè a l’EEES (homologat o no a un títol universitari oficial espanyol).

En aquest cas, és necessària la comprovació prèvia per part de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que capaciten per accedir a estudis de màster universitari al país que expedirà el títol.
L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster, però un cop superats els estudis, el títol de màster que s’obtingui sí que tindrà plena validesa oficial.
Per a l’admissió dels estudiants, tindran preferència aquells que posseeixin alguns dels títols següents: grau d'Informació i Documentació, llicenciatura de Documentació, diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, grau de Periodisme, llicenciatura de Periodisme, grau de Comunicació Audiovisual, llicenciatura de Comunicació Audiovisual, grau d'Enginyeria Informàtica, enginyeria d'Informàtica, grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions, enginyeria de Telecomunicacions i altres títols amb continguts equivalents.

Nivell  B1 d'anglès.

Documents necessaris:

Per formalitzar la preinscripció, caldrà adjuntar al formulari de sol·licitud i en format .pdf, la sol·licitud d’autorització degudament emplenada, còpia del document identificatiu, currículum vitae i la documentació següent, en funció de la procedència:

- Títol oficial espanyol de només primer cicle, de primer i segon cicle i de només segon cicle
(graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte).

 • Original i fotocòpia del títol, o del certificat substitutori i del certificat acadèmic on hi constin tots els crèdits superats. En el cas de titulats UB, serà suficient un expedient acadèmic.
- Títol estranger homologat al corresponent títol espanyol de nivell de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte.
 • Original i fotocòpia de la credencial d'homologació emesa pel Ministeri d'Educació i Ciència i del certificat acadèmic on hi constin tots els crèdits superats.
- Títol estranger no homologat al corresponent títol espanyol de nivell de graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte.

La documentació necessària per accedir sense l’homologació prèvia és la següent:

Selecció de candidats:

 

En el procés de selecció de l'alumnat, es pot ser convocat a una entrevista personal amb el coordinador del màster. 

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà:

 • Durant la segona quinzena de juliol
  • Període de matrícula de nou accés al màster per als admesos en els 1r i 2n període de preinscripció
 • Durant la segona quinzena de setembre
  • Període de matrícula de nou accés al màster per als admesos en el primer, segon i tercer període de preinscripció  
 

Preu curs

 • Encara no es disposa del preu del curs 2019-20, però es preveu que sigui similar al del curs 2018-19:
  • Alumnes comunitaris (EEES + Suïssa + Andorra) 46,50 euros per crèdit: 2.790 € + taxes (140,92€).
  • Alumnes no comunitaris (No EEES) 82 euros por crèdit: 4.920 € + taxes (140.92€).
Per a més informació:

 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació