Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals

Treball Final de Màster (TFM)

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Dades bàsiques

Crèdits: 10

 

Equip de tutors:

  • A determinar segons el tema triat.


Normativa de TFM de Facultat.

 

Procediments i calendaris

Seguint el calendari establert, els alumnes lliuren una proposta de treball al coordinador del TFM, en la qual expliciten les preferències de professor tutor. L’alumnat pot elaborar les propostes de treball a partir de la seva pròpia experiència, sobre la base de projectes que s’elaboren en els departaments implicats en la docència del màster o en el marc de convenis de cooperació educativa amb empreses i administracions externes.

Posteriorment, el coordinador del TFM valora les propostes presentades i les accepta o rebutja segons els criteris d’idoneïtat a l’àmbit d’especialització del màster o les condicions establertes per al TFM.

Propostes acceptades: assignació del professor tutor i comunicació a l’estudiant

Un cop acabat el procés d’admissió de les propostes de treball de fi d’estudis i d’assignació de professor tutor, el coordinador del TFM comunica a la Comissió coordinadora del màster totes les propostes admeses i les assignacions de professor tutor.

L’estudiant pot demanar al coordinador del TFM un canvi de professor tutor del treball mitjançant una sol·licitud raonada presentada a la Secretaria d’Estudiants i Docència.

 

Composició de tribunals de defensa

La defensa pública del TFM se sol·licitarà en la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació mitjançant imprès normalitzat. La sol·licitud anirà acompanyada d’un exemplar de la memòria impresa del TFM i d’una còpia digital en PDF.

El coordinador del TFM fixa el lloc, la data i l’hora de cada presentació i nomena el Tribunal qualificador. El tribunal estarà format per tres membres, un dels quals serà el tutor. Aquesta informació es fa pública i es comunica oficialment als membres de la Comissió coordinadora del Màster, als estudiants i als tutors.

L’acte de lectura i de defensa del TFM és públic, i hi són presents els tres membres del Tribunal qualificador, que tenen veu i vot en la qualificació del treball. L’acte consisteix en una presentació oral del projecte per l’alumne d’un màxim de vint minuts; un torn d’intervencions dels membres del Tribunal qualificador i un altre torn de resposta de l’estudiant.

Després de la defensa pública, el Tribunal qualificador procedeix a qualificar el treball amb una nota del zero al deu, i l’equivalent corresponent de suspens, aprovat, notable, excel·lent o excel·lent. La qualificació s’adopta per majoria. En cas d’empat, el president del Tribunal disposa d’un vot qualitatiu. L’atorgament de matrícula d’honor serà feta pel coordinador del màster un cop s’hagin qualificat tots els alumnes presentats en cada convocatòria.

 

Informació d’instruments d’avaluació.

El Tribunal qualifica el treball a partir de les orientacions següents:

  • La memòria ha de contenir els apartats exigits, amb les excepcions previstes.
  • S’exigirà un bon nivell de correcció lingüística de la memòria presentada i en l’acte de defensa. En cas de memòries presentades en anglès per alumnes que no tinguin aquesta llengua com a pròpia, el Tribunal tindrà en compte l’esforç realitzat i podrà reduir lleugerament el nivell exigit de correcció lingüística de l’anglès.

 

Difusió: informació sobre dipòsit digital i accés.

Un cop un treball final de màster és avaluat positivament, el màster en pot difondre el resum executiu al web o en altres mitjans, entre les accions d’informació i de publicitat dels estudis. Aquest resum executiu pot difondre’s de manera íntegra, abreujada o adaptada.

Els TFM que hagin obtingut una qualificació mínima de 9 es podran difondre de forma pública en el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, si l’alumne ho autoritza.


Drets

La memòria ha de complir de manera estricta amb la legislació vigent de propietat intel·lectual. El plagi es considera motiu de suspens.

S’han de respectar estrictament les informacions de caràcter confidencial a què s’hagi tingut accés amb motiu de l’elaboració del treball. En el moment d’iniciar el projecte, cal que els alumnes signin un compromís de confidencialitat, segons el model que se’ls faciliti.

En el cas de treballs elaborats a partir d’una situació real en una empresa o organització concretes, la possible explotació acadèmica, comercial o de patents dels resultats s’ha de fer de comú acord entre les parts implicades.

La propietat intel·lectual de la memòria és dels alumnes, sens perjudici del que indica el punt anterior.

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació