Màster propi de Gestió Documental i Informació a les Empreses

Pla d'estudis

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Mòdul 1 Gestió documental a les empreses
Objectius: Aprendre a identificar les necessitats i els riscos informacionals de les empreses i a definir-ne un marc de gestió que cobreixi el cicle de vida complet de la informació i la documentació, i a continuació a dissenyar els components i processos d'un sistema de gestió documental, per finalment implantar-lo mitjançant parametrització en tecnologia Enterprise Content Management (ECM).
Continguts:

La gestió de la informació a les organitzacions està adquirint cada cop més un caràcter global, que inclou la gestió integrada de documents, dades i processos, de forma normalitzada i amb el triple objectiu de racionalitzar costos, mitigar els riscos i afegir valor a la gestió, tot fent un ús efectiu dels recursos d'informació que permeti assolir els objectius de l'organització.

Aquest mòdul proporciona els coneixements necessaris per definir el marc en el qual es desenvolupa actualment la governança dels sistemes d’informació i documentació de les organitzacions (seguretat, compliance, eDiscovery, on premise vs. Cloud computing, etc.). I tenint present que el nucli d’un sistema de governança de la informació és una adequada gestió dels documents i les dades, en qualsevol suport i format, al llarg del seu cicle de vida, aquest mòdul habilita l’alumne, de forma absolutament pràctica, per a que sigui capaç de dissenyar i implantar un sistema complet i normalitzat de gestió documental, utilitzant els principals referents metodològics (ISO 15489/30300/16175, GARP, etc.) i tecnològics (ECM/ERM, CMIS, etc.). Els continguts del mòdul són els següents:

 • Conceptes bàsics de gestió documental
 • Tipus d’informació i els seus entorns de gestió
 • Dret a la informació: accessibilitat i seguretat
 • Auditoria de la informació i avaluació de riscos i necessitats
 • Models i referents metodològics per a la gestió documental
 • Disseny d’un sistema de gestió documental: fases i desenvolupament
 • Arquitectura de sistemes per a la gestió de la informació
 • Dimensionament d’infraestructura i models de prestació
 • Implementació en tecnologies de gestió documental (ECM): fases i desenvolupament
 • Tecnologies de captura: digitalització, email capture i formularis electrònics
 • Sistemes de seguretat i autentificació documental
 • Gestió automatitzada de dipòsits físics
 • Continuïtat digital i conservació a llarg termini
Modalitat:
 A distància
Crèdits: 20 crèdits
Avaluació: Disseny complet d’un sistema de gestió documental i implantació del sistema dissenyat en tecnologia ECM
Certificació: Expert

Mòdul 2 Gestió de processos a les empreses
Objectius:

Aprendre a analitzar, racionalitzar i optimitzar un procés de treball i posteriorment automatitzar-lo integrament utilitzant tecnologia Business Process Management (BPM), i també aprendre a identificar els instruments, canals i formats òptims per a l'explotació, difusió i aprofitament de la informació i la documentació i a processar-la per satisfer les necessitats de l'organització.

Continguts:

La gestió documental aporta el seu veritable potencial de racionalització a través de la gestió automatitzada dels processos de treball, processos a través dels quals també es vincula amb la gestió de dades en sistemes d’informació. Aquest mòdul habilita l’alumne, de forma absolutament pràctica, per a que sigui capaç d’analitzar i millorar un procés de treball, i posteriorment implantar-lo en un sistema de gestió de processos, utilitzant els principals referents metodològics (ISO 26122, Lean&Six Sigma, APS, BPMN, etc.) i tecnològics (XPDL, BPM, ERP, EAI, etc.). A continuació, i atenent a que el sentit últim de la gestió documental i de processos és proporcionar a l’organització informació estratègica i operativa interna que, combinada amb informació externa, l’ajudi a prendre les decisions més encertades i a posicionar-se en un horitzó global, el mòdul proporciona a l’alumne una visió general dels diferents àmbits on serà utilitzada la informació (sistemes de comandament, entorns de dades obertes, xarxes socials, etc.) i amb quines tecnologies (estàndards d’interoperabilitat, Business Intelligence, etc.). Els continguts del mòdul són els següents:

 • Mapeig, anàlisi i millora de processos: fases i desenvolupament
 • Modelatge de processos per a l’automatització: fases i desenvolupament
 • Normalització de documents i creació de formularis
 • Tecnologies aplicables a la gestió de processos
 • Automatització de processos amb eines BPM: fases i desenvolupament
 • Implantació de processos basada en dades i integració d’aplicacions
 • Integració de la gestió documental i per processos
 • Valor intern i extern de la informació
 • Tecnologies aplicables a l’explotació de la informació (BI)
 • Informació i presa de decisions: anàlisi de dades
 • Integració d’informació interna i externa: Content Curation
 • Reutilització de la informació: interoperabilitat, Open Data i Linked Data
 • Anàlisi i explotació intensiva de la informació: Big Data
 • Mobilitat i ús de la informació en dispositius portables
 • Rendibilització de la informació pel seu valor patrimonial

 

Modalitat:
A distància
Crèdits: 20 crèdits
Avaluació:

Anàlisi i millora completa d'un procés de treball i implantació del procés optimitzat en tecnologia BPM.

Certificació: Expert


TFM Projecte documental i tecnològic i gestió del canvi
Objectius:

El treball de fi d'estudis (TFE) que consistirà en la realització d'un disseny d'un model de sistema de gestió documental i la parametrització d'un aplicatiu de gestió documental per implantar-lo en una organització (model de SGDA+ maqueta ECM) i el corresponent pla de proves.

Crèdits 20 crèdits
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació