Pla d'estudis curs 2016-17

Imprimeix

En el pla inicial l'ensenyament és semipresencial i es desenvoluparà en cicles biennals. El màster té un disseny flexible que permet una adaptació dels estudis a les necessitats de l‘alumnat.

Durada dels estudis: 2 o 4 semestres

Total crèdits: 60 crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores)

Distribució de crèdits de l'ensenyament

És un màster biennal en el qual l'alumnat pot concentrar els crèdits en un any, de manera intensiva, o en dos cursos acadèmics. En aquest cas el primer any cursaria els 37,5 crèdits de les matèries obligatòries i optatives i en el segon any les pràctiques obligatòries i el Treball final de màster.

 

TIPUS DE CRÈDITS

NOMBRE DE CRÈDITS A SUPERAR PER L'ESTUDIANT

Crèdits obligatoris

22,5

Crèdits optatius

15

Pràctiques externes

7,5

Treball final de màster

15

Els alumnes hauran de cursar un total de 37,5 crèdits de les matèries obligatòries i optatives, 7,5 crèdits de les pràctiques obligatòries i 15 crèdits del Treball final de màster. En les matèries obligatòries s'ofereixen 22,5 crèdits semipresencials, i en les optatives, 7,5 semipresencials i 20 presencials.

Itinerari dels estudis

Aquest és un itinerari recomanat, però és possible realitzar altres itineraris si es compleixen els requisits de matriculació previstos.

 1r semestre 2n semestre
1r curs

- El patrimoni bibliogràfic i documental europeu (5 cr.)

- Disseny estratègic de projectes culturals i patrimonials (5 cr.)

- Preservació del patrimoni bibliogràfic (2,5 cr.)

- Optatives (7,5 cr.)

- Anàlisi material i formal del llibre antic (5 cr.)

- Descripció i accés al llibre imprès (5 cr.)

- Optatives (7,5 cr.)

- Pràctiques (7,5 cr.)

- Treball final de màster (15 cr.)

2n curs Les assignatures que no s’han superat el primer any es poden matricular sense docència el segon any.
Les Pràctiques, el Treball Final de Màster i alguns crèdits optatius es poden matricular per primera vegada el segon any.

Assignatures optatives

El màster ofereix un total de 27.5 crèdits optatius, entre els quals l’alumne n’ha d’escollir 15. Les assignatures optatives programades per el curs 2016-2017, són les següents:

1r semestre

2n semestre

 

I al curs 2017-18 són les següents:

1r semestre

2n semestre

 

Pràctiques

L’estada de pràctiques (d’una durada aproximada de 120 hores) és obligatòria i es realitzarà en una institució o entitat amb fons patrimonials que tingui un conveni subscrit amb la Facultat. Durant les pràctiques, l’alumne compta amb un tutor acadèmic a la Facultat i amb un tutor professional al centre on fa l’estada. Els estudiants que disposin d’experiència laboral contrastada en l’àmbit poden sol·licitar ser eximits de les hores d’estada a un centre. 

Treball final de màster (TFM)

L’assignatura Treball final de màster (TFM) es pot matricular en el segon semestre del primer any o en el segon any. El TFM consisteix en la redacció d’un projecte relacionat amb el tractament i la gestió de patrimoni bibliogràfic o documental, sota la direcció d’un professor-tutor. El TFM es regeix per una normativa pròpia en la qual s’especifiquen quin tipus de projectes s’admeten, quines característiques han de tenir, com són escollits i com s’assignen els tutors i com es fa la seva avaluació. L’alumne ha de presentar i defensar el seu TFM davant d’un tribunal en sessió pública.

Complements formatius

Segons quins siguin els seus coneixements previs (documentats en l’expedient acadèmic i en el currículum), és possible que els alumnes hagin de cursar, a més, una o dues assignatures complementàries que els permetin assolir determinats coneixements bàsics (Cerca i Ús d'Informació i/o Informació i Formats Digitals).

 

Reconeixement de crèdits

Els alumnes poden reconèixer fins a un total de 7,5 crèdits en funció de la seva experiència professional (sempre que es pugui acreditar documentalment). També es podem reconèixer els crèdits obtinguts en estudis universitaris previs.

Darrera actualització (dimarts, 19 de desembre de 2017 13:12)

SEO by Artio