Preinscripció i admissió al màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials per al curs 2016 -2017

Imprimeix

 

A la taula següent disposeu de tota la informació referent als períodes de preincripció, estudis previs necessaris, documents que cal presentar i procediment de selecció de candidats:


Períodes de preinscripció:
 • 1r període de preinscripció: Del 10 de febrer al 13 d'abril.
 • 2n període de preinscripció: Del 14 d'abril al 6 de juliol.
 • 3r període de preinscripció per cobrir les vacants disponibles: Del 7 de juliol al 12 de setembre al formulari en línia.
Estudis previs necessaris:

L'accés al màster és obert a les persones que posseeixin un títol universitari oficial espanyol, un títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti (en el país d’expedició) per accedir als ensenyaments de màster oficial, o un títol aliè a l’EEES (homologat o no a un títol universitari oficial espanyol).

La Comissió de coordinació del màster establirà els criteris d'admissió i selecció dels estudiants, per a això valorarà la idoneïtat dels candidats sobre la base dels següents criteris de valoració de mèrits, en l'ordre que s'estableixen i d'acord als barems que s'indiquen a continuació:

 • 1. Tindran preferència els posseïdors dels títols següents (60%):
  - Grau d'Informació i Documentació
  - Llicenciatura de Documentació.
  - Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació.
  - Titulats en Conservació i Restauració de Béns Culturals, Història, Història de l'Art, Belles arts o Humanitats, filologies, o títols de continguts equivalents a algun dels títols anteriorment relacionats.
 • 2. Tindran preferència els candidats que disposin de coneixements i habilitats en el tractament i gestió del patrimoni bibliogràfic i documental acreditats mitjançant la pràctica professional i la formació no universitària. També es valoraran els certificats de cursos d'extensió i diplomes de postgrau que complementin la seva formació universitària, especialment aquells que tinguin relació amb el patrimoni, la restauració i la gestió cultural (20%).
 • 3. Altres criteris a ponderar fins a un màxim d'un 20% són:
  - La nota mitjana de l'expedient.
  - El currículum vitae.
Documents necessaris:

Per formalitzar la preinscripció caldrà adjuntar amb el formulari de sol·licitud i en format .pdf, còpia del document identificatiu, currículum vitae i la documentació següent, en funció de la procedència:

- Títol oficial espanyol de només primer cicle, de primer i segon cicle i de només segon cicle
(graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte)

 • Original i fotocòpia del títol, o del certificat substitutori i del certificat acadèmic on hi constin tots els crèdits superats. En el cas de titulats UB serà suficient un expedient acadèmic
- Títol estranger homologat al corresponent títol espanyol de nivell de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte
 • Original i fotocòpia de la credencial d'homologació emesa pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i del certificat acadèmic on hi constin tots els crèdits superats.
- Títol estranger no homologat al corresponent títol espanyol de nivell de graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte
 • Còpia autentificada del títol de llicenciat o l'equivalent (traduït i legalitzat per la via diplomàtica).

Un cop admès:

 • Sol·licitud d'autorització d'accés degudament emplenada i pagament de la taxa per Estudi d’equivalència de títol d'estudis estrangers no homologats, per a l’accés als estudis de màster.
Selecció de candidats:

En el procés de selecció de l'alumnat, es pot ser convocat a una entrevista personal amb el coordinador del màster. Les resolucions d'admissió al màster s'envien de manera personalitzada per correu electrònic a l'adreça indicada a la sol·licitud.

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà:

 • Durant la segona quinzena del mes de juliol
  • Període de matrícula de nou accés al màster per als admesos en els 1r i 2n període de preinscripció
 • Durant la segona quinzena de setembre
  • Període de matrícula de nou accés al màster per als admesos en el 3r període de preinscripció
 
Preu curs Preu (curs 2015-2016):
 • 46,50 € / crèdit (estudiants de la Unió Europea, de països membres de l’Acord Econòmic Europeu, o de Suïssa i Andorra, així com estudiants amb permís de residència superior a un any acadèmic), el que suposa un total de 2.927 euros.
 • 82 € / crèdit (resta d'estudiants), el que suposa un total de 5.057 euros.

Per a més informació:

 

Darrera actualització (dijous, 07 de juliol de 2016 09:34)

SEO by Artio