Màster universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Sistemes d'Informació

Preinscripció i admissió

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

 

Información en español

Períodes de preinscripció:
  • 1r període de preinscripció: del 1 de març al 11 d'abril.
  • 2n període de preinscripció: del 13 d'abril al 4 de juliol.
  • 3r període de preinscripció: del 6 de juliol al 12 de setembre al formulari
Taxa de sol·licitud de preinscripció

Pagaments:

- Per tal que la sol·licitud de preinscripció sigui vàlida, s'ha d'abonar una taxa de 30,21 euros en el moment de formalitzar-la.

Aquest import es podrà pagar per internet a través dels sistemes habituals i també amb targeta de crèdit.

Estudis previs necessaris:
L'accés al màster és obert a les persones que posseeixin un títol universitari oficial espanyol, un títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti (en el país d’expedició) per accedir als ensenyaments de màster oficial, o un títol aliè a l’EEES (homologat o no a un títol universitari oficial espanyol.

El màster s'adreça als titulats universitaris (diplomats, graduats i llicenciats) procedents de tots els àmbits del coneixement que estiguin interessats a adquirir els coneixements i habilitats necessaris per liderar la direcció i la gestió global de qualsevol centre o servei d'informació.
Documents necessaris:

Per formalitzar la preinscripció caldrà adjuntar amb el formulari de sol·licitud i en format .pdf, cópia del document identificatiu, currículum vitae i la documentació següent, en funció de la procedència:

- Títol oficial espanyol de només primer cicle, de primer i segon cicle i de només segon cicle
(graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte).

  • Original i fotocòpia del títol, o del certificat substitutori i del certificat acadèmic on hi constin tots els crèdits superats. En el cas de titulats UB serà suficient un expedient acadèmic.
- Títol estranger homologat al corresponent títol espanyol de nivell de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte.
  • Original i fotocòpia de la credencial d'homologació emesa pel Ministeri d'Educació i Ciència i del certificat acadèmic on hi constin tots els crèdits superats.
- Títol estranger no homologat al corresponent títol espanyol de nivell de graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer i arquitecte.

La documentació necessària per accedir sense l’homologació prèvia és la següent:

Selecció de candidats:

 

En el procés de selecció de l'alumnat, es pot ser convocat a una entrevista personal amb la coordinadora del màster. Les resolucions d'admissió al màster s'envien de manera personalitzada per correu postal a l'adreça indicada a la sol·licitud.

L’admissió de nou alumnat està condicionada a la verificació final del màster.

 

 

Preu curs

  • Encara no es disposa del preu del curs 2019-20, però es preveu que sigui similar al del curs 2018-19:
    • Alumnes comunitaris (EEES + Suïssa + Andorra) 46,50 euros per crèdit: 2.790 € + taxes (140,92€).
    • Alumnes no comunitaris (No EEES) 82 euros por crèdit: 4.920 € + taxes (140.92€).
Per a més informació:

 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació