Normatives Acadèmiques

Normativa acadèmica i criteris de la Facultat

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

A la pàgina web http://www.ub.edu/acad/noracad/ podeu consultar tota la regulació academicodocent general de la Universitat de Barcelona, com ara la normativa de permanència, les normes reguladores de l'avaluació i de la qualificació dels aprenentatges, la normativa sobre crèdits de lliure elecció i d'altres que us interessen.

D'altra banda, la Facultat ha desenvolupat concrecions i ha establert criteris propis en relació amb l'avaluació:

  • Les especificacions i aclariments a les normes reguladores de l'avaluació i de la qualificació dels ensenyaments aprovades per la Comissió Acadèmica de la Facultat en sessió de 10/10/12. Vinculada a aquestes especificacions s'ha aprovat un model únic de sol·licitud per acollir-se a l'avaluació única que s'ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini de 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.
  • La Comissió Acadèmica de Facultat, en sessió de 4 de juliol de 2007, va aprovar unes concrecions per a l'avaluació de la competència de comunicació escrita, que estableix el següent:
    1. La competència en la comunicació escrita ha estat i serà (i més ara amb l'EEES) una competència bàsica per a qualsevol professional. Com a institució responsable de la certificació davant la societat de les capacitats instrumentals dels nostres alumnes, la Facultat manifesta la seva posició favorable a la consideració de l'expressió escrita com un element més de l'avaluació de l'alumnat. Tal com queda recollit en el Llibre blanc del títol de grau d'Informació i Documentació, com també en d'altres documents relacionats amb l'EEES, la competència escrita és una de les capacitats més importants per a qualsevol professional, i la seva consideració en l'avaluació de qualsevol assignatura, una de les principals eines per garantir la seva certificació.
    2. Per a aquells alumnes amb mancances en l'expressió escrita la Facultat posa a la seva disposició diversos recursos: el Centre d'Autoaprenentatge de Català i els exercicis en línia dels Serveis Lingüístics de la UB, el CD-ROM Clicat: curs interactiu de llengua catalana (disponible a la Biblioteca) l'assignatura optativa Tècniques de redacció, el document Pautes per a la presentació de treballs acadèmics, l'assessorament dels tutors, etc.
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació