Comissió Acadèmica

La Comissió Acadèmica de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació fou aprovada per la Junta de Facultat de 16 de febrer de 2004 com a delegada de la Junta. És successora de les comissions acadèmiques de Biblioteconomia i Documentació i de Documentació existents abans de l'entrada en vigor de l'Estatut de la Universitat de Barcelona de 2003.


La composició, el funcionament bàsic i les funcions de la Comissió Acadèmica són establertes pel Reglament de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. La funció general de la Comissió és supervisar el control de la docència i l'organització dels ensenyaments, i es concreta de la manera següent:

  a) vetllar per la coherència dels plans docents i l'adequació dels itineraris curriculars,
  b) establir els criteris de les convalidacions d'assignatures i de reconeixement de crèdits,
  c) promoure la millora de la qualitat docent,
  d) vetllar pel correcte desenvolupament dels plans d'acció tutorial,
  e) impulsar la cooperació i la integració en els espais estatal i internacional d'educació superior,
  f) informar la Junta de les propostes de postgrau, i
  g) totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

 

La Comissió Acadèmica està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix; els caps d'estudis i coordinadors dels ensenyaments adscrits de grau i de màster; cinc professors en representació dels departaments que tenen assignada la docència dels ensenyaments adscrits, a proposta del deganat; el 30 % d’estudiants; i l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió. La seva composició actual és la següent:

 

Presidenta: Marina Salse (vicedegana)
 
Caps d'estudis i coordinadors d’ensenyaments:Jorge Franganillo (cap d’estudis del grau de CAV), Aurora Vall (cap d'estudis del grau d’IiD), Pedro Rueda (coordinador del MBCP), Andreu Sulé (coordinador del MGCD) i Concepción Rodríguez (coordinadora del MGDBSI)
 
Representants del professorat:   Maria Àngels García, Amadeu Pons, Lydia Sánchez i Anna Villarroya
 
Representants de l'alumnat: Natàlia Gorga, 1 vacant pendent
 
Secretària: Maria Carmen Rebellón (cap de Secretaria)

Sempre que ho cregui oportú, la Comissió pot fer encàrrecs concrets a professors que imparteixen determinades assignatures, o pot sol·licitar la seva presència per estudiar assumptes específics.

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació