Comissió de Biblioteca

La Comissió de Biblioteca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació fou aprovada en Junta de Facultat de 8 de novembre de 2001. El Reglament de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació recull els seus objectius, funcions i composició.

Aquesta Comissió té la funció principal de ser un espai de comunicació entre el professorat i l'alumnat de la Facultat i els responsables del servei. La Biblioteca té un paper fonamental de suport a la docència i a la investigació, per això la Comissió ha de vetllar perquè se satisfacin les necessitats i els interessos de tots els seus usuaris.

Les funcions específiques que se li assenyalen són les següents:

  a) treballar aquelles qüestions de polítiques generals que la Biblioteca mateixa plantegi o aquelles que els seus usuaris considerin oportunes per a traslladar-les a la Comissió de Biblioteques delegada de Consell de Govern,
  b) col·laborar en les polítiques de desenvolupament de la col·lecció tant pel que fa als materials tangibles com als que es distribueixen per mitjà de xarxes,
  c) assessorar les qüestions tècniques que la Biblioteca consideri oportunes,
  d) ser informada dels desenvolupaments de la Biblioteca,
  e) fer propostes de nous serveis, presentacions a la comunitat a qui serveix, etc.
  f) treballar els encàrrecs específics que es considerin oportuns.

 

Formen la Comissió de Biblioteca:

 

Vicedegana:  Mònica Baró (presidenta)
 
Directora de la Biblioteca:  Roser Novella (secretària)
 
Professors del Departament de BiD:  Concepción Rodríguez (i 2 vacants)
 
Un professor d'altres departaments
amb docència al centre
:
 Asunción Esteve
 
Un representant de l'alumnat:  vacant
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació