Comissió de Doctorat

La Comissió de Doctorat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació fou aprovada per la Junta de Facultat de 16 de febrer de 2004 com a delegada de la Junta. La composició i les funcions d'aquesta Comissió són establertes pel Reglament de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

Les funcions de la Comissió de Doctorat són:

  a) controlar el compliment del calendari de gestió dels estudis de doctorat,
  b) decidir sobre l'accés a programes de doctorat amb llicenciatures d'accés no contemplades al programa,
  c) decidir sobre els trasllats i l'accés d'estudiants de doctorat que desitgen continuar estudis a la Universitat de Barcelona,
  d) decidir sobre trasllats d'expedient per realitzar la tesi doctoral,
  e) decidir sobre l'homologació del certificat de docència obtingut en un programa de doctorat de la UB o d'altres universitats,
  f) establir els criteris generals d'adaptació dels programes de doctorat,
  g) decidir sobre la convalidació/adaptació de cursos de programes de doctorat,
  h) decidir sobre el canvi d'adscripció de departament en programes interdepartamentals per a la realització del període d'investigació,
  i) establir el període d'inscripció al DEA (Diploma d'Estudis Avançats) per a cada programa (juny o setembre),
  j) aprovar el tribunal per a les proves del DEA i les etapes successives del diploma,
  k) decidir sobre l'acceptació de directors de tesi que no siguin doctors del o dels departaments responsables del programa de doctorat,
  l) decidir sobre l'admissió d'estudiants que sol·liciten la realització de tesis doctorals en departaments diferents a aquell en el qual han obtingut la suficiència investigadora,
  m) admetre a tràmit la tesi doctoral i nomenar el tribunal que ha d'avaluar la tesi,
  n) aprovar el tribunal de premi extraordinari de doctorat,
  o) decidir sobre el reconeixement d'estudis previs per a cotutela de tesis,
  p) autoritzar les sol·licituds i convenis de cotutela de tesis,
  q) atorgar la menció de doctor europeu,
  r) elaborar els informes i les propostes que escaiguin,
  s) totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

La Comissió de Doctorat està formada pel el degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix; un professor doctor en representació de cada departament que tingui docència en programes de doctorat adscrits a la Facultat; un estudiant de doctorat, i l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió. La seva composició actual és la següent:

 

Degà: Miquel Térmens
 
Representació dels departaments:   
Maite Barrios, Asunción Esteve, Mario Pérez-Montoro i Anna Villarroya
 
Representació de l'alumnat: Lluís Agustí
 
Membre del personal
d'administració i serveis
:
Maria Carme Rebellón (secretària)
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació