Comissió de Professorat

La Comissió de Professorat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació fou aprovada per la Junta de Facultat de 16 de febrer de 2004 com a delegada de la Junta. La composició i les funcions d'aquesta Comissió són establertes pel Reglament de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

Les funcions de la Comissió de Professorat són:

    a) proposar els membres de les comissions d'accés i de contractació de personal acadèmic, d'acord amb el que estableix l'Estatut,
    b) vetllar pel correcte desenvolupament dels concursos per a la provisió de places del personal acadèmic contractat,
    c) informar sobre les peticions de canvi de situació administrativa del professorat adscrit al centre,
    d) informar sobre l'elaboració de la relació de llocs de treball i els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents,
    e) totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

La Comissió de Professorat està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix; els caps d'estudis dels ensenyaments adscrits; un professor en representació de cada departament amb professorat vinculat a la Facultat; un estudiant, i l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió. La seva composició actual és la següent:

 

Degà: Miquel Térmens (president)
 
Caps d'estudis:Aurora Vall (cap d'estudis del grau d'IiD), Jorge Franganillo (cap d'estudis del grau de CAV), Andreu Sulé (coordinador del MGCD) i Pedro Rueda (coordinador del MBCP)
 
Representació dels departamentsÁngel Borrego (cap del Departament de BDiCAV)
 
Professors: Jordi Ardanuy i Lydia Sánchez
 
Membre del personal
d'administració i serveis
:
Macu Pons (secretària)
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació