Comissió del màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

La Comissió del màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials és l'òrgan responsable de l'organització, de la planificació i del funcionament general d'aquest màster. A més a més, és responsable d'estimular i coordinar la mobilitat i d'analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster.

 

Els seus membres són: el coordinador general del màster, una representació del professorat dels departaments que imparteixen com a mínim un 20 % de la docència màster, una representació de l’alumnat (com a mínim, un estudiant elegit pels matriculats al màster) i la cap de Secretaria, que actua de secretària de la Comissió.

Entre les seves funcions destaquen les següents:

  • Establir els criteris d'admissió i selecció d'estudiants.
  • Realitzar el procés de selecció i l'avaluació d'aprenentatges previs, o acordar la creació d'una subcomissió d'accés, si escau, que assumeixi aquestes funcions.
  • Resoldre los sol·licituds de convalidació i/o el reconeixement dels aprenentatges previs d'acord amb els criteris generals i establir l'itinerari a seguir pels estudiants.
  • Establir els calendaris de docència.
  • En el procés d'admissió, analitzar les propostes dels coordinadors de cada universitat i decidir el conjunt d'alumnat admès.

En l'actualitat la composició de la Comissió del màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials és la següent:

  • Pedro Rueda, president
  • Concepción Rodríguez, Jesús Gascón i Mònica Baró, vocals
  • M. Carme Rebellon, secretària
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació