Consell d'Estudis d'Informació i Documentació

Els consells d'estudis són òrgans paritaris de professors i alumnes. Cada consell elegeix el cap d'estudis d'entre els membres que en formen part; el cap d'estudis designa el secretari del consell. Entre les funcions d'aquest òrgan destaquen les següents:

 

  a) Garantir la coherència i interrelació de les matèries de cada àrea d'ensenyament en el marc del pla d'estudis.
  b) Organitzar anualment l'ensenyament i fer el seguiment i control de la docència.
  c) Supervisar i donar conformitat als plans docents de les assignatures.
  d) Proposar les assignatures optatives i les de lliure elecció, determinar el departament encarregat d'impartir-les i organitzar-ne la docència.
  e) Elaborar els horaris de classes i el calendari d'exàmens.
  f) Vetllar per l'acompliment de la normativa reguladora de l'avaluació i la planificació docent.

La composició del Consell d'Estudis d'Informació i Documentació/Biblioteconomia i Documentació és la següent:

 

Cap d'estudis   Aurora Vall
 
Secretària:Marta Somoza
 
Professors:Maite Comalat, Asunción Esteve, Jesús Gascón, Núria Jornet, Concepción Rodríguez, Marina Salse, Andreu Sulé Duesa, Jaume Turbany, Anna Villarroya
 
Alumnes:

Laura Avià, Marisa Montoya, Robert Mokhtari, Maria Planells, Héctor Rico i Xènia Torres

 
Membre del personal
d'administració i serveis
:
Maria Carme Rebellón (secretària)

 

És membre amb veu, però sense vot, el coordinador del Pla d'Acció Tutorial (PAT).

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació