Pràctiques d'estiu a l'estranger 2018: ajuts per a estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Convocatòria de 5 ajuts per a estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació que realitzin pràctiques d'estiu a l'estranger 2018.

Bases

El degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, de conformitat amb les previsions de l'Estatut de la Universitat de Barcelona (UB) i amb data 22 de maig de 2018, ha aprovat les bases que hauran de regir la concessió de 5 ajuts per a estudiants de la facultat que realitzin pràctiques d’estiu a l’estranger 2018.


BASE l. Convocatòria

Es convoquen 5 ajuts adreçats a estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació que hagin obtingut destinació en la convocatòria de pràctiques d’estiu a l’estranger 2018.

L'objecte de l'ajut és subvencionar les estades dels estudiants que realitzin pràctiques d’estiu a l’estranger 2018 per un import de 300 euros. Aquests ajuts només seran aplicables als estudiants que realitzin l’estada de pràctiques en el centre de destinació. La percepció de l'ajut està condicionada a la realització de l’estada i la presentació de la memòria i la valoració breu de la seva estada al centre, d’acord amb el
que s’indica al punt 8 de la convocatòria de Pràctiques d’estiu a l’estranger 2018.

La dotació econòmica total dels ajuts és de 1.500 € en total. Els pagaments es faran a càrrec del pressupost de 2018 de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. La dotació econòmica de cada ajut serà de 300 euros.BASE II. Requisits i criteris de selecció

Requisits
Ser estudiant de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació que hagi obtingut destinació a la convocatòria de pràctiques d’estiu a l’estranger 2018.

Criteris de selecció
a)  El criteri principal d’assignació de places serà la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de cada candidat.
b)  La nota mitjana que es tindrà en compte és la de l’ensenyament en què estiguin matriculats els candidats en el moment de fer la sol·licitud, independentment del nombre de crèdits superats fins a la data i dels estudis previs cursats. En cas d’empat de notes mitjanes, tindran preferència els alumnes amb un major nombre de crèdits superats.
c)  En el cas dels alumnes del Postgrau en Llibreria, els “crèdits superats” i la “Mitjana d’expedient” correspon a l’ensenyament del Grau d’Informació i Documentació, ja que les qualificacions del postgrau no estan disponibles fins a finals de maig.
d)  No atorgar més d'un ajut per persona i convocatòria.


BASE III. Tramitació

L'alumnat que vulgui sol·licitar aquests ajuts haurà d'emplenar l'imprès normalitzat de sol·licitud que es facilitarà a la pàgina web de la Facultat.

L'imprès normalitzat de sol·licitud s'haurà de presentar a la Secretaria de la Facultat del 22 de maig al 8 de juny de 2018.BASE IV. Comissió de valoració

La selecció es durà a terme per una comissió la composició de la qual és:
-    El professor responsable de les pràctiques d’estiu a l’estranger, que actuarà de President
-    La Secretària acadèmica
-    Un representant del professorat
-    Un representant de l’alumnat
-    Un membre del personal d'administració i serveis de la SED, que actuarà de secretari de la comissió.

L'alumnat que no hagi obtingut l'ajut podrà formar part d'una llista d'espera.


En el cas que es produeixi una renúncia, el Degà podrà concedir l'ajut a una persona de la llista d'espera.

La resolució de l'adjudicació  es publicarà  al web de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.


BASE V. Lliurament de l'import dels ajuts.

El lliurament de l'import de l'ajut es realitzarà directament als adjudicataris dels ajuts mitjançant transferència bancaria, prèvia presentació de la memòria i la valoració breu de la seva estada al centre, d’acord amb el que s’indica al punt 8 de la convocatòria de Pràctiques d’estiu a l’estranger 2018. Tanmateix caldrà una fotocòpia del DNI vigent del sol·licitant i un document de compte bancari (on aparegui el nom de l'adjudicatari de l'ajut com a titular del compte i, d'acord amb les directrius a nivell europeu haurà d'incloure també el codi IBAN).


BASE VI. Incompatibilitats

El benefici de l'ajut és compatible amb qualsevol altre ajut o beca, públics o privats.


BASE VII. Obligacions

L'adjudicació de l'ajut esta condicionada a la matrícula formalitzada i pagada del curs corresponent i de l'ensenyament que s’està realitzant.

Barcelona, 22 de maig de 2018
Miquel Térmens i Graells
Degà

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació