Programes d'intercanvi i mobilitat

Pràctiques d'estiu a l'estranger

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Mobils BiD

Presentació

La Facultat ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques professionals en diverses institucions a l'estranger durant els mesos d'estiu. L'estada es realitza en el marc dels convenis de cooperació educativa.

Convocatòria de pràctiques d'estiu a l'estranger 2019

Convocatòria: http://www.ub.edu/biblio/docs/fac/practiques_estiu_estranger2019.pdf

Destinacions que s'ofereixen

Trobareu la relació de les places que s'ofereixen a la convocatòria d'estiu de 2018 a: http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_practiques.html

 

Finançament

Pel caràcter extraordinari d'aquestes pràctiques, alguns centres no ofereixen la remuneració econòmica que contempla la normativa de convenis. En cada plaça concreta s'especifica, si és el cas, quin és l'ajut que el centre de pràctiques ofereix a l'estudiant seleccionat (pot tractar-se d'un ajut econòmic, de l'ús gratuït d'allotjament o del finançament de despeses de transport).

 

Resolució 

Trobareu la resolució de la convocatòria d'estiu de 2018 a: http://www.ub.edu/biblio/programes-d-intercanvi-i-mobilitat/practiques-destiu-a-lestranger-2018-resolucio-de-la-convocatoria.html

Ajuts

Convocatòria de 5 ajuts per a estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació que realitzin pràctiques d'estiu a l'estranger 2018. Trobareu la informació de la convocatòria d'ajuts a: http://www.ub.edu/biblio/programes-d-intercanvi-i-mobilitat/practiques-destiu-a-lestranger-2018-ajuts-per-a-estudiants-de-la-facultat-de-biblioteconomia-i-documentacio.html

Trobareu la resolució de la convocatòria d'ajuts de les pràctiques d'estiu a l'estranger (2018) a: http://www.ub.edu/biblio/noticies/resolucio-de-la-convocatoria-dajuts-de-les-practiques-destiu-a-lestranger-2018.html


Requisits i normativa

1. Aquestes estades en pràctiques es regeixen pel RD 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i per la normativa de pràctiques externes de la UB.

2. Poden ser subjectes de pràctiques:

 • Els estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial impartida per la Facultat
 • Els estudiants ERASMUS i SÈNECA-SICUE inscrits a la Facultat
 • Els estudiants matriculats en títols propis i de postgrau de la Facultat, excepte els matriculats en cursos de menys de 15 crèdits
 • Els estudiants de doctorat amb matrícula de tutela, sempre i quan l'estada de pràctiques serveixi per facilitar el desenvolupament de la tesi doctoral.
3. Requisits:
 • Estar matriculat del curs vigent en l’ensenyament pel qual s’opta a les pràctiques
 • No haver demanat el títol
 • Els estudiants de grau han d'haver superat el 50 % dels crèdits (en el moment d’establir l’ordre de candidats per a cadascuna de les places, els estudiants que encara no arribin al mínim de crèdits exigits seran situats darrere dels estudiants que ja els tinguin).
 • Els alumnes de màster, del període de formació del doctorat, o de títols propis i de postgraus de la Facultat han de presentar un informe previ favorable del coordinador del màster o programa de doctorat o del director del curs.

4. Per acord de la Comissió Acadèmica de la UB de 20 d'abril de 2008, també poden presentar-se a aquesta convocatòria els estudiants que hagin finalitzat un conveni de cooperació educativa de 500 hores.

5. Tal com estableix la normativa de la Facultat, per tal de realitzar les pràctiques de l'estiu a l'estranger, l'estudiant no pot renunciar a un conveni de cooperació educativa vigent.

6. L’estudiant ha de fer efectiu el pagament de la pòlissa d’accidents voluntària que cobreix les pràctiques en qualsevol país del món.

7. En finalitzar el conveni, l'estudiant ha de realitzar una memòria i una valoració breu de la seva estada al centre. Aquests documents s'han de lliurar a la Secretaria de la Facultat en un termini de 30 dies posteriors a la finalització del conveni (exclòs l'agost). El tutor indicarà a l'alumne com fer la memòria i la valoració. Un cop lliurada la memòria, el tutor valorarà les pràctiques i aquesta informació constarà al Suplement Europeu al Títol.

 

Procediment

Els estudiants interessats trobaran tota la informació sobre les pràctiques d'estiu en l'aplicatiu de pràctiques externes (GIPE): http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_practiques.html

Òrgan encarregat de la selecció

La selecció es durà a terme per una comissió la composició de la qual és:

 • El professor responsable de les pràctiques d'estiu a l'estranger, que actuarà de President
 • La Secretària acadèmica
 • Un representant del professorat
 • Un representant de l'alumnat
 • Un membre del personal d'administració i serveis de la SED, que actuarà de secretari de la comissió

Criteris de selecció

En la selecció dels candidats, es tindrà en compte principalment l'expedient acadèmic, l'adequació als requisits específics (acadèmics o lingüístics) de cada lloc i l'exposició de motius de la sol·licitud.

Es prioritzaran les sol·licituds dels alumnes que no van gaudir d'aquest programa el curs 2016-17.

Per a més informació: Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (tel. 93 403 57 70, Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ), Miquel Centelles ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ) i Oficina de Relacions Internacionals ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ).

 


 

 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació