Recerca

Convocatòria de borses de viatge per a la participació en congressos, jornades i seminaris i per a la realització d'estades de recerca a l'estranger

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

 

Amb l’objectiu de potenciar l’assistència a reunions científiques (congressos, jornades, seminaris, etc.) i la realització d’estades de recerca a l’estranger,

RESOLC:

Primer. Convocar ajuts en forma de borses de viatge per a l’assistència a activitats científiques amb càrrec a una partida de 2.569,06 €, finançada amb el pressupost del contracte Programa de Recerca 2013 de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

Segon. Habilitar la Comissió de Recerca de la Facultat per resoldre aquesta convocatòria d’acord amb les bases que tot seguit s’enumeren.

BASES:

1. Objectiu

Aquests ajuts estan destinats a finançar viatges de professors i becaris de tercer cicle (FPI, FI,  APIF o similars) adscrits a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació que tinguin per objecte l’assistència a congressos, conferències, jornades, seminaris, etc. o la realització d’estades de recerca a l’estranger.

En el primer cas, s’haurà de presentar una ponència, una comunicació o un pòster, o bé participar en reunions de comitès organitzadors/científics, o coordinar una sessió de treball o una taula rodona. En el segon cas s’haurà de presentar un pla de treball.

2. Sol·licitants

Poden demanar aquests ajuts els professors i becaris de tercer cicle adscrits a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació que, a la data de tancament d’aquesta convocatòria, hagin validat outputs o inputs de recerca a la base de dades GREC corresponents a activitats realitzades durant 2011 o 2012.

L’alumnat del programa de doctorat també pot optar als ajuts de participació en reunions científiques si la contribució que presenten és conjunta amb un professor de la Facultat.
 
Es concedirà un màxim d’un ajut per comunicació/pòster/activitat/estada. En cas que l’activitat per a la qual es demana l’ajut obtingui un altre ajut, no es podrà gaudir de la borsa de viatge d’aquesta convocatòria.

3. Requisits

Les borses s’atorgaran per a l’assistència a reunions científiques o estades de recerca realitzades en el període que va de l’1 de novembre de 2012 a 30 de novembre de 2013.

4. Import i gestió dels ajuts

Per optar a un ajut caldrà justificar que les despeses derivades de la participació en una reunió científica no poden ser pagades amb el finançament dels projectes de recerca o dels grups de recerca als quals participa el sol•licitant. En el cas de les estades de recerca a l’estranger, se subvencionaran activitats per a les quals s’hagi sol•licitat finançament a un organisme extern a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació que no s’hagi resolt favorablement.

Seran objecte de finançament les despeses realitzades en concepte d’inscripció, viatge, allotjament i impressió de pòsters. En cap cas s’abonaran dietes.

Orientativament, s’estableixen les següents quantitats per a les sol·licituds:

  • Dins d’Espanya: fins a 400 €
  • Dins d’Europa, en activitats de caràcter internacional: fins a 700 €
  • Fora d’Europa, en activitats de caràcter internacional: fins a 1.200 €

En el cas de les estades de recerca a l’estranger, la quantitat màxima serà de 1.500 €.

L’aprovació d’una sol·licitud no suposa la concessió de manera automàtica d’aquesta quantitat màxima. L’import assignat a cada sol·licitud serà determinat per la Comissió de Recerca de la Facultat.

5. Documentació a presentar

Un cop realitzada l’activitat i per tal de tramitar l’ajut, caldrà presentar la documentació següent:

  • Acceptació de la comunicació o pòster, o de l’encàrrec de l’activitat, per part de l’entitat organitzadora en el cas de congressos, jornades o seminaris.
  • Justificació de les despeses d’inscripció, viatge, allotjament i impressió del pòster, si és el cas.
  • Carta d’invitació del centre d’acollida en el cas de les estades de recerca.
  • Document que acrediti que l’estada de recerca ha estat objecte de la presentació d’una sol·licitud d’ajut a un organisme extern a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
  • Justificació de l’activitat validada al GREC.

El termini de presentació de justificants per a tramitar l’ajut finalitza un mes després de la realització de l’activitat.

6. Presentació de la documentació i terminis

El model normalitzat de sol·licitud està disponible a la pàgina web de la Facultat (http://www.ub.edu/biblio/).

Les sol·licituds s’han d’adreçar al Deganat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i s’han de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 de desembre de 2013.

7. Comissió de selecció, seguiment i avaluació

La comissió de selecció estarà constituïda pels membres de la Comissió de Recerca de la Facultat i resoldrà de manera periòdica les sol·licituds presentades.

Si escau, la Comissió podrà demanar als sol·licitants documentació complementària.

8. Resolució

La resolució d’ajuts d’aquesta convocatòria es comunicarà a l’interessat i es farà pública al web de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

Ernest Abadal

Degà de la Facultat de Biblioteconomia i DocumentacióBarcelona, 20 de novembre de 2013

Darrera actualització (dimecres, 15 de gener de 2014 12:52)

 

Pàgina 8 de 10

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació