Recerca

Comissió de Recerca

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

 

La Comissió de Recerca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació fou aprovada per la Junta de Facultat de 16 de febrer de 2004 com a delegada de la Junta. La composició i les funcions d'aquesta Comissió són establertes pel Reglament de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

 

Les funcions de la Comissió de Recerca són:

  • Proposar a la Junta plans anuals i plurianuals de promoció de la recerca a càrrec dels contractes programa de recerca de la Universitat i la Facultat,
  • Aprovar les convocatòries d'ajuts a la recerca, nomenar les comissions d'avaluació que han d'emetre els informes preceptius, i emetre la resolució amb les ajudes a adjudicar,
  • Dur a terme tots els informes relacionats amb les atribucions i les competències de la Facultat en el camp de la recerca que la Junta de Facultat li encomani,
  • Elaborar tots els informes que li siguin demanats per la Comissió de Política Científica de la Universitat, i
  • Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

La Comissió de Recerca està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix; un professor doctor en representació del cap de departament amb professorat adscrit a la Facultat; un professor doctor nomenat per la Junta en representació dels grups de recerca vinculats a la Facultat; un becari de recerca adscrit a projectes i grups de recerca de la Facultat, i l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió. La seva composició actual és la següent:

 

Degà:

 

Miquel Térmens

Representació dels departaments:

Asunción Esteve i Concepción Rodríguez

 

Representació dels grups de recerca:

 

Ángel Borrego, Teresa Mañà, Cristóbal Urbano i Anna Villarroya

Representació dels becaris de recerca:

 

 

Membre del personal d'administració i serveis:      

 

 Jordi Solà (secretari)

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació