Convocatòria d'ajuts a traduccions d'articles i textos científics a l'anglès per a la seva publicació

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

BASES

1. Objectiu

Aquests ajuts estan destinats a finançar traduccions a l’anglès d’articles per publicar en revistes presents als índexs de citacions del Thomson Reuters ISI Web of Science (http://science.thomsonreuters.com/mjl/) o en altres revistes o publicacions d’abast internacional amb un sistema d’avaluació d’originals rigorós i amb un comitè científic internacional, indexades als principals repertoris de la disciplina. Excepcionalment, es finançarà la traducció d’altres textos acadèmics per a la seva difusió internacional.

2. Sol·licitants

Poden demanar aquests ajuts els professors i els becaris de tercer cicle adscrits a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació que, a la data de tancament d’aquesta convocatòria, hagin incorporat outputs / inputs de recerca a la base de dades GREC corresponents a activitats realitzades durant 2010 i 2011.

3. Requisits

Els ajuts s’atorgaran per a la traducció a l’anglès d’articles escrits al llarg de l’any 2012.

4. Import i gestió dels ajuts

L’import màxim de l’ajut serà de 600 €. Per a la concessió dels ajuts, es tindran en consideració com a referència les tarifes dels Serveis Lingüístics per a traduccions del català o castellà a altres llengües. L’ajut s’abonarà quan l’interessat/da presenti les factures corresponents i acrediti l’enviament de l’article a la revista mitjançant el comprovant de recepció dels editors de la revista conforme procedeixen a avaluar l'article o el resguard de l'aplicació de gestió d'originals en línia de la publicació.

L’aprovació d’una sol·licitud no suposa la concessió de manera automàtica d’aquesta quantitat màxima. L’import assignat a cada sol·licitud serà determinat per la Comissió de Recerca de la Facultat.

Seran objecte de finançament les despeses realitzades en concepte de traducció. Es concedirà un màxim d’un ajut per traducció.

El període de gaudiment de l’ajut començarà l’endemà de la publicació de la resolució i finalitzarà el 15 de novembre de 2012. Si en aquesta data l’interessat/da no ha presentat les factures corresponents i ha acreditat l’enviament de l’article s’entendrà que renuncia a l’ajut.

Transcorreguts 10 mesos des de la resolució de la sol·licitud, si l'article no ha estat acceptat a cap revista de les esmentades en la base 1, el sol·licitant es compromet a enviar l'article en la seva versió original i en la versió anglesa a la revista BiD de la Facultat o a una altra revista espanyola.

5. Documentació

6. Presentació de documentació i termini

El model normalitzat de sol·licitud està disponible a la pàgina web de la Facultat (http://www.ub.edu/biblio/).

Les sol·licituds s’han d’adreçar al Deganat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i s’han de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’octubre de 2012.

7. Comissió de selecció, seguiment i avaluació

La comissió de selecció estarà constituïda pels membres de la Comissió de Recerca de la Facultat i resoldrà de manera periòdica les sol·licituds presentades.

Si escau, la Comissió podrà demanar als sol·licitants qualsevol documentació complementària.

8. Resolució

La resolució d’atorgament d’ajuts d’aquesta convocatòria es comunicarà a l’interessat i es farà pública al web de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

 

 


Ernest Abadal

Degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació

 

Barcelona, 4 de maig de 2012

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació