Títol I. Disposicions generals

Article 1

1. El present reglament estableix l’organització i regula la creació dels òrgans i de les comissions i les delegacions necessàries per a l’exercici eficaç de les funcions de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

2. El reglament ha de ser aprovat per la Junta de Facultat i ratificat pel Consell de Govern.


Article 2

1. La Facultat de Biblioteconomia i Documentació és un centre de la Universitat de Barcelona, en el qual es duen a terme activitats de docència, estudi, investigació i extensió universitària en l'àmbit de la biblioteconomia, l'arxivística, la documentació i la comunicació audiovisual.

2. La Facultat de Biblioteconomia i Documentació és el centre encarregat de l’organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l’obtenció dels títols acadèmics, com també de la connexió amb els corresponents sectors professionals i laborals. És també la unitat de representació a través de la qual s’elegeixen els òrgans col·legiats generals de govern de la Universitat de Barcelona.

Article 3

Són membres de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació:

a) el personal acadèmic, docent i investigador vinculat,
b) l'alumnat adscrit, i
c) el personal d'administració i serveis adscrit.


SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació