Títol III. Organització i funcionament de la Facultat

Article 5

1. La Facultat de Biblioteconomia i Documentació té un degà i un màxim de tres vicedegans.
2. Així mateix, hi ha la Junta de Facultat, un secretari, els consells d'estudis, els caps d'estudis i els coordinadors dels ensenyaments adscrits, un cap de secretaria i un administrador de centre


Capítol 1. La Junta de Facultat

Secció 1. Composició i funcions

Article 6

1. La Junta de Facultat n'és l'òrgan de govern col·legiat i està constituïda inicialment per:

a) 16 representants del professorat amb vinculació permanent,
b) 3 representants d'altre personal docent i investigador,
c) 9 representants d'estudiants, inclosos els de doctorat, i
d) 3 representants del personal d'administració i serveis.
2. La Junta de Facultat, amb l’objectiu de fomentar la representació més equitativa dels diferents col·lectius, revisa periòdicament els percentatges de representació dels diferents col·lectius en la seva composició, d’acord amb els criteris bàsics establerts pel Claustre Universitari i la normativa vigent.
  
Article 7

1. La Junta de Facultat és presidida pel degà. També en formen part sense vot els vicedegans, el secretari, els directors dels departaments adscrits, els caps d’estudis i coordinadors dels ensenyaments adscrits, el cap de secretaria, el cap de la biblioteca, el professor responsable de les aules d’informàtica, el professor responsable d’equipaments audiovisuals, el responsable de qualitat,  i l’administrador de centre, en el cas que no en siguin membres elegits. També hi poden assistir els  directors de departaments no adscrits al centre que hi imparteixin docència.

2. Els membres elegits de la Junta, inclòs el degà, s’han de renovar cada quatre anys, sens perjudici que la normativa electoral d’estudiants pugui establir un període inferior.

Article 8

Correspon a la Junta de Facultat exercir les competències previstes a l'article 4 i totes les altres que l'Estatut de la Universitat de Barcelona li atribueix.

Secció 2. Funcionament de la Junta de Facultat

  
Article 9

1. Les sessions de la Junta poden ser ordinàries o extraordinàries.
2. Cada curs acadèmic s’han de celebrar un mínim de tres sessions ordinàries, preferentment en període lectiu, i les extraordinàries que siguin necessàries per al bon funcionament del centre.

Article 10

1. La convocatòria de les sessions ordinàries correspon al degà. La convocatòria de les sessions extraordinàries la realitzarà el degà per iniciativa pròpia, o a petició de sis membres de la Junta (20%) o la totalitat dels membres d'un dels col·lectius esmentats a l'article 6, amb la inclusió d’una proposta d’ordre del dia. En aquest cas, l’òrgan s’haurà de reunir dintre dels nou dies naturals a partir de la data de petició.

2. A la convocatòria s’expressa l’ordre del dia dels assumptes que s’hagin de tractar, i també la data i l’hora de la reunió en primera i en segona convocatòries. La segona convocatòria serà mitja hora després, en el cas que a la primera convocatòria no hi hagi quòrum suficient d’assistents.

3. La convocatòria s’ha de notificar per escrit als membres de l’òrgan al seu lloc de treball a la Universitat amb un mínim de tres dies hàbils d’anticipació. Les notificacions als estudiants s’han d’adreçar al lloc que es tingui establert; en tot cas, la convocatòria s’ha de publicar als taulers d’anuncis corresponents.

4. La convocatòria ha d’anar acompanyada dels documents necessaris per al debat i l’adopció d’acords sobre els punts de l’ordre del dia. Si el volum de la documentació, o altres circumstàncies, en dificulten o n’impedeixen el lliurament, la convocatòria ha d’assenyalar que la documentació pot ser consultada a la Secretaria del centre.

Article 11

1. La Junta queda vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi són presents la majoria absoluta dels seus membres, entre ells el degà.

2. La Junta queda vàlidament constituïda en segona convocatòria si hi són presents, almenys, la tercera part del nombre legal de membres de l’òrgan, entre ells el degà.


Article 12

1. Els acords de la Junta són adoptats per assentiment o per majoria de vots dels membres assistents, llevat dels casos en què la votació requereixi un quòrum qualificat. En cas d’empat, dirimeix el resultat de les votacions el vot del president.

2. Les votacions podran ser ordinàries i secretes.

3. El sistema de votació és ordinàriament a mà alçada.

4. La votació serà secreta en tots els assumptes referits a persones, a sol·licitud d’una tercera part dels membres de la Junta i quan així ho decideixi el degà.

5. El vot no es pot delegar.

Article 13

1. La participació dels membres de la Junta és personal i indelegable, llevat del cas del president.

2. Els membres de la Junta tenen el deure d’assistir a les sessions.

  

Capítol 2. El degà

Article 14

1. El degà exerceix les funcions de representació, direcció i gestió ordinària del centre.
2. El degà és elegit d’entre els professors amb vinculació permanent a la Universitat.  
3. El degà és elegit per la Junta i nomenat pel rector, d’acord amb el que estableix el Reglament d’eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona.
4. El mandat del degà té una durada de quatre anys i és renovable una sola vegada. El degà ha de convocar eleccions a nou degà com a mínim un mes abans que expiri el seu mandat.


Article 15

1. El degà podrà cessar en el seu càrrec mitjançant acord de la Junta si aquesta aprova, per majoria absoluta dels seus membres, la moció de censura corresponent, la qual haurà d’haver estat presentada per una quarta part de la Junta.

2. En cas que la moció s’aprovi, s’haurà de convocar, en el termini màxim de trenta dies, una Junta per tal de procedir a l’elecció de nou degà d’acord amb la normativa electoral.

Article 16
Són funcions del degà:
a)    representar la Facultat,
b)    presidir la Junta, així com totes les seves comissions delegades,
c)    dirigir i coordinar l’activitat de la Facultat,
d)    designar els vicedegans i el secretari,
e)    coordinar les activitats dels caps d’estudis i coordinadors d'altres ensenyaments adscrits a la Facultat, i
f)    totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut o els reglaments de la Universitat de Barcelona li atribueixin.
  
Article 17

1. El degà, en l'exercici de les seves funcions, és assistit pels vicedegans, pel secretari de la Facultat i per l’administrador de centre.

2. Els vicedegans exerceixen les funcions que els assigna el degà.

3. En casos d’absència, vacant, malaltia, o una altra causa legal, el degà serà substituït pel vicedegà en qui delegui o, en el seu defecte, pel vicedegà de més edat.


Article 18

1. El secretari de la Facultat, a més d’exercir les funcions que li assigna el degà, és la persona fedatària dels actes o acords que es produeixin, i com a tal, aixeca acta de les sessions dels òrgans col·legiats i custodia la documentació de la Facultat.

2. El secretari de la Facultat és el responsable de l’organització i el desenvolupament dels procediments electorals que tinguin com a circumscripció el centre.


Capítol 3. Els consells d'estudis

  
Article 19
1. Per a cada ensenyament o, si és el cas, conjunt d'ensenyaments, s'ha de constituir un consell d'estudis format per:
a) un professor, com a mínim, de cada departament que tingui docència en l'ensenyament o conjunt d'ensenyaments i, amb veu i sense vot, un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica de l'ensenyament, i
b) una representació de l'alumnat matriculat en cada ensenyament o conjunt d'ensenyaments en nombre igual a la representació del professorat que és membre del consell.

Hi assisteix, amb veu, però sense vot, el responsable del Pla d'Acció Tutorial.


2  Cada consell d'estudis elegeix entre els seus membres, com a cap d'estudis, un professor funcionari o contractat permanent. El cap d'estudis designa un secretari entre els membres del consell d'estudis, designació que ha de fer pública el candidat a cap d'estudis abans de l'acte d'elecció.

3. Els consells d’estudis elaboren les seves pròpies normes de funcionament.

  
Article 20

Cada consell d'estudis:

a)    vetlla per la coherència i la interrelació de les matèries de cada ensenyament en el marc dels plans d'estudis i perquè la docència s'adapti al pla docent de l'assignatura,
b)    informa i fa el seguiment dels plans docents de les assignatures de l'ensenyament,
c)    informa sobre la modificació dels plans d'estudis,
d)    organitza i supervisa les tutories acadèmiques dels seus ensenyaments,
e)    té la comesa d'organitzar anualment els ensenyaments i els cursos dels quals és responsable,
f)    fa el seguiment i control de la docència, i
g)    informa la Junta de Facultat sobre les incidències relatives a l'aplicació de la normativa reguladora de l'avaluació i la planificació docents, en acabar cada període lectiu.
  
Article 21

1. Els caps d'estudis han d'informar la Junta de Facultat i els departaments participants en l'ensenyament respectiu sobre els acords presos en el consell d'estudis.

2. Els caps d'estudis resolen les sol·licituds de convalidació i reconeixement de crèdits, d'acord amb els criteris establerts per la Junta de Facultat, la Comissió Acadèmica i el Consell d'Estudis.


Capítol 4. El Consell Assessor

  
Article 22

La Facultat disposa d’un consell assessor consultiu mixt per incentivar les relacions entre l’activitat acadèmica i el món laboral i professional en els seus àmbits respectius.
Aquest consell assessor està integrat per dotze membres designats per la Junta de Facultat i té les funcions següents:

a)    promoure la participació de la Facultat en la societat, així com la col·laboració de la societat en el finançament d’activitats del centre,
b)    contribuir a l’enfortiment de la implicació dels ensenyaments del centre en la realitat social,
c)    participar en els processos d'avaluació dels ensenyaments,
d)    totes les altres que la normativa vigent li atribueixi.

  

Capítol 5. Les comissions delegades

  
Article 23
1. Existeixen inicialment les següents comissions delegades:
a)    la Comissió Acadèmica
b)    la Comissió de Professorat
c)    la Comissió de Doctorat
d)    la Comissió de Recerca
e)    la Comissió de Qualitat
f)    la Comissió de Biblioteca
g)    la Comissió de Dinamització Lingüística
h)    la Comissió d’Igualtat

2. Les comissions delegades poden estar integrades per membres de la Facultat que no pertanyin a la Junta de Facultat i poden elaborar les seves pròpies normes de funcionament, que hauran de ser aprovades per la Junta de Facultat.

3. La Junta podrà crear altres comissions delegades per tractar matèries específiques. La seva composició, les atribucions i la durada seran establertes per la pròpia Junta.


Article 24
1. La Comissió Acadèmica està formada pels següents membres:
a)    el degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix,
b)    els caps d’estudis i coordinadors dels ensenyaments adscrits (graus i màsters universitaris),
c)    5 professors en representació dels departaments que tenen assignada la docència dels ensenyaments adscrits, a proposta del deganat.
d)    30 % d’estudiants,
e)    l’administrador de centre o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió.


2. Pot constituir-se la comissió permanent de la Comissió Acadèmica formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix, una representació dels caps d’estudis, una representació del professorat, una representació dels estudiants i l’administrador de centre o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió. També poden constituir-se comissions d'estudi per a l'anàlisi de qüestions específiques sobre les quals la Comissió té competència, d'acord amb les funcions indicades a l'apartat 3.

3. Es funció de la Comissió Acadèmica supervisar el control de la docència i l’organització dels ensenyaments. Aquesta funció es concreta de la manera següent:

a)    vetllar per la coherència dels plans docents i l’adequació dels itineraris curriculars,
b)    establir els criteris de les convalidacions d’assignatures i de reconeixement de crèdits,
c)    promoure la millora de la qualitat docent,
d)    vetllar pel correcte desenvolupament dels plans d'acció tutorial,
e)    impulsar la cooperació i la integració en els espais estatal i internacional d'educació superior,
f)    informar la Junta de les propostes de postgrau, i
g)    totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.
4. La Comissió Acadèmica es reunirà, com a mínim, un cop cada semestre.

Article 25
1. La Comissió de Professorat està formada pels membres següents:
a)    el degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix,
b)    els caps d’estudis i coordinadors dels ensenyaments adscrits (graus i màsters universitaris),
c)    el director del departament de Biblioteconomia i Documentació,
d)    dos professors en representació del professorat vinculat a la Facultat, a proposta del deganat,
e)    un estudiant,
f)    l’administrador de centre o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió.

2. Són funcions de la Comissió de Professorat:  

a)    proposar els membres de les comissions d’accés i de contractació de personal acadèmic, d’acord amb el que estableix l’Estatut,
b)    vetllar pel correcte desenvolupament dels concursos per a la provisió de places del personal acadèmic contractat,
c)    informar sobre les peticions de canvi de situació administrativa del professorat adscrit al centre,
d)    informar sobre l’elaboració de la relació de llocs de treball i els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents,
e)    totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

  
Article 26
1. La Comissió de Doctorat està formada pels membres següents:
a)    el degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix,
b)    el coordinador del programa de doctorat
c)    3 representants del professorat dels programes de doctorat adscrits a la Facultat, a proposta del deganat,
d)    un estudiant de doctorat,
e)    l’administrador de centre o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió.

2. Són funcions de la Comissió de Doctorat:  
a)    controlar el compliment del calendari de gestió dels estudis de doctorat,
b)    decidir sobre l’accés a programes de doctorat amb llicenciatures d’accés no contemplades al programa,
c)    decidir sobre els trasllats i l’accés d’estudiants de doctorat que desitgen continuar estudis a la Universitat de Barcelona,
d)    decidir sobre trasllats d’expedient per realitzar la tesi doctoral,
e)    decidir sobre l’homologació del certificat de docència obtingut en un programa de doctorat de la UB o d’altres universitats,
f)    establir els criteris generals d’adaptació dels programes de doctorat,
g)    decidir sobre la convalidació/adaptació de cursos de programes de doctorat,
h)    decidir sobre el canvi d’adscripció de departament en programes interdepartamentals per a la realització del període d’investigació,
i)    decidir sobre l’acceptació de directors de tesi que no siguin doctors del o dels departaments responsables del programa de doctorat,
j)    decidir sobre l’admissió d’estudiants que sol·liciten la realització de tesis doctorals en departaments diferents a aquell en el qual han obtingut la suficiència investigadora,
k)    admetre a tràmit la tesi doctoral i nomenar el tribunal que ha d’avaluar la tesi,
l)    aprovar el tribunal de premi extraordinari de doctorat,
m)    decidir sobre el reconeixement d’estudis previs per a cotutela de tesis,
n)    autoritzar les sol·licituds i convenis de cotutela de tesis,
o)    atorgar la menció de doctor europeu,
p)    elaborar els informes i les propostes que escaiguin,
q)    totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.
  
Article 27
1. La Comissió de Recerca està formada pels membres següents:
a)    el degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix,
b)    el director del Departament de Biblioteconomia i Documentació,
c)    un professor en representació del professorat vinculat a la Facultat, a proposta del deganat,
d)    3 professors en representació dels grups de recerca consolidats vinculats a la Facultat, a proposta del deganat,
e)    el director de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura,
f)    un becari de recerca adscrit a projectes i grups de recerca de la Facultat,
g)    l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió.

2. Són funcions de la Comissió de Recerca:
a)    proposar a la Junta plans anuals i plurianuals de promoció de la recerca a càrrec dels contractes programa de recerca de la Universitat i la Facultat,
b)    aprovar les convocatòries d'ajuts a la recerca, nomenar les comissions d'avaluació que han de emetre els informes preceptius, i emetre la resolució amb les ajudes a adjudicar,
c)    dur a terme tots els informes relacionats amb les atribucions i les competències de la Facultat en el camp de la recerca que la Junta de Facultat li encomani,
d)    elaborar tots els informes que li siguin demanats per la Comissió de Política Científica de la Universitat, i
e)    totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.
  
Article 28
1.    La Comissió de Qualitat és l’encarregada de garantir la implantació i l’efectivitat del sistema de qualitat de les titulacions que s’imparteixen a la Facultat, en un marc de gestió per processos i amb un compromís de millora contínua.

2.    La Comissió de Qualitat està formada pels membres següents:
a)    el degà o persona en qui delegui, que la presideix,
b)    un membre de l’equip deganal
c)    els caps d’estudis dels graus,
d)    els coordinadors dels màsters universitaris,
e)    dos representants del professorat, a proposta del deganat,
f)    l’administradora de centre
g)    la cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència, que exerceix les funcions de secretària de la Comissió,
h)    un alumne de grau i un alumne de màster, a proposta dels representants d’alumnes i
i)    dos titulats a proposta del deganat.


3. Són funcions de la Comissió de Qualitat:

a)    elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre,
b)    elaborar, aprovar i revisar el sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) del centre,
c)    elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la docència,
d)    donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d’acord amb la legislació vigent,
e)    informar les Memòries de verificació, els Informes de seguiment, les Propostes de modificació i els Autoinformes d’acreditació de tots els ensenyaments de grau i màster universitari del centre
f)    elaborar i revisar els procediments específics de qualitat de la facultat per a cada procés identificat i vetllar per la seva implantació real i efectiva,
g)    facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d’avaluació, certificació i acreditació en què es vegi implicat el centre,
h)    facilitar i garantir la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes,
i)    facilitar i garantir la publicació i l’accés de la informació pública d’interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.
  
Article 29
1. La Comissió de Biblioteca desenvolupa un paper essencial per assolir els objectius de docència, estudi, investigació i extensió universitària assignats a la Facultat.

2. La Comissió de Biblioteca té com a funció principal ser un espai de comunicació entre el professorat i l’alumnat de la Facultat i els responsables del servei. La Comissió ha de vetllar perquè se satisfacin les necessitats i els interessos de les distintes comunitats d’usuaris de la Biblioteca.

3. La Comissió de Biblioteca està formada pels membres següents:
a)    el degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix,
b)    el director de la Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació del CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació) de la Universitat de Barcelona, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió,
c)    3 representants del professorat del Departament de Biblioteconomia i Documentació, a proposta del deganat,
d)    1 representant del professorat d’altres departaments que tenen docència a la Facultat a proposta del deganat, i
e)    un representant de l’alumnat.

4. Són funcions de la Comissió de Biblioteca:
a)    treballar aquelles qüestions de polítiques generals que la Biblioteca mateixa plantegi o aquelles que els seus usuaris considerin oportunes per a traslladar-les a la Comissió de Biblioteques delegada de Consell de Govern,
b)    col·laborar en les polítiques de desenvolupament de la col·lecció tant pel que fa als materials tangibles com als que es distribueixen per mitjà de xarxes,
c)    assessorar les qüestions tècniques que la Biblioteca consideri oportunes,
d)    ser informada dels desenvolupaments de la Biblioteca,
e)    fer propostes de nous serveis, presentacions a les comunitats a qui serveix, etc.
f)    treballar els encàrrecs específics que es considerin oportuns.
Article 30

1. La Comissió de Dinamització Lingüística forma part de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la Universitat de Barcelona.

2. La Comissió de Dinamització Lingüística té com a objectiu principal fomentar l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits del centre i difondre les activitats dels Serveis Lingüístics de la Universitat.

3. La Comissió de Dinamització Lingüística està formada pels membres següents:

 a)    el degà, el vicedegà o professor en qui delegui, que la presideix,
 b)    un membre de l’equip directiu, quan la Comissió no és presidida per un membre de l’equip deganal,
 c)    un representant del professorat,
 d)    un representant del PAS,
 e)    un representant de l’alumnat, i
 f)    el becari de la Comissió.

 

Article 31


1.  La Comissió d’Igualtat té la missió de vetllar per la posada en marxa, el seguiment i la millora de les accions contemplades en el  II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Universitat de Barcelona, aprovat en Consell de Govern el 12 d’abril de 2011.

2.  La Comissió d’Igualtat està formada per representants del PDI, del PAS i dels estudiants, a proposta de la Junta.

3. Són funcions de la Comissió d’Igualtat:

a)    reflexionar al voltant de la presència femenina en l’àmbit de la informació i la documentació i de la comunicació audiovisual, i, per tant, en la nostra professió,
b)    donar visibilitat al treball i les activitats dels diferents grups de recerca que sobre temes de gènere i dones es porten a terme a la Facultat,
c)    impulsar i compartir recerques i reflexions en torn als estudis de gènere i de les dones que es porten a terme en el si de la Facultat,
d)    analitzar i debatre el paper que en el moment actual, ja ben entrat el segle XXI, pot tenir una Facultat, hereva d’una escola de dones.

 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació