Opinió de l’alumnat sobre docència

Els alumnes omplen les enquestes semestrals relacionades amb la docència del semestre que està finalitzant. S’omple una enquesta per a cada assignatura i una altra per a cada professor amb un mínim d’hores de docència a l’assignatura.

Els resultats s’envien als responsables de valorar-los: directora de departament, caps d’estudis de graus, coordinadors de màsters i degà. Un cop valorats els resultats als òrgans corresponents (Consell de departament, Consells d’estudis de grau, Comissions de coordinació de màsters i deganat), les conclusions de la valoració i, si escau, les propostes de millora aportades, passen a formar part dels informes de seguiment de les titulacions.