Opinió dels graduats

Des del curs 2013, AQU, amb l’acord de totes les universitats catalanes, fa arribar una enquesta de satisfacció a tots els alumnes que es graduen. L’enquesta pretén recollir dades que permetin valorar la satisfacció dels titulats en relació a tots els aspectes objecte del seguiment dels graus: pla d’estudis, professorat, metodologia, avaluació, pràctiques, treballs finals, serveis, recursos i instal·lacions, orientació i atenció rebuda, etc.

El Gabinet Tècnic del rectorat de la UB elabora informes anuals que fa arribar als centres per a l’anàlisi i la valoració.  Els informes ofereixen els resultats de cada ítem de l’enquesta desagregats per centres i per ensenyaments.