Opinió de l’alumnat sobre serveis

El Gabinet Tècnic del Rectorat facilita una enquesta anual online a tot l’alumnat matriculat a la UB. L’enquesta pretén recollir dades que permetin valorar la satisfacció sobre els diferents serveis i instal·lacions de la UB i de cadascun dels centres en relació als estudis que es cursen.

Amb els resultats elabora un informe que fa arribar als centres per a l’anàlisi i valoració. Des del 2013, l’informe ofereix els resultats de cada ítem de l’enquesta desagregats per centres.