Procediments de qualitat

Els procediments específics de qualitat (PEQ) desenvolupats per la Comissió de Qualitat del centre estableixen el “què”, el “qui”, el “com” i el “quan” de les diferents accions de gestió i millora que afecten als processos de les titulacions en el marc del VSMA. Els PEQ permeten optimitzar-ne la gestió i recollir les evidències que permeten posteriorment el seguiment, la modificació i l’acreditació dels ensenyaments.

 

PEQ VIGENTS (COMPLETS) BREU RESUM
PEQ 010 Desplegament de la política i objectius de qualitat al centre ResumEstableix la sistemàtica que s’ha de seguir per definir, aprovar, revisar i millorar la política i els objectius de qualitat al centre, seguint sempre l’orientació marcada per la política i els objectius de qualitat establerts per la Universitat de Barcelona (UB).

Dóna com a resultat el document de Política i objectius de qualitat del centre.
PEQ 011 Redacció, revisió i distribució dels procediments específics del SAIQU Resum

Estableix les normes i els criteris per a l'elaboració, la revisió i la difusió deis procediments específics de qualitat del SAIQU de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, garantint l'homogeneïtat entre els procediments generals de la Universitat de Barcelona i els procediments específics de la Facultat.

 • Redacció dels PEQ
 • Validació i aprovació
 • Vigència, revisió i modificació
 • Difusió a la comunitat
 • Registre i arxivament institucional
PEQ 020 Gestió dels programes formatius en el marc de la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació (VSMA) Resum

Estableix i descriu de forma sistemàtica les accions i els mecanismes inclosos als processos mitjançant els quals la Universitat i la Facultat garanteixen la qualitat de les seves titulacions en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació, Acreditació), d’acord amb la legislació vigent i la normativa de la Universitat i de la Facultat. Inclou també una eventual suspensió de títols i les evidències que cal conservar en relació al VSMA.

 • Verificació de noves titulacions
 • Seguiment de titulacions
 • Modificació de titulacions
 • Acreditació de titulacions
PEQ 030 Definició del perfil d’ingrés, admissió i matriculació dels estudiants de grau ResumEstableix les actuacions necessàries per tal de definir el perfil d’ingrés dels estudiants de grau i els mecanismes de matriculació.
 • Definició, aprovació i difusió del perfil d’ingrés (figura en el disseny inicial del grau)
 • Recollida i avaluació del perfil d’ingrés dels estudiants matriculats
 • Establiment del procés general de matriculació i dels criteris específics acordats en consell d’estudis
 • Establiment dels mecanismes de difusió, del calendari i l’avaluació del procés
PEQ 040 Definició del perfil d’ingrés, selecció i matriculació dels estudiants de màsters ResumEstableix les actuacions necessàries per tal de definir el perfil d’ingrés dels estudiants de màster i els mecanismes de selecció i matriculació.
 • Definició, aprovació i difusió del perfil d’ingrés (figura en el disseny inicial del màster)
 • Recollida i avaluació del perfil d’ingrés dels estudiants matriculats
 • Establiment del procés general de preinscripció, selecció i matriculació, i dels criteris específics acordats en comissió de coordinació de màster.
 • Establiment dels mecanismes de difusió, del calendari i l’avaluació del procés
PEQ 050 Orientació a l’estudiant de grau ResumEstableix com el centre defineix i revisa, actualitza i millora els procediments relacionats amb les accions d’acollida, de suport i d’orientació professional als estudiants de grau.
 • Definició d’accions d’acollida, suport i orientació professional
 • Elaboració i aprovació del Pla d’Acció Tutorial
 • Difusió de les accions d’acollida, suport i orientació professional
 • Avaluació de les accions i del PAT
PEQ 051 Orientació a l’estudiant de màster ResumEstableix com el centre defineix, revisa, actualitza i millora els procediments relacionats amb les accions d’acollida, de suport i d’orientació professional als estudiants de màster.
 • Definició d’accions d’acollida, suport i orientació professional
 • Elaboració i aprovació del Pla d’Acció Tutorial
 • Difusió de les accions d’acollida, suport i orientació professional
 • Avaluació de les accions i del PAT
PEQ 060 Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació d’aprenentatges ResumEstableix com el centre defineix, revisa, actualitza i millora els plans docents de les assignatures dels ensenyaments oficials del centre, amb especial cura dels apartats de metodologia i avaluació acreditativa dels aprenentatges.
 • Designació dels professors i del coordinador d’assignatura
 • Elaboració, revisió i, si escau, actualització del pla docent
 • Aprovació, validació i vistiplau del pla docent
 • Publicació dels plans docents (Gr@d)
 • Revisió lingüística
 • Difusió dels plans docents
PEQ 061 Gestió dels treballs finals: TFG i TFM ResumConcreta els instruments i mecanismes per garantir una gestió òptima i coherent dels treballs finals de graus i de màsters, establint la relació de complementarietat que hi ha entre tots els elements implicats: memòries de verificació, normatives de la UB i del centre, plans docents, guies d’informació pública, rúbriques i criteris d’avaluació, eines de recollida de satisfacció d’alumnat i tutors, i informes anuals de valoració dels coordinadors.
 • Assignació de coordinador i tutors
 • Elaboració, modificació, aprovació i difusió del pla docent, de la guia d’informació pública i dels instruments d’avaluació
 • Matriculació, proposta de treball, suport i seguiment
 • Lliurament, tribunals i defensa
 • Qualificació i difusió de treballs excel·lents
 • Recollida de satisfacció
 • Elaboració i valoració d’informe anual, recollida i difusió d’evidències per al seguiment i millora

PEQ 070 Gestió de les pràctiques externes Resum

Estableix les actuacions necessàries per portar a terme una correcta gestió de les pràctiques externes que es realitzen en els ensenyaments oficials impartits al centre.

Implantació de les pràctiques externes (curriculars i no curriculars)

 • Designació dels coordinadors de les pràctiques externes (curriculars i no curriculars)
 • Pràctiques no curriculars
  • Acceptació i difusió de les ofertes
  • Selecció dels alumnes, signatura de convenis i de projectes formatius
  • Realització, seguiment i avaluació de les pràctiques
 • Pràctiques curriculars (Pràcticum)
  • Difusió de l’oferta de centres
  • Gestió de propostes d’empreses i institucions
  • Assignació de places i tutors, signatura de convenis i de projectes formatius
  • Realització, seguiment i avaluació de les pràctiques

PEQ 080 Gestió de la mobilitat internacional de l’estudiant ResumEstableix com la Universitat i el centre defineixen, revisen, actualitzen i milloren els procediments relacionats amb les accions de mobilitat internacional dels seus estudiants a través dels convenis generals i específics.
 • Establiment de política, objectius i responsable de mobilitat internacional del centre
 • Estudiants de la UB amb estades temporals a d’altres universitats
  • Convocatòria de places
  • Difusió de les convocatòries i presentació de sol·licituds
  • Selecció i resolució de sol·licituds
  • Difusió de la resolució de les sol·licituds
  • Gestió d’acord acadèmic i matriculació
  • Seguiment de l’alumnat
  • Gestió de reconeixement d’estudis
 • Estudiants d’altres universitats amb estades temporals a la UB
  • Inscripció dels estudiants estrangers
  • Resolució de les sol·licituds
  • Acollida i matrícula
  • Gestió de certificat acadèmic i qualificacions
 • Seguiment, avaluació i millora de la mobilitat internacional
PEQ 090 Gestió de la mobilitat nacional de l’estudiant ResumEstableix com el centre defineix, revisa, actualitza i millora els procediments relacionats amb les accions de mobilitat nacional dels estudiants, d’acord amb la política de mobilitat nacional de la Universitat.
 • Estudiants de la UB amb estades temporals a d’altres universitats
  • Rebuda i confirmació de convenis i establiment de calendari
  • Difusió de convenis i convocatòries i presentació de sol·licituds
  • Valoració i resolució de sol·licituds
  • Difusió de la resolució de les sol·licituds

   Gestió de beques Séneca (només a ensenyaments de grau)
  • Gestió d’acord acadèmic i matriculació
  • Seguiment de l’alumnat
  • Gestió de reconeixement d’estudis
 • Estudiants d’altres universitats amb estades temporals a la UB
  • Acollida i matrícula
  • Gestió de beques Séneca (només a ensenyaments de grau)
  • Seguiment de l’alumnat
  • Gestió de reconeixement d’estudis
 • Seguiment, avaluació i millora de la mobilitat nacional
PEQ 100 (v.2) Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments ResumEstableix com la Facultat de Biblioteconomia i Documentació rep, canalitza i respon queixes, reclamacions, suggeriments i altres tipus d’incidències que es puguin detectar, i com articula i segueix les accions que se’n deriven.
 • Establiment i difusió del procediment
 • Presentació, recepció i  registre de peticions
 • Derivació segons protocol i àmbits establerts
 • Resolució i/o resposta i tancament de la petició
 • Anàlisi i valoració del contingut i tipologia de peticions
 • Anàlisi i valoració del procediment de recepció, resposta i actuació
PEQ 110 Gestió i millora dels recursos materials ResumEstableix els mecanismes per poder gestionar adequadament els recursos materials necessaris per desenvolupar l’activitat acadèmica i docent, incloent-hi instal·lacions i equipaments.
 • Avaluació i priorització de propostes de recursos necessaris
 • Estudi de recursos econòmics disponibles i resolució de propostes de compra
 • Adquisició dels recursos: selecció de proveïdor, comanda i autorització de despesa
 • Recepció i comprovació del recurs, pagament i inclusió a l’inventari
 • Explotació i manteniment dels recursos
 • Valoració de satisfacció d’usuaris i de l’estat dels recursos
PEQ 120 Gestió i millora dels serveis ResumEstableix com el centre gestiona i millora els serveis que té al seu abast, a fi d’aconseguir el suport adequat per al desenvolupament de l’activitat acadèmica i docent.
 • Identificació de necessitats i propostes de nous serveis
 • Classificació de tipus de serveis segons dependència (UB / centre)
 • Anàlisi de viabilitat econòmica i resolució d’adquisició/implantació
 • Designació de responsable de centre i planificació del servei
 • Explotació i seguiment del servei
 • Valoració de satisfacció d’usuaris i de volum d’ús i incidències del servei
PEQ 130 Anàlisi dels resultats ResumEstableix els mecanismes de gestió al centre per poder recollir, mesurar i analitzar les dades referents a l’aprenentatge dels ensenyaments, a la inserció laboral dels graduats i a la satisfacció dels usuaris amb els recursos i serveis del centre.
 • Recopilació, anàlisi i valoració de dades de rendiment (taxes d’abandonament, eficiència i graduació; resultats de qualificació a les actes)
 • Recopilació, anàlisi i valoració de dades d’inserció laboral dels titulats
 • Recopilació, anàlisi i valoració de satisfacció d’alumnat amb la planificació d’assignatures i l’acció docent del professorat
 • Recopilació, anàlisi i valoració de satisfacció d’usuaris amb els recursos i serveis del centre.
PEQ 140 Publicació i actualització de la informació pública ResumEstableix els principals tipus d’informació sobre les titulacions i el centre que ha de constituir el conjunt de la informació pública, disponible per a tots els col·lectius d’interès. Indica responsables, mecanismes de creació, revisió i actualització, i terminis.
 • Informació de titulacions al web de la Facultat, a les xarxes socials i al Butlletí de notícies: informació operativa de les titulacions, del SAIQU, de serveis i tràmits, d’activitat i de novetats.
 • Informació en paper, si escau, com ara tríptics i guies de les titulacions i la memòria acadèmica de la facultat.
 • Pantalla informativa i espais físics de difusió d’informació general.
 • Informació de temes especialment rellevants com ara l’ocupabilitat: ofertes de convenis de pràctiques no curriculars i ofertes de feina del SIOF.