Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació fou aprovada en Junta de Facultat de 29 de juny de 2009, com a delegada de la Junta. Aquesta comissió havia de vetllar per la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de procediments de qualitat que calia implantar als ensenyaments de grau i màster del centre.

La composició inicial de la Comissió representava tots els col·lectius de la Facultat i es basava en unes recomanacions de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB. En tant que òrgan dinàmic adaptat a la vida la institució i a l’evolució del context, la composició de la Comissió i la formulació de les seves funcions han canviant diverses vegades. L’octubre de 2014, la Junta de Facultat va aprovar un canvi en el Reglament del centre, en el qual es reflectien la composició i les noves funcions de la Comissió de Qualitat. L’abril de 2015, el Consell de Govern de la UB va aprovar una nova normativa que estableix la composició mínima i les funcions de les comissions de qualitat dels centres. 

Malgrat aquests canvis, la composició de la Comissió de Qualitat segueix representant a tots els col·lectius de la Facultat i les seves funcions garanteixen la continuació de la seva tasca de desplegament, implantació i avaluació del SAIQU, com a instrument de millora de les titulacions del centre.

La Comissió de Qualitat duu a terme la seva tasca mitjançant un espai virtual ad hoc creat el 2009 a la intranet del centre, com també presencialment, en reunions que es van programant al llarg del curs.