Composició

D’acord amb la normativa de la UB i amb el vistiplau de la Junta de Facultat, la Comissió de Qualitat està formada pels membres següents:

  • el degà o persona en qui delegui, que la presideix: Sílvia Argudo
  • un membre de l’equip deganal: Maite Comalat (vicedegana d’afers acadèmics i qualitat)
  • els caps d’estudis dels graus: Jorge Franganillo (CAV) i Marina Salse (IiD)
  • els coordinadors dels màsters: Concepción Rodríguez (GDBSI), Pedro Rueda (BCP) i Miquel Térmens(GCD)
  • 2 representants del professorat, a proposta del deganat: Mariona Grané (àrea Comunicació) i Miquel Centelles (àrea Biblioteconomia)
  • l’administradora de centre: Montserrat López
  • la cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència, que exerceix les funcions de secretària de la Comissió: Pilar Gené
  • 1 alumne de grau i 1 alumne de màster, a proposta dels representants d’alumnes: Anna Angulo (grau ID) i Maria Llum Soriano (màster GDC)
  • 2 titulats, a proposta del deganat: Olga Giralt i Gemma Masdeu