Sistema de qualitat

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Sistema de qualitat
1. L’abast del sistema d’assegurament intern de la qualitat del programa formatiu (SAIQU)
2. Gestió per processos
3. La Comissió de Qualitat de la Facultat
Totes les pàgines

Presentació

El sistema de qualitat de la facultat pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d’Educació europeus a Bergen (2005) (http://www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT (http://www.aqu.cat/universitats/audit/index.html) i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència.

El sistema de qualitat de la facultat integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials i desplega el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com a l’instrument que ha d’utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d’aquests per assegurar l'assoliment dels objectius associats a la formació. A més, i mitjançant el marc del SAIQU, també desplega un sistema per assegurar la qualitat dels doctorats.

El SAIQU, certificat per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT, respon de manera global per tots els centres de la UB i es basa en tres eixos: planificació i documentació del sistema, organització de la gestió basada en processos i la introducció de la rendició de comptes mitjançant la redacció de la memòria anual de la qualitat del centre. Aquests tres eixos reflecteixen el resultat de l’anàlisi sistemàtica per millorar-ne els ensenyaments.

L’actual SAIQU està gestionat des de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB i té l’origen en el programa AUDIT, en el qual la Facultat de Biblioteconomia i Documentació va participar com a centre pilot (juntament amb la Facultat de Psicologia i la Facultat de Química de la UB). L'AUDIT tenia com a objectiu dissenyar un sistema de garantia de la qualitat, basat en l’establiment i normalització de procediments i els seus mecanismes d’avaluació. El resultat de la tasca duta a terme es va concretar en un manual de disseny de sistemes de garantia de la qualitat als ensenyaments universitaris, que donà lloc a l’obtenció d’un certificat de qualitat de l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

La Junta de la Facultat va aprovar, el 12 de gener de 2010, el document de política i objectius de qualitat del centre, que marca les línies generals d’actuació en aquest àmbit.
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació