Sistema de qualitat

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Sistema de qualitat
1. L’abast del sistema d’assegurament intern de la qualitat del programa formatiu (SAIQU)
2. Gestió per processos
3. La Comissió de Qualitat de la Facultat
Totes les pàgines

1. L’abast del sistema d’assegurament intern de la qualitat del programa formatiu (SAIQU)

El desenvolupament del SAIQU a tots els centres de la UB està liderat per l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB i parteix d’un marc de referència comú, que pren en consideració els criteris següents:

1. Política i objectius de qualitat

El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla d’estudis.

2. Disseny de l’oferta formativa

El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l’aprovació, el control, l’avaluació i la millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment l’eventual suspensió del títol i l’atenció als suggeriments i les reclamacions.

3. Desenvolupament de l’ensenyament i d’altres actuacions orientades als estudiants

El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi les pràctiques externes i la mobilitat, tenen la finalitat essencial d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiant.

4. Personal acadèmic i d’administració i serveis

El centre disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la formació del professorat i del personal d’administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.

5. Serveis i recursos materials

El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.

6. Resultats de la formació

El centre disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s’analitzen i es fan servir els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès.

7. Informació pública

El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació