Sistema de qualitat

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Sistema de qualitat
1. L’abast del sistema d’assegurament intern de la qualitat del programa formatiu (SAIQU)
2. Gestió per processos
3. La Comissió de Qualitat de la Facultat
Totes les pàgines

2. Gestió per processos

La Facultat controla i verifica el disseny i desplegament dels graus i màsters oficials per assegurar que es compleixen els requisits necessaris per a la seva acreditació, els especificats per la UB i els definits en les diferents normatives i reglaments, i que també genera informació pública actualitzada relativa al funcionament dels ensenyaments.

Per dur a terme aquests tasca, la Facultat té identificats tots el processos relacionats amb la formació universitària necessaris per assegurar que s’assoleixen els objectius pretesos en els seus graus i màsters i n’ha determinat la seqüenciació i la interacció mitjançant un mapa de processos.

Mapa de processos del SAIQU al centre

La Facultat disposa de procediments que permeten controlar, actualitzar, identificar i distribuir la documentació i les dades i indicadors que defineixen i generen el sistema de qualitat.

Les dades que es fan servir per a la millora provenen de les mesures del seguiment del desplegament dels seus ensenyaments, de la mesura i seguiment de les dades i indicadors dels processos i del servei ofert i de la satisfacció dels grups d’interès i són accessibles a:

 

 

Satisfacció dels grups d’interès

En els òrgans de govern de la facultat hi ha representació dels estudiants, del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis, els quals poden expressar les seves queixes o suggeriments. A través de la delegació d’estudiants també es pot obtenir informació sobre la percepció de satisfacció que tenen els estudiants.

A més, la facultat disposa en el seu web d’una bústia per recollir les queixes o suggeriments.

Pel que fa al grau de satisfacció de l’alumnat, un cop a l’any emplena l’«Enquesta sobre l’actuació docent del professor i les assignatures» que és comuna per a tota la UB. Com a complement d’aquesta enquesta, en acabar els estudis n’omple una altra sobre el mateix tema.

Els estudiants en règim de pràctiques a empreses, en finalitzar-les han d’omplir un qüestionari en què se’ls demana que valorin diversos aspectes de l’estada. L’empresa ha d’omplir-ne un de similar.

La facultat obté dades sobre la inserció laboral i la satisfacció dels titulats a partir dels estudis que elabora i publica AQU Catalunya (http://www.aqu.cat/insercio/index.html) i de les enquestes pròpies de la UB de fi dels estudis.

Els procediments establerts en el SAIQU garanteixen que els resultats de les diverses enquestes són analitzades pels òrgans de govern de la facultat per millorar, si escau, els aspectes assenyalats.
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació