Atenció i serveis a l'estudiant

Tràmits acadèmics - Reconeixement de crèdits

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Tràmits acadèmics
Autoconsulta de l'expedient
Avaluació
Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials (trasllat d'expedient)
Certificacions acadèmiques
Compulses
Convocatòria extraordinària de fi de carrera
Dispensa de l'assignatura Pràcticum
Models de sol·licituds
Modificacions i anul·lacions de matrícula
Petició de duplicat del títol
Premis extraordinaris
Reconeixement de crèdits
Taxes
Títols
Totes les pàgines

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional, que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

Poden ser objecte de reconeixement de crèdits:

 1. Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la UB o a qualsevol altra universitat.
 2. Els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials, com ara Cicles Formatius de Grau Superior.
 3. Els crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a altres títols emparats per l’article 34.1 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
 4. L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.
 5. Sis crèdits computables com a optatius, per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Procediment:

 • Sol·licitud en línia (només alumnes de la UB i mateix ensenyament de grau)
 • Presentació a Secretaria de la sol·licitud de reconeixement de crèdits (alumnes encara no matriculats en l’ensenyament)
 • En tots els casos, si s’ha fet la sol·licitud en línia, cal presentar a Secretaria els documents originals o fotocòpia compulsada.
 • El cap d’estudis envia la resolució a l’alumne amb indicació del nombre de crèdits/assignatures reconegudes.
 • Presentació a Secretaria de la resolució del cap d’estudis per formalitzar la matriculació dels crèdits/assignatures reconegudes.
 • Pagament de l’import dels crèdits reconeguts en qualsevol oficina bancària de les entitats col·laboradores en el moment de la matrícula. El preu del crèdit reconegut el regula el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitud de reconeixement d’assignatures (punts 1 a 4)

En el mateix moment de presentar la sol·licitud, s'abonarà la taxa que determina el Decret de preus públics per a la l'estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d’estudi.


Documentació que cal adjuntar, segons el cas:

 • Fotocòpia del DNI
 • En el cas d'estudis iniciats en altres universitats: certificació acadèmica personal original amb les dades d'accés, la nota mitjana ponderada. La certificació haurà d'incloure la branca de coneixement a la qual està adscrit el títol de grau i la branca de coneixement de la matèria a la qual es vinculen les assignatures de Formació Bàsica. En el cas d'estudis cursats a la UB, únicament expedient acadèmic amb nota mitjana ponderada.
 • Pla docent de les assignatures superades (del curs acadèmic en què s'ha superat l’assignatura), on figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, hores o setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 • Pla d'estudis cursat o quadre d'assignatures, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 • Certificat d’empresa, amb detall de les tasques desenvolupades, per al reconeixement de l’experiència professional (els convenis de cooperació educativa no tenen reconeixement).

Sol·licitud de reconeixement acadèmic mitjançant activitats (punt 5)

Tràmit gratuït (caldrà abonar els crèdits reconeguts en el moment de matricular-los).
Documentació que cal adjuntar:

 

 • Certificat en el qual consti, com a mínim, la següent informació:
 • nom i cognoms de l'estudiant
 • nom de l'activitat
 • període de realització,
 • hores de dedicació de l'estudiant o els crèdits ECTS aprovats (oferta de centres de la UB)
 • qualificació d' “apte" i de "no apte"

Informació sobre reconeixement i transferència de crèdits en ensenyaments de grau a: http://www.ub.edu/acad/noracad/RC_GRAU_NORMES.pdfSEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació