Atenció i serveis a l'estudiant

Tràmits acadèmics - Avaluació

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Tràmits acadèmics
Autoconsulta de l'expedient
Avaluació
Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials (trasllat d'expedient)
Certificacions acadèmiques
Compulses
Convocatòria extraordinària de fi de carrera
Dispensa de l'assignatura Pràcticum
Models de sol·licituds
Modificacions i anul·lacions de matrícula
Petició de duplicat del títol
Premis extraordinaris
Reconeixement de crèdits
Taxes
Títols
Totes les pàgines

Avaluació

A partir del curs 2012-2013 ha entrat en vigor la nova Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges [http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf] (aprovada per Consell de Govern en data 8 de maig de 2012), com també les especificacions i aclariments que ha acordat la Comissió Acadèmica de la nostra Facultat, delegada de la Junta: http://www.ub.edu/biblio/docs/especif_aclar.pdf.

En aplicació d'aquesta normativa, la UB estableix que l'avaluació ha de ser continuada, tot i que també permet que els alumnes que vulguin acollir-se a una avaluació única (no continuada) en alguna assignatura, puguin presentar a la Secretaria de la Facultat una "sol·licitud formal". La petició s'ha de presentar durant els primers 20 dies de classe de cada semestre (o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l'alumne/a hagi fet efectiva l'ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l'inici del semestre).

Una vegada finalitzi el termini, la Secretaria traslladarà a cada professor la llista d'alumnes de cada grup que s'hagin acollit a aquest sistema.

Abans de prendre cap decisió en relació a aquest tema consulteu detingudament el pla docent de cada assignatura, i escolteu les concrecions que cada professor farà els primers dies de classe.SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació