Atenció i serveis a l'estudiant

Tràmits acadèmics - Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials (trasllat d'expedient)

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Tràmits acadèmics
Autoconsulta de l'expedient
Avaluació
Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials (trasllat d'expedient)
Certificacions acadèmiques
Compulses
Convocatòria extraordinària de fi de carrera
Dispensa de l'assignatura Pràcticum
Models de sol·licituds
Modificacions i anul·lacions de matrícula
Petició de duplicat del títol
Premis extraordinaris
Reconeixement de crèdits
Taxes
Títols
Totes les pàgines

Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials de grau (trasllat d'expedient)

El RD 412/2014, de 6 de juny, estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

1. Les sol·licituds de places d'estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que vulguin ser admesos en una altra universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols i se'ls reconegui un mínim de 30 crèdits d'acord amb el que preveu l'article 6 del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris, seran resoltes pel degà de la Facultat (per delegació del rector).
Per sol·licitar plaça al centre, s’ha de sol·licitar el reconeixement de crèdits i abonar la taxa corresponent per a l’estudi de l’expedient acadèmic.

* Tenint en compte l’oferta actual de places, només en casos excepcionals i justificats documentalment es podrà admetre nou alumnat al que se li reconeguin 30 crèdits o més a l’ensenyament de Grau de Comunicació Audiovisual. Es recomana a l'alumnat interessat que sol·liciti l'admissió mitjançant preinscripció universitària.

Termini per sol·licitar plaça al centre: fins al 15 de juliol.

Documentació que cal adjuntar:

  • Fotocòpia del DNI
  • Resolució de reconeixement de crèdits emesa pel cap d’estudis (més de 30 crèdits reconeguts)
  • Sol·licitud d’accés
La Facultat de Biblioteconomia i Documentació donarà una resposta entre l'1 i el 15 de setembre.
Es recomana, al mateix temps, fer la preinscripció universitària.

2. Les sol·licituds de places d'estudiants universitaris oficials espanyols parcials que desitgin ser admesos en una altra universitat i/o estudis universitaris espanyols i no se'ls reconegui un mínim de 30 crèdits d'acord amb el que preveu l'article 6 del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris, hauran de realitzar la preinscripció universitària.

L’adjudicació de plaça en una altra universitat dóna lloc al trasllat de l'expedient acadèmic corresponent en la universitat de procedència i l'estudiant haurà de presentar el rebut de pagament de la taxa en el moment de fer la matrícula, juntament amb la resta de documentació.

En el cas de canvi d'universitat i/o d’estudis cap a altres universitats:
  • Presentació a la nostra Secretaria de la carta de la universitat de destí on s’ha obtingut plaça.
  • Pagament de la taxa corresponent per trasllat d’expedient acadèmic. Aquest pagament es pot fer directament a Secretaria amb targeta de crèdit, o a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores amb un rebut que s'ha de recollir prèviament a la Secretaria.SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació