Tràmits acadèmics

Imprimeix

Per realitzar els tràmits acadèmics adreça't a la Secretaria d'Estudiants i Docència, servei on l'estudiant ha de realitzar la majoria dels tràmits administratius i on s'atenen tot tipus de peticions d'informació relacionades amb l'activitat acadèmica.

Secretaria d'Estudiants i Docència

Ubicació

Planta Baixa

Adreça

C/ Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

Horari

 • De dilluns a divendres: de 10 a 13.00 h
 • De dilluns a dijous: de 16 a 18 h
 • Consulteu l'horari d'estiu i de Nadal

Telèfons

93 403 57 70/ 93 403 57 71

Fax

93 403 57 72

Correu electrònic

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Fitxa organitzativa

Fitxa organitzativa

Personal

 • M. Carme Rebellón: cap de Secretaria
 • Albert Blasco
 • Mercè Garcia
 • Alberto Martínez
 • Albert Planas
 • Julià de los Rios

Tràmits administratius

Tràmits acadèmics freqüents

Preguntes freqüents


Autoconsulta de l'expedient acadèmic

Es pot realitzar l'autoconsulta de l'expedient acadèmic de dues maneres:

Modificacions i anul·lacions de matrícula

La Universitat de Barcelona estableix els tipus de modificacions i d'anul·lacions de matrícula següents:

TipusDescripció
Canvi d'assignatures

Quan un estudiant sol·liciti un canvi d'assignatures en el termini natural de 7 dies de la data de matrícula abonarà la diferència en efectiu en les entitats bancàries col·laboradores o, si s'escau, rebrà una devolució.

Sol·licitud de modificació de matrícula (S2)

Quan un estudiant sol·liciti un canvi d'assignatures després dels 7 dies, en el termini establert per la UB, abonarà l'assignatura/es que amplia en efectiu i no rebrà cap devolució de l'import de l'assignatura/es que anul·li per interès personal.

Sol·licitud de modificació de matrícula (S3)

Canvi de grup per motius laborals

S'ha de realitzar la sol·licitud al cap d'estudis en el termini establert amb la documentació acreditativa de la situació personal de l'estudiant.

Sol·licitud al cap d'estudis

Ampliació de matrícula

L'estudiant pot demanar l'ampliació de matrícula del segon quadrimestre en els terminis establerts. En aquest cas, els estudiants abonaran el preu de gestió de matriculació previst per aquest concepte al decret de preus de la Generalitat de Catalunya i es realitzarà una nova liquidació econòmica que complementarà l'anterior i que haurà d'abonar-se en efectiu en les entitats bancàries col·laboradores.

Sol·licitud de modificació de matrícula (S2)

Anul·lació total de matrícula

Comporta la devolució del total ingressat:

 • per malaltia greu, que haurà de ser degudament justificada (original o fotocòpia compulsada de la certificació mèdica).
 • per matrícula en un altre centre de la Universitat o d'altres universitats, en el cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària.

Sense devolució en el cas d'anul·lació total per interès personal.

Sol·licitud d'anul·lació total (S1)

Anul·lació parcial per interès personal

L'estudiant pot demanar l'anul·lació d'assignatures per interès personal sense devolució en el termini establert per la normativa de la UB.

Sol·licitud de modificació de matrícula (S2)

Anul·lació per casos greus i excepcionals

El rector, a proposta del degà, determinarà els efectes econòmics de l'anul·lació.

Imprès d'anul·lació total per casos greus i excepcionals (S4)

 

Informació acadèmica i econòmica de matrícula a: http://www.ub.edu/acad/noracad/matricula/welcome.html#TITOL_III


 

Petició de duplicat del títol

Les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. Les persones titulades han de justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar-ne, si escau, els preus públics.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

La persona titulada haurà de pagar el preu públic del duplicat en els casos següents:

 


Premis extraordinaris

D’acord amb la normativa de premis extraordinaris de la Universitat de Barcelona, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació obre la convocatòria per a l’atorgament de premis extraordinaris dels graus de Comunicació Audiovisual i d'Informació i Documentació, i dels màsters de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, Gestió de Continguts Digitals i de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació.

La sol·licitud s’ha de presentar a la Secretaria de la Facultat fins al dia 11 de desembre de 2017

La data de lliurament dels premis extraordinaris es realitza en l’acte d’obertura del curs acadèmic de la Universitat de Barcelona.

Més informació a:

- Ensenyaments de grau: http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_Grau.pdf

- Ensenyaments de màster universitari: http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_master.pdf


Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional, que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

Poden ser objecte de reconeixement de crèdits:

 1. Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la UB o a qualsevol altra universitat.
 2. Els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials, com ara Cicles Formatius de Grau Superior.
 3. Els crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a altres títols emparats per l’article 34.1 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
 4. L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.
 5. Sis crèdits computables com a optatius, per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Procediment:


Sol·licitud de reconeixement d’assignatures (punts 1 a 4)

En el mateix moment de presentar la sol·licitud, s'abonarà la taxa que determina el Decret de preus públics per a la l'estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d’estudi.


Documentació que cal adjuntar, segons el cas:


Sol·licitud de reconeixement acadèmic mitjançant activitats (punt 5)

Tràmit gratuït (caldrà abonar els crèdits reconeguts en el moment de matricular-los).
Documentació que cal adjuntar:

 

Informació sobre reconeixement i transferència de crèdits en ensenyaments de grau a: http://www.ub.edu/acad/noracad/RC_GRAU_NORMES.pdf


Taxes

Cada curs acadèmic es publica al DOGC el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya. El corresponent al curs actual el trobareu en aquest enllaç.

 


Títols

Quan s'hagin cursat la totalitat dels crèdits que conformen el pla d'estudis d'acord amb la distribució que s'hi assenyala, podreu sol·licitar l'expedició del títol corresponent. Per accedir a més informació, podeu consultar la pàgina web: http://www.ub.edu/acad/noracad/titols/welcome.html

Per obtenir el títol, cal presentar a la Secretaria:

Una vegada abonades les taxes, la Secretaria lliurarà un resguard conforme el títol està en tràmit. Tan aviat com el títol hagi estat expedit, la Secretaria avisarà l'alumne perquè el reculli. El títol només es lliura a la persona interessada o bé a qui presenti un poder notarial que l'habilita per a aquesta gestió.

 

Sol·licitud del títol de grau

Una vegada finalitzats els estudis de grau i estiguin les qualificacions a l’expedient, els alumnes podeu iniciar el tràmit des del vostre espai personal a MónUB > Serveis personals > Sol·licitud de Títol Oficial de Grau.

Heu d’emplenar la sol·licitud i pagar la taxa. Un cop escollida la forma de pagament, es generarà un document pdf amb la informació personal. És molt important que comproveu i modifiqueu, si escau, les vostres dades personals, ja que el títol es genera a partir de les dades que valideu.

A partir d’aquí teniu 2 opcions:

 1. De forma totalment telemàtica:
  Amb aquesta opció, podeu autoritzar la consulta telemàtica dels vostres documents identificatius (DNI/NIE i carnet de família nombrosa, si és el cas) i ja no serà necessari que vingueu presencialment a la Secretaria del Centre. Un cop verificada la informació per la Secretaria, rebreu per correu electrònic el resguard de pagament dels drets del títol signat electrònicament i amb el codi segur de verificació (CSV)
 2. Presentant a Secretaria la documentació indicada a l’apartat Títols:
  En ambdós processos, el resguard obtingut tindrà els mateixos efectes que el títol, mentre aquest no sigui expedit.

 

Drets d’expedició del títol
Consulteu el quadre de taxes (enllaç a http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html#titols)

 

Darrera actualització (divendres, 17 de novembre de 2017 16:45)

SEO by Artio