Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Biologia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Doctorat/DEA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
imatge de diagramació
Índex
Informació general
Matricula Doctorat
Autorització d'estada de recerca
Admissió del pla de recerca
Dates de dipòsit de tesi
Sol·licitud de dipòsit tesi
Autorització i defensa de la tesi
Tràmits posteriors a la defensa de la tesi
Premis extraordinaris
Publicitat dipòsit de tesis
Publicitat lectura de tesis
 
Icona d'informació

Per a més informació:

Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 643
08028 Barcelona

doctorat.biologia@ub.edu
Tel.: 93 402 11 32
Fax: 93 330 71 57

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Trŕmits posteriors a la defensa de la tesi

Una vegada defensada i aprovada la tesi doctoral, l'estudiant pot fer els següents tràmits a la Secretaria d'estudiants i docència de la Facultat de Biologia:

  • SOL·LICITAR EL TÍTOL DE DOCTOR

TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL DE DOCTOR: El títol de doctor té caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, té efectes acadèmics plens i habilita per a la docència i la investigació d'acord amb el que estableixen les disposicions legals.

Documentació que cal aportar:
  1. Títol de llicenciat o equivalent (dues còpies).
  2. Dues fotocòpies del DNI vigent (passaport per als estrangers).
  3. En cas de gaudir d'exempció per família nombrosa o monoparental cal aportar original i fotocòpia d'aquest títol en vigor.

Drets d'expedició: l'import varia cada curs acadèmic, d'acord amb el decret de preus públics, publicat al DOGC.

Termini d'expedició del resguard: una vegada abonats els drets d'expedició, 7 dies hàbils des de la data de lliurament a la secretaria.

  • SOL·LICITAR EL CERTIFICAT ACADÈMIC DE DOCTORAT

La sol·licitud del certificat implica l'abonament de la taxa oficial.

Termini d'expedició del document: 7 dies hàbils des de la data de presentació a la Secretaria del centre.

El pagament de les taxes es pot fer directament a la Secretaria amb targeta de crèdit o a qualsevol oficina de les entitats colˇlaboradores, amb un rebut que s'ha de recollir abans a la Secretaria i del que cal retornar una còpia pagada.

Tota la informaci ó i documents els podeu trobar a la pàgina web de la Facultat de Biologia: http://www.ub.edu/biologia/org/administracio/secretaria.htm (apartat de Tràmits administratius).
  • TRAMITAR L'EDICIÓ ELECTRÒNICA DE TESIS DOCTORALS DE LA UB

INFORMACIÓ PER AL DOCTORAND

A partir del 10 de febrer de 2012, entra en vigor l'article 14 del Reial decret 99/2011 (http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. En aquest article s'estableix que "una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s'ha d'ocupar del seu arxiu en format electrònic obert en un repositori institucional i ha de remetre, en format electrònic, un exemplar d'aquesta tesi, així com tota la informació complementària que sigui necessària al Ministeri d'Educació als efectes oportuns". Per aquesta raó, a partir d'aquesta data totes les tesis llegides a la Universitat de Barcelona s'arxivaran al repositori institucional (http://diposit.ub.edu) i al repositori cooperatiu de tesis TDX (http://www.tdx.cat).

Per tal d'endegar el procés d'edició, cal que lliureu a la Secretaria d'estudiants i docència de la vostra Facultat o a les nostres oficines la documentació següent:

1. Fitxa de dades personals i acadèmiques, omplerta i signada (doc, odt).

2. Un suport digital que contingui:

  1. El text complet de la tesi doctoral, en format PDF o en altres formats editables. La tesi es pot presentar dividida en capítols, o seccions, per facilitar-ne la consulta.
  2. Resum de la tesi d’una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la llengua en què ha estat redactada la tesi doctoral.
  3. Extracte en anglès d’una extensió màxima aconsellada de 350 paraules. Si la tesi ha estat redactada en anglès, aquest resum pot ser en un altre idioma (català, castellà…)

3. El document de publicació, omplert i signat. (doc, odt)

 

Per a més informació sobre el procés d'edició electrònica de la tesi podeu consultar el web:

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/elaboracio-treballs-academics/instruccions-publicar-tesis-doctorals

CRAI - Unitat de Recerca i Innovació

C/ Baldiri Reixac, 2

08028 BARCELONA

Tel. 93 403 53 77                              

a/e: amartin@ub.edu; tdx@ub.edu

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Biologia
Última actualització o validació:17.05.2018