Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Biologia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Doctorat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
imatge de diagramació
Índex
Informació general
Matricula Doctorat
Autorització d'estada de recerca
Admissió del pla de recerca
Dates de dipòsit de tesi
Sol·licitud de dipòsit tesi
Autorització i defensa de la tesi
Tràmits posteriors a la defensa de la tesi
Premis extraordinaris
Publicitat dipòsit de tesis
Publicitat lectura de tesis
 
Icona d'informació

Per a més informació:

Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 643
08028 Barcelona

doctorat.biologia@ub.edu
Tel.: 93 402 11 32
Fax: 93 330 71 57

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Documentació que ha d'incloure l'expedient de dipòsit de tesi

Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral el doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l'autorització per dipositar-la. Aquesta sol·licitud es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual. En casos excepcionals i degudament motivats, la Comissió Acadèmica pot autoritzar que la sol·licitud d'autorització del dipòsit de la tesi doctoral pugui presentar-se havent obtingut un únic informe positiu de seguiment i avaluació anual*

dedo PLANIFICACIÓ DES DEL REGISTRE DE LA TESI A LA DEFENSA

dedo AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUD DE DIPÒSIT DE LA TESI DOCTORAL. Només alumnes que van matricular el primer curs el 2014-15 fins al 2018-19. Data límit de presentació el 23 de juliol. (sol·licitud)

Sol·licitud d'autorització per dipositar la tesi doctoral

Alguns programes de doctorat tenen una normativa pròpia lleugerament diferent de la fixada per la facultat. Cal consultar amb  el president de la comissió del programa de doctorat que correspongui.

La sol·licitud i la documentació s'han de presentar a alguna de les seus del REGISTRE GENERAL DE LA UB:

http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html

El doctorand sol·licita l'autorització per dipositar la tesi adreçada al president/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat qui emetrà informe favorable.

1. Sol·licitud d'autorització per dipositar la tesi doctoral (lliurar a través de REGISTRE GENERAL) (sol·licitud)

    En cas de sol·licitar la menció europea al títol de doctor (sol·licitud) Estudiants de Tutoria de tesi

    En cas de sol·licitar la menció internacional al títol de doctor (sol·licitud) Estudiants de l'Espai Europeu

2. Informe favorable del/s director/s de la tesi i del tutor (model)

3. El document d’activitats que el doctorand ha dut a terme.

4. Un exemplar de la tesi, signat pel doctorand, el/s director/s i el tutor. Enquadernació definitiva. Si la tesi es presenta per articles, caldrà afegir un informe del factor d'impacte elaborat i signat pel/s director/s de tesi, inclòs en el volum de la tesi. Vegeu Guia formats tesi.

5. Currículum del doctorand en paper

6. Document TESEO en paper (codis UNESCO)

7. Informe favorable a l'autorització del dipòsit i proposta de membres del tribunal signat. (model)

8. Breu currículum dels membres del tribunal proposats signat. (model)

9. Per tal d'endegar el procés d'edició electrònica de la tesi:

1. Fitxa de dades personals i acadèmiques, emplenada i signada (doc.).

2. El document de publicació, emplenat i signat. (doc.)

3. Resum de la tesi d’una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la llengua en què ha estat redactada la tesi doctoral, en format digital

4. Extracte en anglès d’una extensió màxima aconsellada de 350 paraules. Si la tesi ha estat redactada en anglès, aquest resum pot ser en un altre idioma (català, castellà…), en format digital

10. Un CD amb la tesi doctoral en format pdf, el currículum en format pdf, el document TESEO en format word, els documents dels apartats 7 i 8 en format word i el resum i l'extracte de l'apartat 9 (subapartats 3 i 4).

Notes:

A. Títol tesi: El títol de la tesi haurà de ser redactat en la mateixa llengua que el contingut de la tesi.

B. Tesis doctorals redactades en qualsevol llengua d'ús en l'àmbit científic, tècnic o artístic diferent d'alguna de les llengües oficials del programa de doctorat. En aquest cas, el doctorand ha de presentar, a més a més de la documentació assenyalada, un resum de la tesi doctoral redactat en alguna de les llengües oficials de la UB que proporcioni una idea precisa del contingut de la tesi doctoral que es presenta. El resum haurà de constar d'una introducció i unes conclusions i haurà de tenir una extensió no inferior a una desena part de la tesi doctoral.

Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona

 

*Art. 34 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Aprovada pel CdG en sessió de 16 de març de 2012 i modificada pel CdG de data 9 de maig i 19 de juliol de 2012, 29 de maig i 3 d'octubre de 2013).

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Biologia
Última actualització o validació:19.11.2019