imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Biologia Imatge de diagramació
Anterior Facultat UB   
imatge de diagramació
Administració imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
imatge de diagramació

Secretaria d'estudiants i docència - Tràmits administratius

Sol·licituds

marcador cercle Certificats Acadèmics

marcador cercle Reconeixement

marcador cercle Certificat de Suficiència Investigadora

marcador cercle Títols

marcador cercle Trasllats

marcador cercle Canvi de grup

marcador cercle Expedient acadèmic (ús intern Universitat Barcelona)

marcador cercle Itinerari lliure

marcador cercle Preinscripció Bioquímica

marcador cercle Preinscripció Ciències Ambientals

marcador cercle Fi de Carrera (assignatures 1er semestre)

Models de:

marcador cercle Sol·licitud genèrica (temes no regulats)

marcador cercle Declaració jurada

marcador cercle S2 - Modificació Matrícula (dins 7 dies)

marcador cercle S3 - Modificació Matrícula (dins termini UB)

Recordeu consultar, per aquells tràmits que ho necessitin, l'import:

marcador cercle Taxes

imatge de diagramació
imatge de diagramació
 
Certificats acadèmics

Document que reconeix oficialment i per escrit l'expedient acadèmic de l'alumne/a.

El lliurament del certificat implica l'abonament de la taxa oficial (vegeu taxes).

El pagament de les taxes es pot fer directament a la Secretaria amb targeta de crèdit, o a qualsevol oficina de "La Caixa" o de la Caixa de Catalunya amb un rebut que s'ha de recollir abans a la Secretaria i del que cal retornar una còpia pagada.

Termini d'expedició del document: 7 dies hàbils des de la data de presentació a la Secretaria del Centre.

Model de sol·licitud de certificat:


marcador cercle MODEL CERTIFICAT ACADÈMIC

Tornar a l'inici
 
imatge de diagramació
 
imatge de diagramació
 

Certificat de Suficiència Investigadora

DIPLOMA D'ESTUDIS AVANÇATS (DEA) I SUFICIÈNCIA INVESTIGADORA

Superats els períodes de docència i d'investigació es farà la valoració de coneixements adquirits pels estudiants en exposició pública i davant del tribunal constituït a aquest efecte per tres membres doctors que compleixin les condicions establertes al RD 778/98.

La superació de la valoració dels coneixements adquirits pels estudiants conduirà a l'obtenció de la suficiència investigadora.

A petició de l'interessat s'expedirà un certificat i diploma d'estudis avançats, d'acord amb el model normalitzat a aquest efecte. Aquest certificat i diploma serà homologable en totes les universitats espanyoles.

marcador cercle Model de Sol·licitud de Certificat de Suficiència Investigadora

Tornar a l'inici
 
imatge de diagramació
 

Títols

marcador cercle Normativa

Per saber l'import de la taxa per obtenir el resguard del títol, consulteu les taxes.

El pagament de les taxes es pot fer directament a la Secretaria amb targeta de crèdit, o a qualsevol oficina de "La Caixa" o de la Caixa de Catalunya amb un rebut que s'ha de recollir abans a la Secretaria i del que cal tornar una còpia pagada.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

1.Títol Llicenciat/da

  • Original i 2 fotocòpies llegibles del DNI vigent ( passaport per els estrangers) i si hi ha canvi de nom o cognoms, s'ha de presentar document acreditatiu del Registre civil o partida de naixement.

marcador cercle Model de sol·licitud títol llicenciat/da

2.Títol Graduat/da i Màster Oficial

  • Original i 2 fotocòpies llegibles del DNI vigent ( passaport per els estrangers) i si hi ha canvi de nom o cognoms, s'ha de presentar document acreditatiu del Registre civil o partida de naixement.

marcador cercle Model de sol·licitud títol Graduat/da i Màster Oficial

3.-Títol Doctor/a

  • Original i 2 fotocòpies llegibles del DNI o passaport vigent i si hi ha canvi de nom o cognoms, s'ha de presentar document acreditatiu del Registre civil o partida de naixement.
  • 2 fotocòpies del títol de Llicenciat/da.
Tornar a l'inici
 
imatge de diagramació
 

Ingrés a la Facultat de Biologia i Reconeixement d'Estudis (trasllats)

Trasllat d'altres facultats i/o d'altres Universitats a la Facultat de Biologia de la UB per continuar els estudis dels graus que actualment s'imparteixen:

Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Ciències Biomèdiques

Dates de presentació de les sol·licituts: Consulteu la web de cada Grau

marcador cercle Model de sol·licitud d'ingrés a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona

marcador cercle Model de sol·licitud de reconeixement

La taxa de sol·licitud de reconeixement d'estudis és (vegeu taxes). El pagament de les taxes es pot fer directament a la Secretaria amb targeta de crèdit, o a qualsevol oficina de "La Caixa" o de la Caixa de Catalunya amb un rebut que s'ha de recollir abans a la Secretaria i del que cal tornar una còpia pagada.

Tornar a l'inici
 
imatge de diagramació
 

Canvi de grup

Sol·licitud a presentar al/la Cap d'estudis del vostre ensenyament en el cas que us presenti qualsevol dificultat el grup que us ha estat assignat. Aquest motiu s'ha de raonar i justificar amb la documentació adient.

marcador cercle Model sol·licitud canvi de grup

Tornar a l'inici
 
imatge de diagramació
 

Expedient acadèmic

Sol·licitud de l'expedient acadèmic exclusivament d'ús intern per els departaments o serveis de la Universitat de Barcelona.

És imprescindible indicar on es presentarà aquest expedient.

Termini d'expedició del document : 3 dies hàbils des de la data de recepció a la Secretaria del Centre.

Model sol·licitud expedient acadèmic:marcador cercle Model Expedient Acadèmic

Tornar a l'inici
 
imatge de diagramació
 

Itinerari lliure

Sol·licitud a presentar al/la Cap d'estudis de l'ensenyament de Biologia, si no voleu fer la vostra llicenciatura dins les tres especialitats.

Terminis de resolució:

  • Sol·licituds lliurades abans de setembre, es resoldran abans de l'assignació de grups del 1r semestre.
  • Sol·licituds lliurades abans del 31 de gener, es resoldran abans de l'assignació de grups del 2n semestre.

Les dades específiques s'informen al tauler d'anuncis de la Secretaria, d'acord amb el calendari acadèmic de cada curs.

marcador cercle Model sol·licitud itinerari lliure

Tornar a l'inici
 
imatge de diagramació
 

Sol·licitud genèrica

El model que es presenta serveix per a qualsevol sol·licitud que hagueu de presentar a la Secretaria de la Facultat o a qualsevol administració pública.

marcador cercle Model sol·licitud genèrica

Tornar a l'inici
 
imatge de diagramació
 

Declaració jurada

Document que conté la manifestació feta sota jurament o promesa a requeriment d'una autoritat administrativa, d'un fet o esdeveniment.

El model que es presenta serveix per a qualsevol sol·licitud que hagueu de presentar a qualsevol administració pública.

marcador cercle Model de declaració jurada

Tornar a l'inici
 
imatge de diagramació
 

Taxes curs 2017-2018

Tipus
Euros
Certificació Acadèmica
27,27
Certificació Acadèmica Família Nombrosa 1a
13,64
Certificació Acadèmica Família Nombrosa 2a i Honor
0
Trasllat d'Expedient Acadèmic
54,54
Sol·licitud Convalidació i Adaptació
54,54
Títols Llicenciat Ordinaris i Duplicat
218,15
Títols Llicenciat Família Nombrosa 1a
109,08
Títols Llicenciat Família Nombrosa 2a Honor
0
Titol Graduat
218,15
Títol Graduat Família Nombrosa 1a
109,08
Títol Graduat Família Nombrosa 2a Honor
0
Suplement Europeu Titol
32,75
Preinscripció Màsters Oficials
30,21
Títol Màster Oficial
218,15
Títol Màster Oficial Família Nombrosa 1a
109,08
Títol Màster Oficial Família Nombrosa 2a Honor
0
Títols Doctor Ordinaris i Duplicat
218,15
Títols Doctor Família Nombrosa 1a
109,08
Títols Doctor Família Nombrosa 2a i Honor
0
Examen Tesi Doctoral
156,87
Examen de Suficiència Investigadora (DEA)
156,87
Certificat Diploma d'Estudis Avançats de Doctorat (Suficiència investigadora)
78,55
Imatge de diagramació
Tornar a l'inici
 
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Biologia
Última actualització o validació:16.05.2019