biblioteca universitària

La biblioteca universitària, eix dels nous models docents i d’aprenentatge

Anna Magre Ferran
Cap de la Biblioteca-CRAI del Poblenou
Universitat Pompeu Fabra (UPF)


A splendid torch: learning and teaching in today’s academic libraries (2017). Jodi Reeves Eyre, John C. Maclachlan, and Christa Williford (eds.) Washington, DC: Council on Library and Information Resources. (CLIR Publication, 174). 151 p. Disponible a: https://www.clir.org/pubs/reports/pub174/. [Consulta: 4/01/2018].


Què hem après del nostre treball en biblioteques universitàries? O el que és més important encara: quin és l’impacte d’aquestes biblioteques –com a proveïdores de recursos, suport professional i espais– en l’objectiu essencial de millorar les condicions de l’ensenyament i de l’aprenentatge? La publicació que presentem beu de l’esperit del CLIR, el Council on Library Information Resources, una organització amb seu a Washington D.C. dedicada a explorar un futur més coherent i eficient per a les biblioteques en base a les aportacions multidisciplinàries d’experts en la recerca i la docència universitària. La publicació és el resultat de la posada en marxa d’un grup d’escriptura col·laborativa (Collaborative Writing Group: CWG) que es va plantejar aportar reflexió acadèmica, sempre apuntalada per estudis de cas i experiències contrastades, per dibuixar el potencial sobre l’ensenyament i l’aprenentatge que els professionals de les biblioteques poden aportar si interactuen creativament amb acadèmics i usuaris. És en base a aquest diàleg informat i permanent a tres bandes que s’anirà perfilant la funció essencial de les biblioteques del segle XXI.

Els tres editors d’aquest volum han aplegat sis articles que exploren –sempre amb autoria col·lectiva– el rol de les biblioteques universitàries d’avui. L’èmfasi és, no cal dir, en les noves oportunitats de col·laboració que es poden establir entre els diferents agents per redefinir la seva missió en uns entorns d’informació compartida i de canvis tecnològics d’enorme potencial en la relació ensenyament/aprenentatge.

En cada article es presenten exemples d’experiències en marxa que obren perspectives diverses sobre la qüestió central. El resultat és la descripció d’un conjunt de casos particulars que fan emergir la necessitat i conveniència de les metodologies col·laboratives per arribar a consensus eficients entre les visions –i el compromís professional– del personal bibliotecari i el personal acadèmic. Apuntem, a continuació, les qüestions abordades en cada cas.

 1. «Lliurant la Torxa Esplèndida: l’evolució continuada dels centres d’aprenentatge» recull tres exemples de com les comunitats acadèmiques estan adaptant les biblioteques com a espais d’aprenentatge, amb la reflexió arquitectònica que comporta la renovació d’espais que permetin i inspirin el treball col·laboratiu i l’experimentació.
   
 2. «Creant zones de contacte a l’era de la postveritat: perspectives de col·laboració entre bibliotecaris-facultat en la formació en competència digital» considera el repte de dissenyar programes que desenvolupin la cerca d’informació i el pensament crític d'una forma totalment integrada en els plans d’estudis de les assignatures.
   
 3. «Explorant com i per què les humanitats digitals s’ensenyen a les biblioteques» analitza diversos exemples d’iniciatives de suport a la recerca en humanitats, destacant les afinitats i tensions que aquestes iniciatives tenen quan van més enllà de les biblioteques universitàries.
   
 4. «Ús actual i futur prospectiu de la biblioteca universitària de mapes» reuneix punts de vista de múltiples disciplines sobre el valor d'ensenyar mapes i sistemes d'informació geogràfics (SIG) als estudiants a la biblioteca. Entre els exemples destaca el projecte que incorpora el procés complet de la recerca, des de la formulació de la pregunta fins a la difusió dels resultats, en assignatures de graus.
   
 5. «Noves oportunitats per a la col·laboració a l'era de les col·leccions especials digitals» és una proposta programàtica pel desenvolupament d’una docència basada en la recerca a partir de l’anàlisi de fonts primàries digitals. L’objectiu final és generar noves oportunitats per tal d’involucrar els estudiants en experiències d’aprenentatge actiu.
   
 6. «Coses brillants: impressió 3D i pedagogia a la biblioteca» proporciona una visió general dels desenvolupaments recents en impressió 3D, la fabricació de recursos i la creació dels espais de fabricació (makerspaces) a la mateixa biblioteca. S’hi examina el valor pedagògic de la impressió 3D en diversos camps i es proposa la seva integració als plans d’estudi.

La lectura d’aquest conjunt d’articles és un exercici estimulant, per imaginar la biblioteca universitària com un instrument central i un espai privilegiat a l’hora de fomentar i facilitar els canvis que comporta l’aplicació de nous models docents en l’entorn acadèmic. El treball col·laboratiu dels autors en la confecció dels articles apunta directament al potencial metodològic d’aquesta pràctica en una renovada visió del món de les biblioteques universitàries. Una visió que ha de passar inevitablement per trencar barreres, redefinir rols professionals i esquemes organitzatius. La força persuasiva que emergeix d’aquest volum està directament vinculada al seu to experiencial. Les experiències pioneres que s’hi descriuen, malgrat la diversitat d’àmbits i perspectives, apunten a la necessària reorientació de la biblioteca universitària com a espai pivot dels igualment renovats processos d’ensenyament i aprenentatge en l’àmbit acadèmic. En aquest sentit, aquests articles es poden llegir com una crida al personal bibliotecari a participar activament en el diàleg amb acadèmics i usuaris per redefinir el sentit últim de la comunitat universitària com a institució al servei de la societat. És en aquest procés obert i participatiu on professors, bibliotecaris i estudiants ensenyen i aprenen els uns dels altres, i hauria de ser en virtut d’aquest procés que podem imaginar la biblioteca universitària com un espai de creativitat, innovació i fabricació de coneixement.

Construïm col·leccions plegats (i 2)? Viabilitat de la gestió conjunta de monografies al Regne Unit

Santi Balagué
Cap de l'Equipament GEPA
Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació - CBUC
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)


Feasibility study on monographs: final report (2017). [Kirkcudbright]:  Information Power. June. 46 p. Disponible a: http://www.ukrr.ac.uk/resources/NMSG%20Feasibility%20Study%20final%20Jun.... [Consulta: 27/11/2017]


El sector bibliotecari fa anys que experimenta i desenvolupa programes de col·laboració per assolir una àmplia gamma d'objectius: des de maximitzar economies d'escala i estalvis a la formació del personal, entre molts d’altres. I més en concret, i com s’apuntava fa uns anys en aquest Blok ressenyant el treball d’OCLC Cloud-sourcing research collections: managing print in the mass-digitized library environment, en l’àmbit de les biblioteques universitàries i de recerca fa temps que s’exploren les possibilitats de donar respostes de manera conjunta als desafiaments que suposa la gestió de les col·leccions impreses, la seva conservació i la limitació i reconversió dels espais disponibles a les biblioteques.

N’és un bon exemple la UKRR (UK Research Reserve), un programa col·laboratiu coordinat entre les biblioteques universitàries i de recerca britàniques i la British Library, per gestionar de manera eficient i sostenible a llarg termini la conservació de publicacions periòdiques impreses amb baixos nivells d’ús. Les grans col·leccions de revistes representen una valuosa font de coneixement, i per tant les biblioteques han de proporcionar-ne l'accés als investigadors perquè en puguin utilitzar el seu contingut. Tanmateix, els baixos nivells d'ús d'alguns d'aquests títols fa que les col·leccions es puguin emmagatzemar off-site, més enllà dels preuats espais de les biblioteques de campus o centrals, cosa que ha de permetre alliberar espai per a d’altres usos. Mitjançant la deduplicació coordinada de títols de revistes a tot el Regne Unit des de 2007, la UKRR ha processat més de 104 km de fons oferts pels membres participants i ha facilitat a les biblioteques la presa de decisions estratègiques sobre les seves col·leccions i espais. També ha contribuït a canviar trets de cultura organitzativa dins i fora del sector de l'educació superior.

L’impacte de la biblioteca universitària en l’aprenentatge dels estudiants

Jordi Serrano
Universitat Politècnica de Catalunya
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius


Brown, Karen; Malenfant, Kara J. (2017). Academic library impact on student learning and success: findings from assessment in action team projects. Chicago: Association of College and Research Libraries. 25 p. Disponible a: http://www.acrl.ala.org/acrlinsider/archives/13779. [Consulta: 19/05/2017].


Fundada el 1940, l’Association of College and Research Libraries (ACRL) ofereix programes, productes i serveis per tal que la comunitat bibliotecària de l’entorn universitari aprengui i innovi. Una de les actuacions més recents ha estat aquest informe on s’estableix una correlació entre la biblioteca i els resultats acadèmics (maig 2017).

Aquest informe ha estat realitzat en el marc del programa "Assessment in Action" la finalitat del qual és identificar de quina manera és possible mesurar l’impacte en l’aprenentatge per part de les biblioteques acadèmiques, i on participen 203 institucions dels Estats Units, Canadà i Austràlia.

A partir de diferents equips interdisciplinaris vinculats amb la formació, aquests equips determinen, segons el cas, el mètode d’avaluació més apropiat com ara enquestes, entrevistes, focus group, etc. on incorporen els elements de la biblioteca a avaluar, el perfil d’usuari, disciplina, etc.

Com poden les biblioteques contribuir a l’aprenentatge i a l’èxit acadèmic? Construint evidencies a través de l’avaluació de l’impacte

Valtencir Mendes
Cap de projectes internacionals
Fundació Jaume Bofill


Brown, Karen; Malenfant, Kara J. Documented library contributions to student learning and succés: building evidence with team-based assessment in action campus projects. Chicago: Association of College and Research Libraries, 2016. Disponible a:  <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/co.... [Consulta: 02/07/17].


L’objectiu principal dels projectes vinculats al programa Assessment in Action (AiA): Academic Libraries and Student Success de l’Association of College and Research Libraries (ACRL) ha estat el de trobar com es pot mesurar, d’una manera òptima, l’impacte que generen les biblioteques universitàries en l’aprenentatge i l’èxit educatiu de l’alumnat d’institucions d’educació superior. L’informe recull els resultats dels més de 60 projectes individuals vinculats al programa durant el seu segon any (abril 2014-juny 2015) i sintetitza els resultats del primer any.

El document, que s’emmarca en la tradició dels estudis de valor social i l’avaluació de l’impacte dels serveis de biblioteca, neix de la tradició de l’ACRL en el suport dels professionals i la posada en valor dels serveis de les biblioteques universitàries com a part essencial dels serveis i recursos d’informació i de difusió del coneixement, i analitza els resultats del programa AiA, que contribueixen a generar avaluació basada en evidències, una avaluació que vol contribuir a la millora de l’experiència acadèmica dels i de les estudiants que reverteixi en un major èxit educatiu.

Com utilitzen els e-books els universitaris finlandesos i els seus professors?

Blanca Rodríguez Bravo
Universidad de León


Mikkonen, Paula; Peltonen, Lina. (2016). E-book survey for higher education students and teachers in Finland. [Helsinki]: National Library of Finland, FinElib. Disponible en: <https://www.kiwi.fi/download/attachments/57247727/FinELib_ebook_survey_H.... [Consulta: 24/03/2017].


El 2016, la Biblioteca Nacional de Finlàndia va dirigir una enquesta als estudiants i als professors d’universitat amb la finalitat de conèixer la utilització dels e-books a les biblioteques dels seus centres. La investigació formava part d’un projecte del consorci FinELib l’objectiu del qual era incrementar la disponibilitat de manuals en format electrònic a les universitats i politècnics.

L’informe resultant presenta dades d’indubtable interès per conèixer l’actualitat de la integració i la utilització dels llibres electrònics a l’ensenyament universitari. Els resultats mostren que la reticència inicial a deixar de banda el format paper es va superant i que, per bé que amb lentitud, la transició al format digital va fent camí.

El text, breu i concís en la lectura dels resultats obtinguts, conté més gràfics que text i presenta al final, com a annex, els dos qüestionaris utilitzats per a la investigació, el que es va adreçar als estudiants i el que van respondre els professors.

Pàgines

Subscriure a RSS - biblioteca universitària