PEER Economics Report

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Ignasi Labastida
CRAI
Universitat de Barcelona

Università Bocconi. Centro ASK (Art, Science and Knowledge) (2011). PEER Economic Report. November 2011. Milano: Università Bocconi. Centro ASK. (PEER Reports). <http://www.peerproject.eu/fileadmin/media/reports/PEER_Economics_Report.pdf>. [Consulta: 28/05/2012]

Aquest informe econòmic sobre l'accés obert s'emmarca dins del projecte PEER (Publishing and the Ecology of European Research), finançat per la Comissió Europea dins del programa eContentplus. El principal objectiu del projecte PEER és investigar els efectes de la via verda per arribar a l'accés obert, és a dir l'estratègia que aposta per dipositar sistemàticament en repositoris digitals una còpia dels manuscrits resultants de la recerca un cop ja han estat revisats i publicats. Entre els efectes a analitzar hi ha la visibilitat de l'autor, de l'article, de la revista i si això queda afectat per tots els mandats que estan apareixent. El projecte es va iniciar l'any 2008 i acabarà aquest any 2012. Cal destacar que en el projecte participen les principals editorials que publiquen els articles dels acadèmics com Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Oxford University Press, Cambridge University Press o el grup Nature, entre altres.

En aquest informe econòmic publicat per el grup ASK de la Università Commerciale Luigi Bocconi de Milà s'analitza principalment el cost de la publicació i la difusió dels articles ja sigui en una revista com en un repositori, tenint en compte les activitats incloses en tot el procés de publicació. Respecte a altres estudis realitzats darrerament la novetat que es proposa aquí és l'anàlisi del cost estructural de cada organització. Per aquesta raó s'han analitzat els costos de totes les activitats incloses en el procés de publicació: revisió, maquetació, gestió de subscripcions, producció física, distribució, vendes, màrqueting i promoció.

Cal dir que al llarg del document se citen reiteradament els diversos estudis econòmics sobre l'accés obert que han aparegut en els darrers anys, principalment el de John Houghton1 i el d'Alma Swan2, i s'inclou una completa llista de referències al final del document.

En l'estudi del PEER s'analitzen 22 organitzacions a partir de les dades sobre els costos de la publicació i la divulgació extretes de documents públics o obtingudes mitjançant entrevistes realitzades personalment per membres del projecte. Entre aquesta vintena d'organitzacions hi ha editorials clàssiques que ofereixen accés mitjançant subscripció com Elsevier o Springer, editorials que ofereixen revistes en accés obert complet com PloS o BioMed Central, i institucions que mantenen repositoris institucionals o temàtics com Cornell o el CSIC.

Per analitzar el cost que té per una editorial publicar un articles cal tenir en compte el nombre de revistes que té, el nombre d'articles que publica anualment, l'índex de rebuig o els processos de revisió que es realitzen. Els resultats obtinguts donen uns valors mitjans que serien de 250 $ per la certificació de l'article, 170-400 $ per a la publicació a la revista i de 170.000 a 400.000 $ anuals de manteniment de les plataformes on s'allotgen les revistes.

Pel que fa al cost dels repositoris també cal tenir en compte el nombre de documents publicats, la data de creació i el personal implicat en la promoció entre la comunitat a qui va destinat o en desenvolupaments tecnològics. El cost de processar un document per ser publicat en un repositori va de 10 a 43 €, incloent-hi la creació de metadades, però cal afegir-hi el cost de personal dedicat exclusivament al repositori que varia en funció dels documents dipositats. En l'informe es dóna una xifra d'aquest darrer cost de 2 a 50 € per document. Finalment, pel que fa al manteniment de la plataforma incloent-hi costos de maquinari s'apunta la xifra d'uns 60.000 $. En el text també s'esmenten altres costos de personal tècnic o de promoció difícils d'avaluar perquè varia força en funció de la institució.

Amb totes aquestes xifres l'informe apunta sis punts a tenir en compte per cercar la sostenibilitat de qualsevol model de negoci adreçat a la comunicació científica. Aquests punts són:

  1. El creixement en les fonts de subministrament de documents que requereix un procés de selecció, verificació i organització.
  2. La fragmentació de la indústria dedicada a la comunicació científica amb l'aparició de noves organitzacions dedicades a oferir serveis més que continguts
  3. Els incentius oferts per les institucions públiques o privades que financen la recerca i que aposten per posar a l'abast del públic els resultats tan aviat com sigui possible i sense cap mena de barrera.
  4. La necessitat de captar l'atenció dels investigadors com a autors i com a lectors sense perdre de vista la despesa.
  5. La preservació de la memòria per garantir l'accés al llarg del temps.
  6. La crisi i la reducció dels recursos actuals.

Com a accions de futur s'apunta que les revistes hauran de ser més actives a l'hora de cercar nous fluxos d'ingressos i hauran d'incorporar nous serveis o millorar-ne els actuals, mentre que els repositoris hauran de demostrar la seva importància per tal de garantir-ne el finançament.

Tot i que l'informe no ofereixi unes xifres clares sobre els costos reals de la publicació en revistes i la difusió en repositoris degut a la dificultat d'obtenir dades clares i fer uns càlculs precisos sobretot pel que fa a la dedicació del personal, sí que indica tots els factors a tenir en compte si es vol fer una valoració qualitativa dels costos implicats en aquests processos de divulgació dels resultats de la recerca sobretot pel que fa a una institució. El document pot ser útil per establir l'estratègia de difusió d'una institució a l'hora d'assignar recursos per a la publicació i la divulgació de la recerca que s'hi desenvolupa o es finança.


1: Houghton, J.W.; Sheehan, P. (2009) Estimating the potential impacts of open access to research findings, Economic Analysis and Policy, vol. 39, no. 1, pp. 127-142.

2: Swan, A. (2008) The business of digital repositories. In, Weenink, Kasja, Waaijers, Leo and van Godtsenhoven, Karen (eds.) A DRIVER's Guide to European Repositories (Amsterdam, 2007). Amsterdam University Press.