Presentació

Què pretenem

La finalitat que perseguim amb aquest projecte es:

 • Oferir un ampli ventall de casos pràctics per tota la comunitat universitària.

 • Fer patents diferents realitats i problemàtiques universitàries i, de la mateixa manera, presentar possibles estratègies per a resoldre cadascun dels casos plantejats.

 • Exposar aportacions innovadores dins l'esfera de l'ensenyament superior, d'una manera contrastada, endreçada i sistematitzada.

 • Potenciar la participació del professorat i incentivar la seva col·laboració.

 • Incentivar la col·laboració entre professors de diferents procedències i conèixer altres realitats educatives i experiencials.

Què fem

El portal vol ser un punt de trobada i de suport per al professorat universitari, per compartir i donar a conèixer bones pràctiques docents que facilitin el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge en contextos concrets.

Les diferents experiències docents es presenten en reportatges breus, junt amb els seus recursos complementaris, per ajudar al professorat a conèixer noves metodologies docents i instruments. Per facilitar la cerca, cada una de les experiències docents s'ha classificat segons el tipus d'activitat docent o mètode a què fa referència.

Les intervencions docents es tracten no només des del punt de vista teòric sinó també des de la visualització pràctica, incloent informació sobre els problemes relacionats amb la seva implementació i la valoració dels estudiants.

 

Presentació

El Portal de Bones Pràctiques Docents és un projecte de col·laboració interuniversitari entre l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a la millora de la qualitat docent.   

Entenem per bones pràctiques docents les intervencions docents que faciliten el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge en un context concret amb un alt nivell d'eficàcia (assoliment dels objectius educatius previstos) i d'eficiència (amb un ús raonable de temps, esforç i altres recursos).

Les bones pràctiques, que suposen un bon saber fer pedagògic i didàctic, exigeixen:

 • Atenció al context. Les persones sempre tractem d'adaptar-nos al nostre entorn, i això constitueix un poderós motor d'aprenentatges.

 • Consideració de les característiques grupals i individuals dels estudiants: coneixements, interessos, estils cognitius... (avaluació inicial)

 • Definició prèvia dels objectius a assolir (fets/conceptes, procediments, actituds) i selecció i seqüenciació dels continguts que es tractaran.

 • Coneixement de diversos recursos educatius aplicables, i selecció i preparació dels que es considerin més adequats (segons objectius, continguts, característiques dels estudiants, context...)

 • Disseny d'una estratègia didàctica que consideri la realització d'activitats d'aprenentatge d'alta potencialitat didàctica amb metodologies de treball actives (que permetin "aprendre fent"); aquestes activitats han de promoure unes interaccions (entre els estudiants i l'entorn) generadores dels aprenentatges que es pretenen.

 • Organització d'un sistema d'avaluació formativa que permeti copsar els aprenentatges que realitzen els estudiants i reorientar-los quan calgui. Pot convenir també fer una avaluació final sumativa.

 • Reflexió sobre l'activitat docent. La reflexió del procés realitzat, dels resultats obtinguts i dels possibles canvis a realitzar per a millorar l'actuació en properes ocasions. En definitiva seran el professorat (i l'alumnat) els que valoraran els resultats obtinguts i jutjaran la "bondat" de l'activitat realitzada. 

 • Replantejament de l'activitat d'ensenyament/aprenentatge per a la propera vegada que es vagi a aplicar.

          

      

Qui som

Conjunt d'ICEs i Unitats de formació del professorat universitari i Institucions d'Educació Superior, que vulguin col·laborar en el  desenvolupament d'un espai d'intercanvi de bones pràctiques docents per la formació i reciclatge del professorat universitari.

          

      

     

FaLang translation system by Faboba
   
   

Universitats participants  

   
 logo UB petit       logo ICE petit        logo uab         
© 2012 Universitat de Barcelona