Consell del Campus

Model organitzatiu

 El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, en sessió de data 6 de novembre de 2019, va acordar

Crear el Campus de l’Alimentació de Torribera com una estructura organitzativa transversal per dirigir i coordinar les activitats de recerca, transferència i innovació, i per potenciar les aliances estratègiques amb institucions, universitats, administracions i empreses nacionals i estrangeres que permetin al Campus esdevenir un referent en l’àmbit de la nutrició, les ciències dels aliments i la gastronomia.
El campus de l’Alimentació de Torribera ha de gestionar i coordinar també els serveis del Campus i el manteniment de les infraestructures, el seu equipament i instal·lacions, així com planificar les necessitats urbanístiques i proposar la planificació estratègica, que desenvoluparà en coordinació amb els òrgans de govern de la Universitat.

I aprovar el Reglament del Campus de l’Alimentació de Torribera.

ORGANITZACIÓ DEL CAMPUS DE L’ALIMENTACIÓ DE TORRIBERA

El Campus té els òrgans de govern següents:

Director o directora
El director o directora del Campus de l’Alimentació Torribera el designa el rector entre el personal acadèmic doctor a temps complet adscrit a algun dels departaments amb seu al Campus.

Consell de Campus

El Consell de Campus esta integrat per:

 • El director o directora del Campus de l’Alimentació de Torribera, que el presideix.
 • El director o directora del Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, llevat que sigui el director o directora del Campus.
 • El delegat o delegada del rector per a projectes internacionals de l’àmbit de l’alimentació.
 • Els directors dels departaments de l’àmbit de l’alimentació amb seu al Campus.
 • Els caps de les seccions dels departaments amb seu al Campus.
 • El director o directora de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) de la UB.
 • Els directors dels centres de recerca, laboratoris i/o centres de transferència que es creïn en l’àmbit de l’alimentació amb seu al Campus.
 • El representant al Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació del professorat no adscrit a la Facultat.
 • Un representant del personal investigador en formació per cada secció departamental dels departaments amb seu al Campus.
 • Dues persones designades per la Gerència de la Universitat de Barcelona, una de les quals és la delegada de la Gerència per al Campus.
 • El cap d’administració del Campus, que fa de secretari o secretària.

En funció dels temes que s’hagin de tractar a les reunions del Consell, el director o directora del Campus hi pot convidar les persones que consideri convenients, amb veu però sense vot.

El Consell de Campus pot crear grups de treball específics per desenvolupar tasques derivades dels seus acords.

Consell Assessor
El Campus de l’Alimentació de Torribera té un Consell Assessor, integrat per les empreses i institucions, públiques i privades, relacionades amb la nutrició, les ciències de l’alimentació i la gastronomia.   

Els seus membres els designa el Consell de Campus a proposta del seu director/a.    

DOCUMENTACIÓ

 • Acord Creació
 • Reglament
 • Acords Consell de Campus

 

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l'Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte