Unitat de Laboratoris Docents (ULD)

 

Missió, visió i estratègia

Missió

 

Gestionar els laboratoris per a la realització de la docència pràctica simulant un entorn de bones pràctiques que proporcioni als estudiants coneixements transversals addicionals.

 

Visió

Ser percebuts per la comunitat universitària i corporacions professionals com a un referent en l'àmbit dels graduats i postgraduats, que els faci més competents i que els faciliti l'accés al món professional, així com contribuir que la facultat sigui capdavantera en l'excel·lència de la docència pràctica en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

 

Estratègia

 

L'estratègia de la ULD és mantenir i millorar el sistema de gestió de la qualitat total implantat a la unitat per tal de crear un entorn de qualitat que satisfaci els requeriments de la societat actual. La ULD vetllarà per millorar la dotació i el manteniment de les infraestructures i de l'equipament així com la documentació corresponent per a les activitats desenvolupades als laboratoris docents. La ULD també vetllarà per disposar del personal necessari i de la seva formació adequada com a agents facilitadors de l'estratègia. La ULD establirà aliances que li atorguin un valor afegit a la seva activitat.

 

Organització

El responsable de la ULD és el degà que delega en dues professores, una responsable de qualitat i l’altra, responsable d’infraestructures i equipaments. Per tal d’assolir els objectius de la ULD és fonamental poder comptar a més, amb la col·laboració del Campus de l'Alimentació de Torribera, de les Caps d'Estudis, dels Coordinadors dels màsters i postgraus adscrits a la facultat, de l'Administradora del centre, de la Unitat de Garantia de Qualitat dels Serveis Cientificotècnics, de la responsable de Seguretat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, dels Coordinadors de les diferents assignatures de grau i de postgrau, del professorat de pràctiques i dels estudiants.

 

Responsable:

• Jordi Camarasa Garcia


Responsable d'infraestructura i equipaments:


Responsable de qualitat:


Personal Laboral

 

Tècnic Superior del Campus de l'Alimentació de Torribera

Joan Bosch Fusté

 

Funcions dels membres implicats en la ULD

 

Responsable de la ULD: Degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

• Vetllar perquè es puguin assolir els objectius de la ULD.

 

Responsable de qualitat

• Establir les bases i l'àmbit d'aplicació del sistema de gestió de la qualitat.
• Supervisar l'activitat del PAS.
• Dissenyar l'estratègia per a l'alimentació dels indicadors, coordinar la recollida d'informació, interpretar els resultats i posar en marxa els mecanismes necessaris per a la correcció.
• Controlar, aprovar i arxivar els procediments normalitzats de treball (PNT) i instruccions de treball (IT).

• Fer propostes de millora.

 

Responsable d'infraestructures i equipaments

• Col·laborar en totes les activitats derivades de la implantació del sistema de gestió de la qualitat.

• Actuar d'interlocutor amb el professorat per tot alló relacionat amb la planificació específica de les pràctiques.

• Posar a l'abast de les diferents assignatures les infraestructures i l'equipament que requereixi la realització de les pràctiques.

• Coordinar la planificació específica pràctica per a cada assignatura, segons les possibilitats del centre.

• Fer propostes de millora.

 

 

PAS

• Registrar les incidències i tramitar-les.
• Gestionar els residus que es generen als laboratoris.
• Posar a punt els laboratoris segons la planificació de la responsable d'infraestructures i equipaments.
• Inventariar el material general i controlar el stock de material general dels laboratoris.

• Fer el manteniment general.

• Fer el manteniment, verificació i calibratge dels equips.
• Redactar, revisar i mantenir la documentació del sistema de gestió de la qualitat.
• Gestionar els PNT d'ús, manteniment, verificació i calibratge dels equips.
• Redactar les IT.

• Realitzar la previsió de compres de material fungible i equips per la realització de les pràctiques docents i així com la sol·licitud de pressupostos a les cases comercials per posteriors comandes.

• Donar suport logístic durant la realització de les pràctiques.

• Fer propostes de millora en qualsevol del àmbits relacionats amb els laboratoris.

 

Tècnic Superior del Campus de l`Alimentació de Torribera

• Gestionar i supervisar els processos, equips i instal·lacions dels laboratoris del Campus de l’Alimentació de Torribera.

• Elaborar i establir protocols de funcionament per els equips de docència.

• Gestionar i supervisar les instal·lacions tècniques dels edificis de docència incloent gasos tècnics a pressió, aigua desionitzada i ultrapura, sistemes de buit i aire comprimit.

• Gestionar i supervisar els magatzems de reactius químics i el de residus especials dels edificis de Docència.

• Gestionar el manteniment, calibratge i verificació dels equips docents i de recerca.

• Donar suport tècnic als professors en l’ús d’equips.

 

Cap d'estudis de Farmàcia i Coordinadors de màster i postgrau

• Planificar i coordinar la docència pràctica de l'ensenyament.
• Informar de la planificació a cada coordinador o coordinadora d'assignatura.

• Informar de la planificació de la docència pràctica a la ULD.

 

Administradora del Centre

• Vetllar perqué l'Oficina Tècnica dugui a terme el manteniment dels serveis generals (buit, aigua desionitzada, gasos, etc..).

• Coordinar les adquisicions que es facin des del centre.

 

Unitat de Garantia de Qualitat dels Serveis Cientificotècnics

• Assessorar tècnicament.
• Fer el préstec dels materials de referència.

 

Coordinadors de pràctiques

• Penjar al Campus Virtual de la ULD el full de petició d'equips, vidre, residus i material de cuina.

• Lliurar a la ULD al final de les pràctiques una relació de les eventuals incidències (instrumental, d'accidents, etc..) que s'hagin produït durant el període lectiu.

 

Professorat de pràctiques

• Vetllar per la correcta utilització de l'equipament i seguiment dels PNT i IT.
• Informar al PAS de la ULD de qualsevol incidència.

Infraestructura

La ULD de Torribera gestiona diversos laboratoris/espais per realitzar les assignatures amb pràctiques, distribuït entre els edificis Marina, Masia i Hivernacles. També disposa d'un despatx pels tècnics de la ULD situat a l'edifici Marina.Totes les instal·lacions disposen dels elements de seguretat necessaris aixi com del Pla d’Emergència del campus per a l’evacuació dels diferents espais.

 

Infraestructura dels laboratoris:

 

Normes Generals

Normes generals d’actuació en els laboratoris docents de la Facultat de Farmàcia i de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient

 

 

Reserva d'equipaments

Els coordinadors de les assignatures que realitzin pràctiques en els Laboratoris del Campus de Torribera hauran d’omplir els fulls de petició d’equipaments i penjar-los al campus virtual de la ULD.

 

Full de petició de material divers (Lab. Tecnològic)

Webs d'interés

Campus de Torribera