Model organitzatiu

Model organitzatiuLa Universitat de Barcelona presenta una estructura organitzativa lligada al seu Estatut de 2003, un cop desmantellades les divisions com a estructures temàtiques deslocalitzades. A lEstatut no hi ha referències a lestructura de campus, tot i que els centres subiquen en diverses agregacions geogràfiques repartides per l’àrea metropolitana de Barcelona. Únicament en la disposició transitòria segona es manifesta la realitat del campus de Bellvitge com a potencial campus de la salut. Paral·lelament, el document base del Pla Marc Horitzó 2020, coordinat per Josep Maria Bricall i publicat pel Consell Social de la UB el mes de març del 2008, explicita a lapartat 3.1. —Governabilitat: autonomia amb rendició de comptes i simplificació d’estructures—, que «la tasca de disminuir les barreres tradicionals i estimular la comunicació i la col·laboració entre disciplines, departaments i centres, requereix fer un esforç específic en cada campus, i per tal de promoure agrupacions i la simplificació de les estructures, caldria crear càrrecs acadèmics de govern nomenats pel rector, que actuessin com a delegats del rector per a cada campus amb àmplies atribucions en un nombre reduït d’atribucions estratègiques. Aquest delegat de campus hauria de ser assessorat i controlat per petites comissions o boards anglosaxons, i almenys un dels membres l’hauria de proposar el Consell Social.»

El campus de l’Alimentació de Torribera, en el seu concepte actual, va néixer a començament de la primera dècada del 2000 com un concepte nou que aprofita l’experiència històrica de la UB a escala organitzativa i temàtica o sectorial. És per això que, un cop es va haver signat el conveni amb la Diputació de Barcelona el 2007, la UB es va trobar en la necessitat d’avançar en el nou model organitzatiu del recent instituït campus de l’Alimentació de Torribera, que representa el sisè campus universitari de la UB, tal com consta a l’actual pàgina web institucional.

És en aquest sentit que es pot entendre l’encàrrec que el rector de la Universitat, Dídac Ramírez, va fer a una comissió per reflexionar sobre aquest tema i elaborar una proposta organitzativa adient per al campus. Cal deixar constància de la tasca duta a terme per Sílvia Atrian, Maria Teresa Anguera, Claudi Mans, M. Carmen Vidal, Miquel Moretó, E. Mata i Adriana Juárez, amb la base jurídica d’Àlvar Sánchez.

Durant l’etapa 2009-2011, el campus va ser dirigit per una comissió gestora i un delegat del rector juntament amb la direcció del centre adscrit CESNID fins a la transformació en estudis oficials de la UB. L’escola CESNID ha estat dirigida, des de l’any 1985 fins al 2006 per Pilar Cervera i fins a l'any 2009 per Rosaura Farré.

Els delegats dels diferents rectors per desenvolupar el projecte han estat els catedràtics Josep Boatella, del departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia, i Claudi Mans, del departament d'Enginyeria Química de la Facultat de Química.

Model organitzatiu per al campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona

Es promou de manera clara el concepte de campus com a estructura organitzativa territorial i temàtica i proporciona «una visió més completa i rica de la realitat universitària que la que poden donar d’un centre, departament o institut per si sols, més encara si hi ha altres entitats, públiques i privades, que es concentren i creen sinergies compartint uns principis comuns». Els objectius que acompanyen aquest projecte aconsellaven uns principis generals de govern i administració (estructura oberta i flexible); la importància de la participació dels diferents òrgans, institucions i entitats, internament i externament; la descentralització, i finalment l’eficiència amb l’optimització dels recursos.

És per això que, com a objectiu específic, s’indica «reforçar la presència de la UB en el sector de l’alimentació d’acord amb criteris de concentració temàtica, per contribuir al desenvolupament local i afavorir la imatge i la visibilitat de la Universitat en el sector», i aquesta concentració es promou a partir de les fortaleses de la Universitat, especialment en el camp de la salut, sense oblidar el sector agroalimentari ni l’actual importància entre la nutrició i les polítiques socials.

El campus de l’Alimentació de Torribera té el repte —sense perdre la presència de les institucions, facultats i unitats que la fan possible— de disposar d’unes competències organitzatives pròpies en el marc de la normativa universitària vigent.

Direcció i equip de direcció

Equip de direcció del campus en el curs 2016-2017:

 • Director
 • Vicedegana encarregada del Campus de l'alimentació
 • Coordinador de Docència i Estudiants
 • Coordinador de Recerca
 • Responsable tècnic de projectes. Gerència
 • Cap de l’Administració

Consell d’Estudis dels ensenyaments impartits al campus

La secretaria del Consell d'Estudis de Nutrició Humana i Dietètica, de Ciència i Tecnologia dels Aliments i dels coordinadors dels consells respectius s'ubiquen a l'edifici docent i d'atenció a l'estudiant del campus de Torribera.

Unitat laboratoris docents

La importància que el campus de l’Alimentació dóna a la formació pràctica dels estudiants dels ensenyaments de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments i les característiques de l’edifici de laboratoris docents fan que es promoguin la coordinació, el seguiment i l’avaluació dels resultats de la formació pràctica. La gestió de l'edifici de laboratoris docents té lloc des de l’administració del campus, de manera coordinada amb la Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de Farmàcia. La Comissió està formada pels responsables de la formació pràctica de cadascuna de les matèries fonamentals, per l’Administració del campus, pels caps d'Estudis dels ensenyaments Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments, i per la Dra. Roser Fisa Saladrigas, delegada del degà de la Facultat de Farmàcia per a la ULD.

Consell d’Estudiants

Amb la finalitat de desenvolupar una política activa de participació i responsabilitat dels estudiants en la vida del campus i en la construcció continua del projecte de campus de l’Alimentació de Torribera, s’ha establert coordinadament la creació d’un òrgan de diàleg entre la direcció del campus i els representants dels estudiants amb ensenyaments impartits al campus. Aquest òrgan és el Consell d’Estudiants del campus de l'Alimentació i estarà format per un plenari constituït per tots els representants dels estudiants en el Consell d’Estudis de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments i una representació dels màsters oficials impartits al campus, i cinc membres de l’equip de direcció del campus i els caps d’Estudis corresponents. Amb la finalitat d’agilitzar la preparació de les reunions dels plenaris i fer més àgil la plataforma de diàleg, s’establirà una comissió permanent paritària amb participació dels membres de l’equip del campus i caps d’Estudis.

Abans de finalitzar l’any 2016, s’estableix un reglament de funcionament que es presentarà al Consell del Campus. Aquesta forma de participació serà coordinada pel Vicerectorat d’Estudiants amb participació dels vicedegans o vicedeganes de les facultats implicades en els ensenyaments i potenciada amb el projecte de l’Observatori de l’Estudiant de la UB. Amb la finalitat de promoure aquesta participació, es facilita a l’edifici docent i d’atenció a l’estudiant una oficina de representació gestionada directament pels estudiants, amb el suport logístic de l’Administració del campus.

Personal d’administració i serveis

Administració

 • Anna Rodriíguez Noria
 • Begoña Lafarga Cuchi
 • Núria Peracho Murillo

Secretaria d'Estudiants i Docència

 • Sandra Gómez Vera
 • Montse Sánchez González
 • Ana García Rodríguez
 • Susana Herraiz

Unitat de Laboratoris Docents

 • Joan Pedro Sabuco Maza
 • Joan Sempere Ruiz
 • Joan Bosch Fusté

Punts d’informació

 • Francisco Calvo Jordan (tècnic logístic)
 • M. Isabel Garrido Pozo
 • Carlos González Fernández
 • José María González Pérez
 • Manuel Perejil Martín
 • Miquel Àngel Raufast
 • Rosa Sabaté Mas
 • Daniel Villalba Bartolomé

Informàtica

 • David Cantós López

Biblioteca

 • Yolanda Murua Auricenea
 • Montserrat Viozquez Meya
 • Manel Avilés Liceras
 • Sabina Panadero Serrano
 • Llorenç Garriga Callarisa

 

 

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l'Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte