Càtedra UB Carn i Salut

 

Presentació

La Càtedra UB “Carn i Salut neix amb  la voluntat d’establir un marc de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i diverses associacions del sector càrnic. La creació de la Càtedra es va materialitzar en el conveni signat entre la Universitat de Barcelona i l’Associació Nacional de Magatzems Frigorífics de Carns i Sales d’Especejament (ANAFRIC-GREMSA), l’Associació Nacional d’Indústries Càrniques d’Oví i Caprí (ANICOC) i l’Associació Nacional de Ramaders-Recriadors de Bestiar Oví de Carn (OVICEBO).

 

Aquesta càtedra te la finalitat de promoure activitats de docència, recerca, transferència i difusió a la societat d’informació relacionada amb el consum de carn i la salut de la població. L’orientació de l’activitat d’aquesta càtedra serà aportar informació objectiva i científica a la societat en general, als mateixos associats de les institucions signatàries, així com a tots els àmbits educatius i especialment als centres d’educació secundària post-obligatòria, de cicles formatius d’educació superior i de l’ensenyament universitari.

 

L’objectiu principal és el d’actualitzar els coneixements científics del sector de la carn, especialment de tot allò que pugui influir sobre la salut, i  projectar un model de millora de la informació i l’educació alimentària en diferents nivells educatius i àmbits socials, en general, a través de la difusió d’informació contrastada i validada acadèmicament.

 

Els objectius son:

 

 • Avaluar la consistència i la significació de les dades publicades entorn a les relacions entre carn i salut.
 • Contribuir a situar el consum racional de carn en el marc d’una dieta variada, equilibrada i suficient
 • Millorar la percepció social del consum de carn.

 

 

Conveni Càtedra UB Carn i Salut

 

En virtut del que exposa la 2ª clàusula del Conveni Càtedra UB Carn i Salut el Rector de la Universitat de Barcelona nomena a la Dra Mª Carme Vidal Directora de la Càtedra.

 

 

 

 

Comitè d'experts

L’equip humà de la Càtedra UB Carn i Salut està integrat per un grup de 23 experts. Aquest grup està format per dos col·lectius, per una banda la “Comissió académica d’experts” formada per 17 experts vinculats a diferents Universitats, Centres de Recerca i Administració Pública i per la “Comissió d’experts del sectorformada per 6 experts vinculats a les associacions que signen l’acord amb la Universitat de Barcelona.

 

El President i el Secretari del Comité d'experts són el Dr. Abel Mariné Font i el Dr. Joan Bosch Fusté, respectivament.

 


Comissió acadèmica d’experts

 

M. Carmen Vidal
Directora de la Càtedra UB Carn i Salut.
Catedràtica de Nutrició i Bromatologia. Facultat de Farmàcia. Campus de la Alimentació. Universitat de Barcelona (UB)
mcvidal@ub.edu

 

Abel Mariné
President del Comité d'experts de la Càtedra UB Carn i Salut.
Professor emèrit de Nutrició i Bromatologia. Facultat de Farmàcia. Campus de la Alimentació. Universitat de Barcelona (UB)
abelmarine@ub.edu

 

Rosaura Farré
Catedràtica jubilada de Nutrició i Bromatologia. Facultat de Farmàcia. Universitat de Valencia.
Rosaura.Farre@uv.es

 

Sergio Calsamiglia
Catedràtic del Departament de Ciència Animal i dels Aliments. Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Sergio.Calsamiglia@uab.cat

 

Margarita Arboix
Catedràtica de farmacologia. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Margarita.Arboix@uab.cat

 

Jesús Contreras
Catedràtic de Antropologia social, Universitat de Barcelona (UB)
contreras@ub.edu

 

Jordi Salas
Catedràtic de Nutrició i Bromatologia, Facultat de Medicina (reus), Universitat Rovira i Virgili (URV)
jordi.salas@urv.cat

 

Eduard Mata
Veterinari oficial. Agencia de Salud pública de Catalunya
eduard.mata@gencat.cat

 

José Juan Rodríguez Jerez

Observatori de la Seguretat Alimentaria. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
josejuan.rodriguez@uab.cat

 

José Antonio García Regueiro
IRTA, Monells
joseantonio.garcia@irta.cat

 

Victòria Castell

ACSA / Agència Catalana de Seguretat Alimentària
victoria.castell@gencat.cat

 

Ester Pisa i Monteverde
Responsable de Seguiment i Prospecció de la Qualitat Agroalimentària. Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.
episa@gencat.cat

 

Carlos Ascaso
Professor titular del Departament de Salud Pública, Universitat de Barcelona (UB)
carlosascaso@ub.edu

 

Teresa Veciana
Professora titular de Nutrición i Bromatologia Facultat de Farmàcia. Campus de la Alimentació. Universitat de Barcelona (UB)
veciana@ub.edu

 

Joan Bosch

Secretari del Comité d'experts de la Càtedra UB Carn i Salut.

Investigador post-doctoral. Facultat de Farmàcia. Campus de la Alimentació. Universitat de Barcelona (UB)
Jbosch001@ub.edu

 

Mari Luz Latorre
Professora ajudant del Departament Nutrició i Bromatologia. Facultat de Farmàcia. Campus de la Alimentació. Universitat de Barcelona (UB)
mariluzlatorre@ub.edu

 

Rosa Abellana
Professora lectora del Departament de Salut Pública. Universitat de Barcelona (UB)
rabellana@ub.edu

 

 

 

 

 

Comissió d’experts del sector

 

Josep Friguls
President d’ANAFRIC
anafric@anafric.es

 

Josep Ramells
Vice-President d’ANAFRIC, President d’ANECAS i del Gremi de Menuders de Catalunya i de la UTE. Gerent de l’empresa associada Ramtaub
josepramells@ramtaub.com

 

Josep Borràs
Vocal de la Junta Directiva d’ANAFRIC. Gerent de l’empresa associada CRIVELLE MONSERRAT
jborras@crimon.com

 

Marcel Ruiz
Vice-President d’ANAFRIC.i Gerent de l’empresa associada CARNS PONT
marcel.ruiz@carnspont.com

 

Federico Jové
Vice-President d’ANAFRIC. Gerent de l’empresa associada CARNS JB
fjove@narcis.es

 

Josep Canovas
Responsable de l’ empresa Productes del Cinquè Quart
jcanovas@pcq.es

 

 

 

 

Informació

Aquesta secció inclourà diferents informacions relacionades amb Carn i Salut que s’agruparan en dos seccions en funció de si es tracte d’informació de caire divulgatiu o si es tracte d’informació científica. També s'inclouran en aquesta secció els informes elaborats per la Càtedra UB Carn i Salut.

 

 

Informació de divulgació o generalista

 

Why is Red Meat an Important Part of Our Diet?

(06/02/2017) Campaign for acccuracy in Public health Research

 

Does red meat cause cancer? Maybe not.

(18/08/2016) FoodDive

 

més informació

 

Articles comentats

 

Binnie MA, Barlow K, Johnson V, Harrison C. Red meats: Time for a paradigm shift in dietary advice. Meat Science 98 (2014) 445–451

 

Carns vermelles: És hora de canviar el paradigma en el consell dietètic.

En l'article es raonen els motius pels quals el consell dietètic de limitació del consum de carn vermella és innecessàriament restrictiu i no està justificat per les evidències actuals. S'assenyala en primer lloc la importància de diferenciar entre carns processades (mortadel·la, salsitxes i salami) i no processades (vedella, porc i xai) i es destaca el paper de les carns vermelles magres no processades com a font de proteïnes i micronutrients essencials com ara ferro, zinc i vitamines del grup B, entre d'altres.

La finalitat de limitar el consum de carn vermella era reduir la ingesta de greix saturat, però l'evidència recent qüestiona dècades de recomanacions que restringeixen el consum d'aliments rics en nutrients amb aquest objectiu. Així, estudis realitzats a Europa i Amèrica del Nord amb mostres de població de grans dimensions no troben cap associació entre la ingesta de carn vermella no processada i qualsevol causa de mort, incloent les malalties cardiovasculars o el càncer. S'assenyala així mateix, que assaigs controlats aleatoritzats mostren que en el context d'una dieta saludable per al cor, l'efecte de la carn vermella magra en el colesterol-LDL no difereix del corresponent a la carn blanca.


L'article fa èmfasi en el creixent ús d'aliments preparats llestos per al consum en detriment d'aliments rics en components intrínsecs d'elevat valor nutritiu com ara les carns vermelles magres no processades. Finalment i atenent als resultats de metaanàlisi recents i d'assaigs aleatoritzats controlats, recomana canviar de paradigma en el consell dietètic relatiu a les carns vermelles magres sense processar.

 

Daly et al. Protein-enriched diet, with the use of lean red meat, combined with progressive resistance training enhances lean tissue mass and muscle strength and reduces circulating IL-6 concentrations in elderly women: a cluster randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2014;99: 899–910.

 

Dietes enriquides en proteïnes carn vermella magra combinades amb exercici físic de resistència millora la massa i força muscular de dones grans.

La pèrdua de massa, força i funció muscular (sarcopènia) contribueix a moltes malalties cròniques. Com a possibles causes s'han assenyalat la inactivitat física, la malnutrició proteica i l'augment de la inflamació sistèmica de baix grau. La prevenció de la pèrdua muscular requereix un balanç proteic muscular net positiu.

S'ha vist que l'exercici progressiu de resistència pot augmentar la síntesi proteica muscular i afavorir un increment de la massa i la força muscular, i que el seu efecte millora amb l'increment de la ingesta proteica. També s'ha assenyalat que les persones de més edat podrien requerir una ingesta proteica més gran que els més joves per augmentar la síntesi proteica muscular i afavorir la hipertròfia muscular en resposta a l'exercici progressiu de resistència.

Segons un assaig controlat aleatoritzat per conglomerats (4 mesos de durada) dietes enriquides en proteïnes procedents de carn vermella magra, al costat d'un entrenament progressiu de resistència, milloren la massa magra tissular i la força muscular i disminueixen les concentracions d'IL-6 circulant en dones grans.

Les dones que van afegir a l'exercici progressiu de resistència dues racions de carn vermella magra cuita (bou, vedella i xai), la majoria de dies de la setmana, van experimentar un major augment de massa magra muscular corporal i força de les cames que qui no ho van fer i alhora van millorar els valors dels indicadors d'inflamació (disminució de la IL-6 circulant i augment de la IGF-i sèrica). No es van observar efectes adversos en la funció renal, la pressió sanguínia o la lipèmia.

En conclusió, segons l'estudi el consum d'una dieta variada enriquida en carn vermella magra (bou, xai i vedella) equivalent a una ingesta dietètica de proteïna d'al voltant de 1,3g / kg pes corporal / dia és segura i eficaç per augmentar els efectes de l'exercici progressiu de resistència sobre la massa de teixit magre corporal total i de la cames, la força muscular de les cames i la IGF-i sèrica en dones grans.

 

 

Informes científics

 

Red meat and processed meat consumption and cancer: A Technical Summary of the Epidemiologic Evidence

(Gener 2010)

Health Sciences Practice, Exponent, Inc.
Inestigador principal: Dominik D. Alexander, PhD, MSPH; Senior Managing Epidemiologist Health Sciences Practice

Nota de l’autor:
Aquest informe tècnic resumeix l'evidència epidemiològica que envolta la carn vermella i el consum de carn processada i càncer. El present informe no pretén abordar sistemàticament tots els components de la causalitat, com la relació dosi-resposta o la plausibilitat biològica, entre la carn vermella o processada i tipus específics de càncer. Més aviat, el propòsit d'aquest informe és sintetitzar la informació científica relacionada amb els tipus de càncer per al qual s'ha avaluat el consum de carn, i recapitular algunes de les associacions estadístiques observades entre la ingesta de carn vermella o processada i càncer. A més, la complexitat metodològica, analítica i biològica és subratllada de manera que el lector podrà entendre i apreciar als reptes amb els que es troben els científics a l'hora d'interpretar la literatura científica i mèdica.

 

 

Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective

(2007)
World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research.
Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2007

 

 

 

 

Informes de la Càtedra UB Carn i Salut

 

En elaboració.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícies i activitats

Notícies

 

 

 

Més notícies

 

 

Activitats

 

Cicle de conferencies Sectorials.

 • 3ª Conferència del cicle de conferències sectorials: Catalunya, clúster carni d'Europa CÀTEDRA DE LA CARN DE LA UB CARN I SALUT: ANÀLISI DE SITUACIÓ 2014.
  Lloc: Sala de les Voltes. Edifici La Masia. Campus de l’Alimentació de Torribera.  Data: Octubre 2014
 • VISITA A UNA EMPRESA DEL SECTOR
  Pendent de confirmació de dates

 

 

 

 

 

 

 

Intranets

Espai destinat als integrants dels diferents comites de la Càtedra UB Carn i Salut.

 

 

 

Més informació

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte